Verslag van de digitale raadsvergadering van 6 mei 2020.

Nieuws, Uitgelicht, Uncategorized
  De (on)barmhartigheid van CDA en CU inzake de vluchtelingenproblematiek in Griekenland.   Verslag van de digitale raadsvergadering van 6 mei 2020.   Hoewel het technisch goed verliep hopen wij van harte, dat de eerste digitale vergadering ook gelijk de laatste zal zijn. Wij roepen het college en de griffie op een zaal te zoeken, die een openbare, fysieke zitting weer mogelijk maakt met in achtneming van de RIVM regels.   Wij vroegen wethouder Kuiken hoe de stand van zaken was inzake een mogelijke, permanente accommodatie voor cultureel-maatschappelijke verenigingen nu Trebol intussen afgebroken is. Hij had toegezegd hier in het voorjaar op terug te komen. Zijn antwoord luidde: door de problematiek rond het Corona virus kan hierover waarschijnlijk pas na de zomer iets gezegd worden. Wij wachten met toegenomen interesse…
Read More

Verslag van de raadsvergadering van 8 april 2020

Nieuws, Uitgelicht
Herwaardering van de zorg op termijn? Verslag van de raadsvergadering van 8 april 2020. Het was een memorabele, bizarre en onwerkelijke raadsvergadering. Ruim verspreid in de vergaderzaal zaten 8 fractievoorzitters en één raadslid, mevr. Huizinga/PvdA, die de heer Erents/HOOP verving. Daarmee was er voldoende quorum aanwezig om raadsbesluiten te nemen. Er was geen publiek toegestaan, maar er waren ook geen wethouders of ambtenaren in de zaal. Verder present, de burgemeester als voorzitter van de raad en de griffier. De agenda bevatte voornamelijk hamerstukken en enkele onderwerpen, waarbij een stemverklaring toegestaan was. Discussie mocht niet. De vergadering was binnen 15 minuten afgelopen. Nooit eerder vertoond in Harlingen! V.w.b. de onderwerpen van de agenda verwijzen wij u graag naar de webcamopname van de raadsvergadering op de website van de gemeente. Onderstaand willen…
Read More

Verslag van de Raadsvergadering van 26 februari 2020.  

Nieuws, Uitgelicht
Harlingen Werkt….( of werkt niet), dat is de vraag.   Verslag van de Raadsvergadering van 26 februari 2020.   De agenda bevatte eigenlijk maar één  onderwerp, waar je discussie over mocht verwachten. Het betrof het punt Evaluatie Pilot Harlingen Werkt. Het ging niet eens zo zeer over de inhoud van de evaluatie rapportage, maar meer om het voorstel van verlenging van de pilot tot eind 2020 met een extra geldvraag van € 150.000/-, waarvan € 95.000/- uit de algemene investeringsreserve.   Even een korte terugblik: Harlinger Belang, deel uitmakend van de toenmalige coalitie met PvdA en CDA, heeft destijds ingestemd met het houden van deze pilot om te proberen met een onorthodoxe aanpak de zgn. generatiewerkloosheid terug te dringen. Immers, de gemeente Harlingen scoort in vergelijking met andere gemeenten al…
Read More
Verslag van de raadsvergadering van 22 januari 2020

Verslag van de raadsvergadering van 22 januari 2020

Nieuws
Het werd een vlotte vergadering met weinig discussie en veelal eensgezindheid onder de partijen betreffende de agendapunten. De agendapunten waren: - Aanwijzingsbesluit griffier - Aanpassen OZB percentages 2020 - Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2021 – 2024 - Wijziging tarieventabel bij verordening precario belasting - Wijziging gemeenschappelijke regeling (GR) Dienst SoZaWe - Bestemmingsplan fietspad Wijnaldum – Midlum - 2 moties van GroenLinks inzake 1)kerstpakketten en 2)vegetarische gemeente. U kunt de inhoud van deze onderwerpen desgewenst teruglezen op de website of de vergadering nog eens beluisteren via de webcam van de gemeente. De meeste agendapunten waren hamerstukken of werden na soms een kleine stemverklaring algemeen gesteund door de raad. Wij zullen onderstaand enkele onderwerpen wat concreter beschrijven: Inzake het fietspad Wijnaldum - Midlum bleek, dat de ene coalitiepartner VVD/de heer Anema, het accent…
Read More
Gemeente Harlingen marionet van Omrin/Afvalsturing Friesland/REC

Gemeente Harlingen marionet van Omrin/Afvalsturing Friesland/REC

Nieuws
Verslag van de raadsvergadering van 11 december 2019. Er kwamen nog al wat onderwerpen aan de orde, maar de meeste werden unaniem of in grote meerderheid aangenomen. Het betrof hier de benoeming van de heer Poppen tot lid van de Rekenkamercommissie, de Havengeldverordeningen 2020, de Begraafplaatsverordening, de Jaarrekening 2018 GR Fryslân West, de wijziging statuten Vereniging van Waddenzeegemeenten, De Benoeming van 3 leden in de Raad van Toezicht Stichting Odyssee (koepel openbaar onderwijs), Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2023 Gemeente Harlingen en tenslotte enkele begrotingswijzigingen. Wij hadden verder vragen ingediend over de financiële situatie bij Empatec en tevens de slechte en amateuristische berichtgeving hierover. U hebt hier misschien iets van mee gekregen via de stukken in de Leeuwarder Courant. Er zou sprake zijn van financiële verliezen door “boekhoudkundige fouten” volgens een…
Read More