Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Algemene Beschouwingen 2020

Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting 2021 heeft Harlinger Belang in haar algemene beschouwingen haar zorgen geuit op het door het college voorgestelde beleid. Naar onze mening acteert het college onvoldoende op de gevolgen van de huidige Corona-crisis. In plaats van met concrete voorstellen te komen om de economie te steunen en om een nog groter financieel fiasco op het sociaal domein af te wenden, kiest dit college voor onnodige belastingverhogingen.

Hieronder leest u de integrale tekst van de algemene beschouwingen van Harlinger Belang:

Geacht college,
geachte raadsleden en
geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum.

Voor ons ligt de Programmabegroting 2021. Een sluitende begroting, “it koe minder”. Allereerst enkele opmerkingen in algemene zin bij de Inleiding:

Een programma met begroting beoordeel je vanuit een bepaald perspectief of plaats je in een relevante context. Ons inziens ontbreekt dat in het collegeprogramma. Het college refereert met een paar bezweringsformuleringen aan de huidige Corona pandemie en de crisis, maar voert daar geen actief anticiperend beleid op.

Harlinger Belang is van mening, dat het volgende perspectief van toepassing is. We zitten in een crisis, we weten alleen niet hoe diep. Deze crisis gaat ons zeer zeker treffen in de komende tijd in termen van economische en maatschappelijke ellende. De enige, verstandige strategie, die ons dan resteert, is te zorgen, dat we er op voorbereid zijn. Hoe, door voldoende, financiële buffers te hebben, om de komende noden van burgers, bedrijven en instellingen te helpen verlichten. Wij zien die noodzaak niet terug in het voorliggende programma. U gaat voort op de oude voet, alsof er niets is gebeurd.

Wat we juist beleidsmatig moeten doen, is bekijken, welke uitgaven de komende jaren echt nodig zijn en welke niet. Voorzichtigheid, soberheid en slim investeren, waar nodig. Wij hebben geen behoefte aan “megalomane” projecten. Sommige projecten juist temporiseren, bijvoorbeeld. Het thans verhogen van de lasten voor burgers en bedrijven is bestuurlijk onverantwoord gedrag.

Onderstaand gaan wij kort in op de programma onderdelen.

Bestuur en ondersteuning

Zonder een degelijke onderbouwing zien wij de noodzaak niet van een extra uitbreiding van de formatie communicatie ten bedrage van € 80.000 per jaar.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat in de vorige bestuursperiode ingezet is voor wat betreft de veilige verkeersafwikkeling met daaraan gekoppeld het parkeerbeleid voor de bewoners en bezoekers van de stad, kan op onze steun rekenen. Ook de plannen voor de parkeeraccommodaties voor de eilandbezoekers (P1, P2 en Witte Kas locatie) met daarbij de plannen voor de herinrichting van het Doeksen terminal gebied hebben we in het verleden gesteund. We zien de verdere ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet. Parkeertarieven verhogen is niet nodig gelet op de toekomstige, eigen exploitatie met aanzienlijke, financiële voordelen.

Als het gaat om verbetering van de leefbaarheid van de stad en de dorpen, met het zo veel mogelijk wegwerken van achterstallig onderhoud, dan vindt u ons aan uw zijde. Wij wensen een schone en mooie stad. Ons inziens kan er wel een tandje bij, wat vaak ook blijkt uit de Wijkschouwen. Misschien is het een goede zaak om samen met de raad de kwaliteitsniveaus van de verschillende locaties (parken, straten, sportterreinen etc.) weer eens tegen het licht te houden. Van basisniveau naar een hogere kwaliteitswens voor sommige plekken.

Economie

Wij hadden wat meer ambitie, doelen en acties verwacht van dit college. Mooie woorden, maar niet echt concrete nieuwe plannen. Voortborduren op bestaand beleid is natuurlijk ook een keuze. Maar het “ronkende” Actieplan Economie verzandt in prachtige vergezichten. Misschien moet u de Raad eens gaan bijpraten over uw plannen en doelen, want het blijft naar onze mening vaag. Ook als het gaat om het herijken van het Programma Harlingen, zouden we als Raad wel wat meer informatie willen horen. Wij tasten vaak in het duister.

