Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Afgelopen woensdag behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2018. Harlinger Belang fractievoorzitter Jappie Saakstra toonde zich tevreden over wat het college de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Daarnaast riep hij op, om verder te investeren in de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Lees hier de volledige tekst van de algemene beschouwingen. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op hetgeen het college de afgelopen jaren in gang heeft gezet en waarvoor de partij zich sterk heeft gemaakt, zoals: de havenverzelfstandiging; de aankoop van het kassencomplex nabij de Tjerk Hiddessluizen om daar in 2021 het lang parkeren te concentreren; de investeringen in de Willemshaven, het faciliteren en het op gang brengen van activiteiten; de Gemeente Harlingen als een van de goedkoopste woongemeenten van de provincie te houden; Ook het komende jaar staan nog…
Read More
Gemeentelijke begroting 2017: investeren in mensen, in werk en in de stad

Gemeentelijke begroting 2017: investeren in mensen, in werk en in de stad

Harlinger Belang heeft afgelopen woensdag ingestemd met gemeentelijke begroting voor 2017. Een begroting waarmee Harlingen, als relatief kleine en zelfstandige gemeente, volgens fractievoorzitter Jappie Saakstra: "investeert in mensen, in werk en in de stad". Hij refereerde daarbij aan recente en geplande ontwikkelingen in het sociaal domein en in het straatbeeld. Wel vroeg de raadsfractie aandacht voor een aantal onderwerpen die niet in de begroting stonden genoemd. Zo wil de lokale partij nog in deze raadsperiode stappen zetten op het gebied van lang parkeren en het gebied rondom de veerbootterminal veiliger en aantrekkelijker maken. Ook hield de raadsfractie een pleidooi om het gebied rondom de N31 om te vormen tot een 'groene long' met voldoende recreatievoorzieningen. Verder ontvouwde Harlinger Belang haar plan voor een website, waarop mensen na het invullen van hun woonsituatie en…
Read More
Begroting bomvol Harlinger Belang wensen

Begroting bomvol Harlinger Belang wensen

Sinds 2014 vormt Harlinger Belang samen met de PvdA en het CDA een coalitie. In het gezamenlijke coalitieprogramma zijn veel punten uit ons verkiezingsprogramma opgenomen. Hieraan heeft het college de afgelopen jaren reeds uitvoering aan gegeven. In de door haar voorgestelde begroting voor het komende jaar herkennen wij veel van onze wensen. Een aantal hiervan zijn: In 2017 zal de digitale dienstverlening worden uitgebreid. Harlingen gaat meer gepromoot worden als stad, gelegen aan het UNESCO werelderfgoed. In 2017 zal het wegwerken van achterstallig onderhoud aan wegen worden gecontinueerd. Het komende jaar zal fietspad tussen Wijnaldum en Midlum worden gerealiseerd. De provincie gaat op de kruising Haulewei/Zuidwalweg een rotonde aanleggen om de verkeersveiligheid te vergroten. Voor touringbussen ten behoeve van de Bruine zeilvaart zal in de binnenstad een op- en uitstapplaats worden gerealiseerd. In 2017…
Read More
Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Tijdens de politieke algemene beschouwingen blikte fractievoorzitter Saakstra tevreden terug op de inspanningen van het college. Zo is de exploitatie van het zwembad de komende 10 jaar gewaarborgd en blijft de bibliotheek, op de huidige locatie en onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad. Een dreigend faillissement van het private havengrondbedrijf is door de inspanningen van het college vooralsnog afgewend. En ondanks het lichte herstel van de woningmarkt, zien wij dat in Harlingen weer woningen worden gebouwd. Harlinger Belang heeft het college uitgedaagd om meer betaalbare woningen, voor onder andere jongeren, te realiseren. De raadsfractie is bovendien tevreden met de ontwikkelingen in de Willemshaven. Met de komst van een 180 meter lange afmeervoorziening, de restauratie van het Entrepot gebouw en het mogelijk maken van een marina voor zeegaande jachten, worden de eerste resultaten…
Read More
Gematigde huurverhoging hockey- en voetbalverenigingen acceptabel

Gematigde huurverhoging hockey- en voetbalverenigingen acceptabel

Bij de komende begrotingsbehandeling zullen Harlinger Belang, PvdA en het CDA een amendement indienen om de voorgestelde jaarlijkse huurverhoging voor de hockey- en voetbalverenigingen te matigen. De verenigingen huren de door hen gebruikte sportvelden van de gemeente. De hoogte van de huur is al sinds december 2010 onderwerp van discussie. Al eerder bleek dat deze huur aanzienlijk lager was dan in omliggende gemeenten. Tijdens de kerntakendiscussies van dit jaar, werd dit nogmaals door onafhankelijke onderzoekers bevestigd. Toen het college in de begroting 2016 voorstelde de tarieven de komende jaren te verhogen, leidde dit direct tot kritische reacties. Begrijpelijk, wanneer uitsluitend geschermd wordt met forse percentages huurverhoging. De realiteit is echter wat genuanceerder. De afgelopen jaren heeft de gemeente, mede op verzoek van de verenigingen, fors geïnvesteerd in sportvelden. De gemeentelijke kosten zijn hierdoor toegenomen. Momenteel wordt…
Read More