Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019

Geacht college, geachte raadsleden en geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Voor ons ligt de Programmabegroting 2020. Het sluitend financieel meerjarenperspectief stemt tot tevredenheid. Wel constateren we, dat er wat wolken aan de financiële horizon verschijnen. De begroting is mede sluitend gemaakt door o.a. onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein. En daar wringt zich de schoen. De toenemende tekorten in het Sociaal Domein en dan met name in de Jeugdzorg, blijken de achilleshiel te zijn in het meerjarenperspectief. Deze tekorten in de open-eind regeling moeten als eerste prioriteit worden aangepakt, wil de gemeente Harlingen ver blijven van toekomstige bezuinigingen. Immers, een slecht financieel meerjarenperspectief kan een bedreiging zijn voor het zelfstandig bestaan van de gemeente Harlingen. Zonder volledig te willen zijn, willen wij kort enkele punten onder uw aandacht…
Read More
CDA maakt verruiming winkeltijden op zondag mogelijk

CDA maakt verruiming winkeltijden op zondag mogelijk

Verslag van de raadsvergadering van 25 september 2019. Het was weer een lange vergadering met diverse onderwerpen. Wij zullen ons in dit verslag beperken tot een aantal voor ons relevante onderwerpen. Allereerst het voorstel tot verruiming van de winkeltijden op zondag. Het werd een levendig debat met als winnaar het CDA met een gedegen betoog van de heer Sijtsma. De zuurprijs was in onze ogen voor de PvdA. Wat ging er aan vooraf. In november 2018 was er reeds tot een verruiming besloten vanaf 11.00 u. tot 18.00 uur, waarvoor een amendement van o.a. CDA en PvdA als basis gold. Het voorstel van het college luidde destijds een verruiming vanaf 09.00 u. ‘s morgens. Ondanks steun van o.a. Harlinger Belang, VVD en D’66 kreeg het oorspronkelijke voorstel toen geen meerderheid.…
Read More
Strategisch huisvestingsplan ambtelijke organisatie terug naar de tekentafel

Strategisch huisvestingsplan ambtelijke organisatie terug naar de tekentafel

Verslag van de raadsvergadering van 10 juli 2019 De agenda betrof meerdere onderwerpen, maar bovengenoemd plan kon rekenen op algehele belangstelling van de raad. Maar niet alleen van de politiek, ook in andere kringen was hier aandacht voor. Met name de horeca en meer in het bijzonder de hoteliers vroegen zich af waar dit college mee bezig was. Het voorstel om alvast voor te sorteren op een onderzoek naar een combinatie van hotel met huisvesting voor de ambtelijke organisatie op de locatie Westerzeedijk deed bij menigeen de wenkbrauwen fronsen. In de commissievergadering wierp dit voorstel al allerlei vragen op. Van de kant van de oppositie, zoals men kon verwachten, maar ook de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD toonden zich uitermate kritisch richting de portefeuillehouder, de heer Roel Sluiter. Bijna alle…
Read More
Stilte rondom aangifte wegens laster, smaad en belaging

Stilte rondom aangifte wegens laster, smaad en belaging

Met veel tamtam maakte het college in maart 2017 bekend dat wethouder Boon (CDA) aangifte deed tegen de heer Klaver. De lokale en regionale media werden op het stadhuis uitgenodigd en voorzien van een hapje en drankje. Doel: hen bijpraten over de geschillen met Ontwikkelingsmaatschappij Kimswerda B.V. en Ludinga Vastgoed B.V. en uit de doeken te doen, dat wethouder Boon aangifte deed. Nu, bijna een jaar later, is het stil. Voor de Harlinger Belang raadsfractie aanleiding om te informeren of de soep destijds echt zo heet gegeten werd als deze werd opgediend. Aanleiding voor de aangifte was een reeks brieven gericht aan de raad en de media. Na advies te hebben ingewonnen bij Anker & Anker Strafrechtadvocaten, vonden het college en de wethouder het nu welletjes. Begin maart 2017 deed…
Read More
Politieke uitglijder van burgemeester bij nieuwjaarstoespraak

Politieke uitglijder van burgemeester bij nieuwjaarstoespraak

Door zijn ongelukkige optreden, raakte de positieve en humoristische nieuwjaarstoespraak van burgemeester Sluiter volledig ondergesneeuwd door forse kritiek van landelijke partijen. Bron van alle ophef was een passage waarin Sluiter verzuchtte: "(...) ik ben blij dat we alleen maar te maken hebben met fatsoenlijke partijen in Harlingen, als u begrijpt wat ik bedoel." In een interview met Omrop Fryslân lichtte Sluiter desgevraagd toe, hiermee 'rechts-radicale' en 'populistische' partijen te bedoelen, om vervolgens man en paard te noemen, namelijk de Partij voor de Vrijheid (PVV) en het Forum voor Democratie (FvD). Afgelopen woensdag vroeg Harlinger Belang raadslid Jan Jellema om tekst en uitleg. Ook vroeg hij of de burgemeester deze uitspraken achteraf wel handig vond. In zijn beantwoording gaf Sluiter aan geen spijt te hebben van zijn uitspraken. Hij zei geen 'bleke' en…
Read More