Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Algemene beschouwingen: andere keuzes

Harlinger Belang heeft onlangs tegen de gemeentelijke begroting voor 2018 gestemd. Wij hebben het college en de coalitiepartijen opgeroepen tot andere en betere keuzes.

Zo hebben wij ons verbaasd over het gemak waarmee het college de ambtelijke organisatie laat uitdijen en hoe -zonder serieus te kijken naar alternatieven- veel geld in een fietstunnel wordt gestoken. In plaats van deze uitgaven, geven wij  de voorkeur aan meer onderhoud in de openbare ruimte en investeringen in werkgelegenheid, bijvoorbeeld in het toerisme.

Ook de €80.000 aan gederfde opbrengsten door de afschaffing van de hondenbelasting had naar onze mening beter gebruikt kunnen worden voor lastenverlichting voor alle inwoners. Bijvoorbeeld door het matigen van de stijging van de afvalstoffenheffing of het bevriezen van de onroerendzaakbelasting.

Nog pijnlijker is dat dit PvdA/CDA/VVD-college (wederom) doof lijkt voor de ontwikkelingen rondom de REC. In de begroting wordt hier met geen woord over gerept. En dat terwijl dit onderwerp juist weer zo actueel is en vraagt om een stevig lokaal geluid!

—-

Geacht college,
Geachte raadsleden en
Geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum.

Voor ons ligt de Programmabegroting 2019 van het college gevormd door de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD. Het moet gezegd, er is grote zorg besteed aan de toegankelijkheid, de leesbaarheid en de opmaak. Ook het sluitend financieel meerjarenperspectief stemt tot tevredenheid. Hulde voor een ieder, die daar een bijdrage aan heeft geleverd.

Zonder volledig te willen zijn, willen wij kort enkele punten onder uw aandacht brengen.

Zelfstandige gemeente:

Harlinger Belang heeft in het verleden jarenlang het motto “lean and mean” gebruikt. Het was de tijd van economische crisis en bezuinigingen. Dit om aan te geven, dat we een zelfstandige, kleine, flexibele, kwalitatieve goede organisatie wensen, die gericht is op de toekomstige taken. Men kan er over twisten hoe die er dan organisatorisch precies moet uitzien. Echter, wij constateren, dat er onder nieuw beleid en het opnemen van het gebiedsteam in de eigen organisatie, wel steeds “ meer” organisatie ontstaat. Met andere woorden, er ontstaan meer vaste (salaris)kosten. Nu, in tijden van economische voorspoed misschien niet zo zeer een probleem, maar hoogconjunctuur kan snel veranderen in laagconjunctuur. Een waarschuwing dus.

Sociaal domein:
Vele gemeenten hebben al een tekort in het Sociaal domein. Ook u geeft reeds aan, dat er mogelijk hogere lasten zullen ontstaan, met name in het WMO segment. Gelukkig hebben we in het verleden ruim gereserveerd, maar niet begrote uitgaven in dit beleidsgebied kunnen snel tot tekorten leiden. Immers, het is een open einde regeling. Dit kan grote gevolgen hebben voor het totale, financiële plaatje en het verdere perspectief. Een tweede waarschuwing.

Nieuwe projecten:
Wij hebben kennis genomen van de drie nieuwe projecten, waarvoor u reeds voor ca. 3,4 miljoen dekkingsreserves hebt gevormd. Wij zullen de voorstellen t.z.t. beoordelen en onze mening geven.

Inzake de geplande fietstunnel Wijnaldum – Midlum betreuren wij, dat ons geen alternatief plan voor een fietsloopbrug wordt voorgelegd. Dit houdt niet in, dat wij op voorhand tegen een tunnel zijn, maar het gaat om de afweging om de juiste keuzes te maken. Door al bij voorbaat te kiezen voor een tunnel, is een echt democratisch proces geblokkeerd. We hebben dit eerder meegemaakt bij de besluitvorming over de REC. Die is de gemeenschap ook door de strot geduwd.

