Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019

Nieuws
Geacht college, geachte raadsleden en geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Voor ons ligt de Programmabegroting 2020. Het sluitend financieel meerjarenperspectief stemt tot tevredenheid. Wel constateren we, dat er wat wolken aan de financiële horizon verschijnen. De begroting is mede sluitend gemaakt door o.a. onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein. En daar wringt zich de schoen. De toenemende tekorten in het Sociaal Domein en dan met name in de Jeugdzorg, blijken de achilleshiel te zijn in het meerjarenperspectief. Deze tekorten in de open-eind regeling moeten als eerste prioriteit worden aangepakt, wil de gemeente Harlingen ver blijven van toekomstige bezuinigingen. Immers, een slecht financieel meerjarenperspectief kan een bedreiging zijn voor het zelfstandig bestaan van de gemeente Harlingen. Zonder volledig te willen zijn, willen wij kort enkele punten onder uw aandacht…
Read More
Harlingen biedt een plek voor iedereen!

Harlingen biedt een plek voor iedereen!

Nieuws
De afgelopen dagen zijn de lezers van Harlingenboeit.nl getrakteerd op een discussie tussen de PvdA en de VVD over woningbouw. De liberalen verwijten de socialisten daarin zich schuldig te maken aan ‘framing en verdraaiing’. Maar het staat er toch echt: ‘Harlingen moet ophouden om op de weinige A-lokaties die het nog heeft sociale woningbouw te plannen’. De VVD kiest dus voor uiterst selectieve woningbouw. Het liefst voor pensionado’s als we haar verkiezingsprogramma mogen geloven. Harlinger Belang vindt deze plannen ronduit asociaal. Wij zijn tegen het bouwen van speciale wijken voor mensen met een ruimere portemonnee. De aantrekkelijkheid van woonstad Harlingen en de leefbaarheid van haar wijken ligt hem juist in de diversiteit! En of dat huur- of koopwoningen zijn, in de sociale- of vrije sector, appartementen of gezinswoningen, het maakt…
Read More
Ondertekening van bouwplannen Dukdalfterrein

Ondertekening van bouwplannen Dukdalfterrein

Nieuws
Deze week tekenden de Gemeente Harlingen en VOF Zuiderhaven een overeenkomst om 99 woningen op het Dukdalfterrein te bouwen. Na de realisatie van diverse woningen aan de Havenweg en het appartementencomplex De Helling, wordt nu dan ook het laatste stuk terrein aangepakt. Harlinger Belang prijst zich hiermee gelukkig. In ons verkiezingsprogramma van 2014 drongen wij aan op een spoedige ontwikkeling van dit al jarenlange braakliggende terrein. Wat ons betreft moest hier sprake zijn van zorgwoningen die qua stijl en hoogte aansloten bij de omliggende bebouwing. Door het beschikbaar houden van een provinciale subsidie en de aankoop en sloop van de panden aan de Steenhouwersstraat, heeft de gemeente ervoor gezorgd, dat dit gebied nu alsnog integraal kan worden ontwikkeld. VOF Zuiderhaven, een bouwcombinatie tussen Heijmans Vastgoed en De Bouwvereniging, beginnen binnenkort…
Read More
Er wordt weer volop gebouwd in Harlingen

Er wordt weer volop gebouwd in Harlingen

Nieuws
Als je door Harlingen rijdt, fietst of loopt kan het je niet zijn ontgaan; er wordt volop aan de stad gebouwd! En niet alleen is dat in het straatbeeld te zien, ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigde dit in haar cijfers. De afgelopen 3 jaren werden maar liefst 140 woningen aan Harlingen toegevoegd. En door de aantrekkende woningmarkt en prima gemeentelijk beleid worden dit de komende jaren alleen maar meer! Hoewel de Gemeente Harlingen zelf geen woningen bouwt, speelt zij hierin wel een belangrijke rol. Een goed volkshuisvestingsbeleid zorgt ervoor, dat de juiste woningen worden gebouwd voor de juiste doelgroep. Voor nu en in de toekomst. Met de invoering van de Woningwet 2015 heeft de gemeente bovendien goede instrumenten om dit gedaan te krijgen. Zo maakt de…
Read More
Prestatieafspraken Bouwvereniging geven huurders forse lastenverlichting

Prestatieafspraken Bouwvereniging geven huurders forse lastenverlichting

Nieuws
Vorige week tekenden de Gemeente Harlingen, woningcoöperatie De Bouwvereniging en de Huurdersvereniging Harlingen de prestatieafspraken voor het komende jaar. Met deze afspraken wordt een belangrijke stap gezet om te komen tot betaalbare, duurzame en leefbare huurwoningen in Harlingen. Iets waarvoor Harlinger Belang zich sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 sterk maakt! Sinds 1 juli 2015, moeten de woningbouwcoöperaties een aanbod doen waarmee zij invulling denken te gaan geven aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. De huidige coalitie van de PvdA, Harlinger Belang en het CDA zet daarbij in op meer betaalbare huurwoningen. Harlinger Belang pleitte daarbij in haar verkiezingsprogramma voor het verduurzamen van bestaande huurwoningen, om zo de woonlasten van huurders te verlagen. Op basis van de gemaakte prestatieafspraken worden in 2017 maar liefst 2.100 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. De huur van deze woningen wordt…
Read More