Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is een invulling van artikel 16 van de statuten van Harlinger Belang.

Lidmaatschap en toelating

Artikel 1.

 1. Aanmelding als lid kan gedurende het jaar zowel mondeling als schriftelijk geschieden bij van de bestuursleden.
 2. Het bestuur beslist binnen één maand na aanmelding over de toelating. Hierbij neemt zij de statutaire voorwaarden, zoals geformuleerd in artikel 4, lid 1 in acht.
 3. Bij toelating ontvangt het lid van het bestuur een schriftelijke bevestiging, inclusief een contributiebrief voor het lopende verslagjaar.
 4. Bij weigering tot toelating, stelt het bestuur betreffende schriftelijk op de hoogte van haar besluit, inclusief haar beweegredenen. Betrokkene kan tegen het besluit van het bestuur in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering, zoals beschreven in artikel 4, lid 2.

Contributies

Artikel 2.

De contributies dienen binnen één maand na dagtekening van de contributiebrief te zijn voldaan.

Algemene ledenvergadering

Artikel 3.

 1. In het in artikel 11, lid 2 genoemde jaarverslag, worden in ieder geval vermelding gemaakt van de volgende punten:
  – Het beleidsjaarverslag van de secretaris, waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen verslagjaar en het komende verslagjaar;
  – Het financieel jaarverslag van de penningmeester;
  – Het verslag van de fractievoorzitter;
 2. Naast de in artikel 11, lid 1 genoemde Algemene Ledenvergadering, vindt een tweede Algemene Ledenvergadering plaats waarin in ieder geval het gevoerde politieke beleid en het handelen van de fractie aan de orde wordt gesteld.

Bestuur

Artikel 4.

 1. Onverminderd in artikel 8, lid 1 van de statuten vermeld staat, wordt het aantal bestuursleden beperkt tot vijf.
 2. Bestuursleden mogen geen raadslidmaatschap dragen. Wanneer deze situatie zich, door welke omstandigheid dan ook, voordoet, heeft betreffend bestuurslid geen stemrecht in de bestuursvergadering, totdat de Algemene Ledenvergadering instemt met het toekennen van het stemrecht aan betreffend bestuurslid voor de periode van maximaal één jaar.
 3. De bestuursvergadering zijn, zoals genoemd in artikel 9, lid 7, openbaar. Het bestuur kan hiertoe personen zowel mondeling als schriftelijk als adviseur uitnodigen. Een dergelijk verzoek wordt altijd gedaan aan de (waarnemend) fractievoorzitter.

Bestuursvergaderingen

Artikel 5.

Het bestuur vergadert zo vaak zij dit noodzakelijk acht, doch minstens eenmaal per twee maanden.

Voorzitter

Artikel 6.

 1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen; hij regelt de werkzaamheden en zorgt voor een juiste uitvoering van de genomen besluiten.
 2. De voorzitter heeft recht de discussies te sluiten als hij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht. Voorts heeft de voorzitter het recht in voorkomende gevallen de vergadering te schorsen danwel te sluiten.
 3. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de vicevoorzitter en bij diens ontstentenis door het langstzittende bestuurslid.

Secretaris

Artikel 7.

 1. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen.
 2. De secretaris stelt van de bestuursvergadering binnen een week de notulen, danwel besluitenlijst op zoals bepaald in artikel 9, lid 3 op en distribueert deze, na akkoord van de voorzitter, onder de overige bestuursleden.
 3. De secretaris stelt van de Algemene Ledenvergadering binnen twee maanden de notulen, danwel besluitenlijst op zoals bepaald in artikel 13, lid 3 en distribueert deze, na akkoord van de voorzitter, onder de overige bestuursleden.
 4. Voorts verricht de secretaris in ieder geval de volgende werkzaamheden binnen het bestuur:
  – Het, in overleg met het bestuur, voeren van correspondentie namens het bestuur;
  – Het beheren van de ledenadministratie;
  – Het beheren van het archief

Penningmeester

Artikel 8.

 1. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is hiervoor verantwoordelijk.
 2. De penningmeester legt verantwoording af middels een financieel verslag, welke voorts ter beschikking wordt gesteld aan door in artikel 11, lid 4 genoemde commissie.
 3. De penningmeester informeert het bestuur van de financiële toestand van de vereniging.
 4. Bij het tussentijds aftreden van de penningmeester, legt deze binnen een maand na diens aftreden verantwoording af aan het bestuur, welke hem, onder haar verantwoordelijkheid, decharge kan verlenen.

Communicatie

Artikel 9.

Daar waar in dit reglement wordt gesproken van schriftelijke communicatie, wordt eveneens bedoeld schriftelijke, digitale communicatie.

Slotbepaling

Artikel 10.

Wijziging(en) en aanvulling(en) van dit reglement kan/kunnen op schriftelijk voorstel van het bestuur of van tenminste tien procent van de leden van de vereniging, bijgebracht door de Algemene Ledenvergadering, mits 2/3 van de aanwezige leden zich hiertoe uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 oktober 2009 en Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2010.