REC:
Over de REC gesproken. In uw programma wordt met geen woord gerept over deze afvalverbrander. Niets over zorgen om de gezondheid van de inwoners na de vele storingen. Geen pleidooi om dioxinemetingen voort te zetten. Ons inziens een gemiste kans gelet op de blijvende onrust onder de bevolking. Een hoofdpijndossier, waar u aan struisvogelpolitiek lijdt.

Onderhoud wegen/straten/bruggen/groen, etc.:
Er is de afgelopen jaren veel gedaan aan het achterstallig onderhoud. Wij hebben daarop altijd aangedrongen en we zien verbeteringen. Om er enkele te noemen: de monumentale bruggen, het Harmens park, het Harlinger bos, de Hoogstraat, de Stationsstraat, etc. Toch bereiken ons nog steeds berichten van mensen, vaak ouderen, mindervaliden, die hinder ondervinden bij hun tochtje door de stad. Wij blijven hier aandacht voor vragen. Na de voltooiing van de verdieping van de N31 moet de groenvoorziening snel geur en kleur geven aan de omgeving. Ook voor de toeristen is een nette, opgeruimde en groene stad een echt visitekaartje.

Toerisme en recreatie:
Harlinger Belang heeft zich altijd met verve ingezet voor de bevordering van het toerisme en recreatie als tweede tak onder de economische structuur. Wij vrezen, dat met de komst van dit nieuwe college de accenten verschuiven. Dit vertaalt zich o.i. in het beknotten van de budgetten voor promotie. Is cruisevaart (rivier- en zeecruises) bijv. geen speerpunt meer en gaan we weer terug naar oude tijden van uitsluitend promotie van de bruine zeilvaart? Ook wij koesteren de bruine vloot, maar o.i. moet men zich richten op de promotie van alle varende bedrijvigheid. Op de economische activiteiten voor visserij en industrie heeft de gemeente weinig directe sturing meer. Wel op de bedrijfstak toerisme en recreatie.

Belastingen:
Wij hebben met teleurstelling gelezen, dat u het OZB tarief alleen voor niet woningen wil bevriezen, maar voor woningen het tarief met de gebruikelijke inflatie correctie van 1,5% gaat verhogen.

Wij pleiten voor bevriezing van beide tarieven. Gezien de geraamde financiële positie in de meerjarenbegroting is dit alleszins te verdedigen. Gelet op de landelijke discussie inzake het oorspronkelijke plan voor afschaffing van de dividendbelasting en de gewijzigde opzet nadien, kunnen wij ons voorstellen, dat dit voor de lokale CDA en VVD fractie een uitgemaakte zaak is.

In lijn met hun landelijk beleid wenst men eenzijdig en selectief “cadeautjes” voor de achterban, de boeren en de andere ondernemers, in te voeren. Punt gemaakt.

Echter, wij spreken onze verbazing er over uit, dat de grootste fractie in de raad, de PvdA, hiermee akkoord gaat. In de vorige raadsperiode werd dit ook ingebracht door het CDA, maar was de PvdA steeds tegen een dergelijke, selectieve maatregel. Maar men loopt nu kennelijk als een schoothondje achter het CDA en de VVD aan, of zit men in een wurggreep?

Landelijk spreekt men met een andere tong. Men wil iets doen aan lastenverlichting voor de burgers! Doet men lokaal alleen maar iets in het sociale domein, zoals schuldhulpverlening, gebiedsteam, bijstand uitkeren e.d.?

Over hondjes gesproken: de hondenbelasting is al gereduceerd tot kostendekkendheid. Waarom helemaal afschaffen? Hondenpoep is de grootste ergernis van de gemiddelde Nederlander. Deze maatregel zal de deur verder open zetten voor nog meer hondenpoep op straat, vrezen wij. Hier gaat een duidelijke signaalwerking vanuit. Dit kost 80.000/- euro per jaar aan inkomsten.

Hiermee had u ook andere keuzes kunnen maken, die burgers echt tegemoet komen bij stijgende lasten voor afvalstoffenverwijdering, BTW verhogingen, stijgende ziektekostenverzekering, lasten voor de energietransitie, etc. Een andere keuze is het bevriezen van ook het OZB tarief voor woningen. U heeft meer compassie met hondenbezitters, dan met huizenbezitters.

Related Posts