Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Statuten

Heden, achtentwintig november negentienhonderdnegenentachtig, zijn voor mij, mr. (geanonimiseerd), notaris ter standplaats Harlingen, verschenen:

 1. de heer (geanonimiseerd), geboren te (geanonimiseerd) op (geanonimiseerd), wonende te (geanonimiseerd);
 2. de heer (geanonimiseerd), geboren te (geanonimiseerd) op (geanonimiseerd), wonende te (geanonimiseerd)

De comparanten verklaarden:

 • in de algemene ledenvergadering van de te Harlingen gevestigde vereniging: Harlinger Belang, gehouden op twintig november negentienhonderdnegenentachtig is besloten de statuten van de vereniging vast te stellen;
 • in die vergadering werden zij, comparanten;
 • aangewezen vorenbedoelde statuten bij notariële akte vast te leggen. Van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van gemelde vergadering;
 • de statuten van de vereniging luiden als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1.

De naam van de vereniging is: Harlinger Belang.
De vereniging kan ook bij afkorting als “HB” worden aangeduid.
Zij is gevestigd te Harlingen.

Doel

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel het op onafhankelijke wijze, derhalve vrij van landelijke politieke en/of religieuze achtergronden, dienen van de belangen van de gemeente Harlingen en haar bevolking op het terrein van de gemeentelijke politiek, daarbij het accent leggend op het eigen plaatselijk karakter
 2. Zij tracht dit doel met alle wettige middelen te bereiken, zulks in het bijzonder door:
  a. het organiseren van bijeenkomsten;
  b. het uitgeven van informatiebulletins;
  c. overige activiteiten, dienstig aan het doel van de vereniging;
  d. het zitting hebben in de Raad van de gemeente Harlingen.

Duur

Artikel 3.

De vereniging, opgericht in negentienhonderdachtenvijftig, is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Leden

Artikel 4.

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn inwoners van de ge¬meente Harlingen, die de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt en van wie verwacht mag worden, dat zij interesse hebben voor het gemeentelijk bestuur.
 2. Om lid te kunnen worden moet een kandidaat zich aanmelden bij het bestuur, dat over de toelating beslist. Bij niet toelating door het bestuur staat de betrokkene beroep open op de algemene ledenvergadering, die alsnog tot toelating kan beslissen.

Artikel 5.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee jaren, ingeval het in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen danwel door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Het geschorste lid kan tegen het besluit in beroep komen bij de algemene ledenvergadering.

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. schriftelijke opzegging van het lid. Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging tenminste vier weken voor het einde van het boekjaar is gedaan. Heeft de opzegging niet overeenkomstig deze termijn plaats gevonden, dan houdt het lidmaatschap op met het einde van het volgende boekjaar;
  b. schriftelijke opzegging door het bestuur; deze opzegging kan gedaan worden per het einde van het boekjaar, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die in deze statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld en bovendien wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  c. ontzetting; deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt danwel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  d. overlijden van het lid.
 2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende brief kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen een maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.
  De uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan hiervoor dispensatie verlenen.

Geldmiddelen

Artikel 7.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributie van de leden;
  b. eventuele entreegelden;
  c. legaten en schenkingen;
  d. andere toevallige baten.
 2. Elk lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Bestuur

Artikel 8.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen. Zij worden door de algemene ledenvergadering op de jaarvergadering uit de leden van de vereniging gekozen voor een termijn van vier jaar.
 2. Op die algemene ledenvergadering treedt telkens een bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Bestuursleden, die tevens raadslid zijn, worden gekozen voor een termijn, die gelijk loopt met de raadslidmaatschap periode.
 3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.
 4. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene ledenvergadering een opvolger.
 5. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden de bestuursbevoegdheden uitoefenen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder is dan het aantal vacatures. In dat geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht -binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature- een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacature(s) wordt voorzien.
 6. Het bestuur kent de functies van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, en penningmeesters. De functie van secretaris en penningmeester mag ook in één persoon zijn verenigd. De bestuursleden verdelen steeds in onderling overleg voormelde functies en wijzen daarbij tevens de plaatsvervangers voor betrokken functionarissen aan.