Wij lezen, dat “we steunen de ondernemers in deze lastige periode”, maar tegelijkertijd wilt u de toeristenbelasting en de parkeerbelasting verhogen en andere lasten, zoals de OZB zelfs extra. Dat verwacht je niet van een VVD wethouder.

Sport, cultuur en recreatie

We hebben met genoegen gelezen, dat u “een (bestaande) voorziening geschikt wilt maken voor culturele (podium) evenementen (tot ca. 250 personen) als alternatief voor Trebol”. Er wordt hierbij naar het Entrepotgebouw gekeken. Harlinger Belang heeft steeds aangedrongen op een alternatief voor de locatie Trebol. Wij zullen de ontwikkelingen met interesse volgen.

Sociaal Domein

U schrijft: “zicht en grip krijgen op de ontwikkeling van de kosten Jeugdzorg, WMO en Beschermd Wonen”. Het zal u zeker niet zijn ontgaan, dat wij u vanaf 2018 hierover steeds hebben bevraagd. Kijkt u maar eens naar de toezeggingenlijst van de achterliggende raadsvergaderingen: “De wethouder zegt toe om de Raad voortaan 3 keer per jaar te informeren over de tekorten in de jeugdzorg”. Tot onze teleurstelling bleef u steeds in gebreke…. Wij hebben al veel eerder de conclusie getrokken, dat u volstrekt geen grip hebt op de tekorten. Het programma Sociaal Domein is, gelet op het totale financiëleplaatje van de begroting, te belangrijk, om deze tekorten niet met spoed grondig aan te pakken. Dit moet kunnen zonder dat het ten koste gaat van de zorg. Het is een bedreiging voor de financiële positie van de gemeente op langere termijn. U hebt daar te weinig aan gedaan.

Ook de problemen rond Empatec ondervinden weinig daadkracht van dit college. Het doet ons denken aan het spreekwoord “ze hieven het glas, deden een plas en lieten de zaak zoals die was”.

Lokale heffingen

Wij zijn onaangenaam getroffen door uw voornemen om de lokale heffingen (extra) te verhogen in deze tijd van economische tegenwind vanwege de Corona perikelen. Wij gaven u steun bij het aannemen van de Kadernotabegroting 2021, waarbij er uitsluitend sprake was van de normale verhoging van de geschatte inflatie van 1,5%. Nu lezen we, dat u de parkeerheffing, de toeristenbelasting en de Onroerende Zaak Belasting (1% extra in 2021 en 2022 en 2% extra in 2023 en 2024) wilt verhogen bij een sluitende begroting 2021 en meerjarenperspectief.

Wij spreken hier van een warrig en zwalkend beleid. Want college, hebt u niet voor de jaren 2019 en 2020 de OZB voor niet-woningen bevroren en de hondenbelasting van structureel € 80.000 per jaar afgeschaft? En nu de lasten voor burgers en bedrijven extra gaan verhogen bij een economische recessie? Wat is dit voor zigzag beleid? Kunt u dit uitleggen aan burgers, wier baan op de tocht staat of aan de ondernemers, die getroffen zijn en worden door de Corona pandemie? Dit zijn beslist niet onze keuzes.

Dank zij de inspanningen van Harlinger Belang heeft u incidenteel miljoenen extra precariobelasting van Liandermogen ontvangen. Recent is het arrest van de Hoge Raad gepubliceerd: de door ons aangekaarte staatssteun met gevolgen voor de aankoop van het Spaansen terrein is nogmaals bekrachtigd. De door ons aangevochten koopovereenkomst wordt teruggedraaid. U zult daarbij op termijn over ca. 8 miljoen euro kunnen beschikken. Wij gunnen u deze miljoenen van harte. Hiermee kunt u weer diverse potjes vullen en hoeft u bij een goed financieel beleid geen extra belastingen te heffen.

Related Posts