Wethouder bindt in: lastenverlichting voor hondenbezitters

Wethouder bindt in: lastenverlichting voor hondenbezitters

Hondenbezitters betalen vanaf dit jaar 20% minder hondenbelasting. Dat is de uitkomst van een lang lopende discussie tussen de gemeenteraad en wethouder Boon (CDA). Harlinger Belang is tevreden met deze uitkomst. Wel hebben wij aangedrongen op betere handhaving en meer voorzieningen voor de trouwe viervoeters. In 2013 stelde Harlinger Belang het college vragen over de hondenbelasting. Zo wilden wij weten waaraan de gemeente deze opbrengsten besteedde. Uit de beantwoording bleek, dat de gemeente meer geld incasseerde dan dat zij uitgaf aan afvalzakjes, het innen van de belasting en de handhaving. Oneerlijk vonden wij. Daarom pleitten wij in november 2013 voor een verlaging van de hondenbelasting. De opbrengsten en kosten moesten weer in lijn met elkaar worden gebracht. Ons (samen met de VVD) ingediende amendement haalde echter geen meerderheid. Onder andere…
Read More
Voor ruim een ton aan lastenverlichting in 2018

Voor ruim een ton aan lastenverlichting in 2018

Als gevolg van prima beleid van het huidige college, is de komende jaren weer meer geld beschikbaar. Hierdoor kon de behadeling van de Kadernota dit jaar rekenen op warme belangstelling van raadsleden. Als een van de indieners van 3 amendementen, heeft Harlinger Belang met succes voor bijna € 120.000 aan lastenverlichting bepleit. Om de gemeentebegroting in evenwicht te houden, besloot de raad in 2011 om de onroerendzaakbelasting extra te verhogen. Nu dit niet meer nodig is, vindt Harlinger Belang dat deze geplande extra verhoging teruggedraaid moet worden. Al met al een lastverlichting van circa € 34.000. Het college is voornemens geen precariobelasting meer te heffen op rioolaansluitingen. In de praktijk blijkt dit bij woningen en bedrijven veel vragen op te roepen. Bovendien is de verwachting dat de kosten hiervan de komende jaren zullen stijgen. Harlinger Belang is…
Read More
Geen scheefgroei tussen ozb-aanslag woningen en bedrijven

Geen scheefgroei tussen ozb-aanslag woningen en bedrijven

Op gezette tijden wordt in de gemeenteraad weer een discussie over de onroerendzaakbelasting aangezwengeld. Partijen als het CDA en de VVD beweren dat er sprake is van 'scheefgroei' tussen de aanslag voor woningen en de aanslag voor niet-woningen. Met simpele, maar vaak onvolledige vergelijkingen probeert men dit beeld te onderbouwen. Zo wordt dikwijls een fictief bedrijf in Harlingen met een woz-waarde van € 350.000 vergeleken met eenzelfde bedrijf in Franeker. Dit bedrijf betaalt in Harlingen € 1.871 onroerendzaakbelasting (hierna afgekort met ozb) en in Franeker 'slechts' € 1.283. Wat partijen daarbij niet vertellen, is dat wanneer dit fictieve bedrijf in Kimswerd, Makkum of Sneek stond, de ozb-aanslag nagenoeg gelijk was aan die van Harlingen. In Leeuwarden, Heerenveen en Drachten betaalt dit bedrijf zelfs een paar honderd euro meer. Bovendien bevat de gemeentelijke aanslag ook andere heffingen. Ook deze heffingen…
Read More
Beloning voor minder afval niet haalbaar en onwenselijk

Beloning voor minder afval niet haalbaar en onwenselijk

Afgelopen woensdag heeft Harlinger Belang ingestemd met de Nota Afvalbeleid. In deze nota staan een aantal ideeën met als doel dat inwoners afval meer gaan scheiden. De raadsfractie steunt dit doel, maar plaatste wel bij een aantal ideeën kritische kanttekeningen. Met name over het voorgestelde bonus-/malussysteem, waarbij inwoners worden beloond voor het minder vaak aanbieden van afval, zijn wij erg sceptisch. Ook drongen wij aan dat snel concrete maatregelen worden voorgelegd. (meer…)
Read More
Forse meevaller precariobelasting na alertheid Harlinger Belang

Forse meevaller precariobelasting na alertheid Harlinger Belang

De gemeente gaat op aandringen van Harlinger Belang alsnog precariobelasting in rekening brengen aan energiemaatschappijen. Een en ander bleek afgelopen woensdag uit de reactie van wethouder Boon op vragen van Harlinger Belang raadslid Ida Soolsma. De gemeente kan hierdoor de komende 10 jaar een meevaller van enkele tonnen euro's in haar huishoudboekje opnemen. Eerder dit jaar trok het college haar voornemen, om voortaan ook precariobelasting op nutsvoorzieningen in gemeentegrond te gaan heffen, plotseling weer in. Dit besluit kon rekenen op een aantal kritische vragen van de Harlinger Belang raadsfractie. Al jarenlang bleek de gemeente energiemaatschappijen te ontzien door geen aanslag precariobelasting op te leggen. Toen het college voornemens was dit met ingang van 2016 alsnog te doen, haalde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hier een streep door. Omdat de gemeente in 2015 geen aanslag had…
Read More