Taken en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 9.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en behartigt haar belangen. Alle bestuurders gezamenlijk, danwel de voorzitter en de secretaris casu quo de voorzitter en penningmeester tezamen zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
 2. Bestuursbesluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
 3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden besluitenlijsten gehouden. Deze worden, na ondertekening door de voorzitter en de secretaris, naar datum gerangschikt en -in een daartoe bestemd register- bijgehouden.
 4. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene ledenvergadering:
  a. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 5. Voor het beschikken over bank- of girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende tot een bedrag van -maximaal één duizend gulden (f 1.000,–) per geval per maand. Voor het beschikken over hogere bedragen is tevens de handtekening van de voorzitter of de secretaris vereist.
 6. In afwijking van het hiervoor in lid 5 bepaalde is de penningmeester alleen en bij ontstentenis of belet van hem, de voorzitter en de secretaris gezamenlijk bevoegd over de door de vereniging bij bank- en giro-instellingen gehouden rekeningen te beschikken.
 7. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.

Boekjaar

Artikel 10.

Het boekjaar van de vereniging loopt van één juli tot en met dertig juni daaraanvolgend.

Algemene ledenvergadering

Artikel 11.

 1. Jaarlijks wordt, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, de jaarlijkse algemene ledenvergadering (jaarvergadering), gehouden.
 2. In deze ledenvergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit en doet het verantwoording van het over het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
 3. In deze ledenvergadering wordt in de vacatures in het bestuur voorzien.
 4. Deze algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van de penningmeester. Zij brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen en stelt voor al dan niet decharge van de penningmeester te verlenen.
 5. De algemene ledenvergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan of die door tenminste tien procent van het totaal aantal leden veertien dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor buitengewone algemene ledenvergaderingen.
 6. Het bestuur presenteert in de jaarlijkse ledenvergadering ook een begroting voor het volgende jaar en geeft tevens zijn visie op het toekomstig te voeren beleid.

Artikel 12.

 1. Het bestuur roept een algemene ledenvergadering bijeen wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.
 2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering verplicht wanneer tenminste tien procent van het totaal aantal leden dit schriftelijk aan het bestuur -verzoekt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene ledenvergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur dit doet.

Artikel 13.

 1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene ledenvergaderingen tenminste twee weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.
 2. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.
 3. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering worden door de secretaris besluitenlijsten gehouden. Het bepaalde in artikel 9, lid 3, is van overeenkomstig toepassing.
 4. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste, leden. Elk lid heeft een stem.
 5. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met ongetekende briefjes, tenzij de algemene ledenvergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling wordt gestemd.
 6. Een vergadering vindt doorgang en kan, indien voldaan is aan de overige formaliteiten, rechtsgeldig besluiten nemen als minimaal één/derde van alle stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit aantal niet tegenwoordig, dan wordt binnen twee weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin over de onderwerpen zoals in de vorige vergadering aan de orde geweest, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden kan worden besloten.
 7. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
 8. Wordt bij de stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen. Staken de stemmen dan beslist het lot.
 9. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 10. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel -dat niet schriftelijk is voorgelegd.
 11. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken ervan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de alge¬mene ledenvergadering of, als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, door een stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

Statutenwijziging

Artikel 14.

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering, mits in de oproeping tot die vergadering is vermeld dat statutenwijziging wordt voorgesteld.
  Een afschrift van het voorstel waarin de wijziging woordelijk tenminste ~ dagen voor de vergadering bij de leden zijn.
 2. Het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt en deze in het daarvoor bestemde register is opgenomen.
  Het bestuur heeft de verplichting de statutenwijziging binnen een week na de algemene ledenvergadering waarin tot wijziging is besloten, bij een notaris aan te melden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 15.

 1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is hetgeen in de leden 1 en 2 van het vorig artikel is bepaald, van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene ledenvergadering over de bestemming van een eventueel batig saldo.

Huishoudelijk reglement

Artikel 16.

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten die in -strijd zijn met de wet of met deze statuten.
 2. Over alles, waarin niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is voorzien, beslist het bestuur.

De comparanten zijn mij, notaris bekend.
WAARVAN AKTE in minuut opgemaakt.

Verleden te Harlingen op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris ondertekend.