Gematigde huurverhoging hockey- en voetbalverenigingen acceptabel

Gematigde huurverhoging hockey- en voetbalverenigingen acceptabel

Bij de komende begrotingsbehandeling zullen Harlinger Belang, PvdA en het CDA een amendement indienen om de voorgestelde jaarlijkse huurverhoging voor de hockey- en voetbalverenigingen te matigen. De verenigingen huren de door hen gebruikte sportvelden van de gemeente. De hoogte van de huur is al sinds december 2010 onderwerp van discussie. Al eerder bleek dat deze huur aanzienlijk lager was dan in omliggende gemeenten. Tijdens de kerntakendiscussies van dit jaar, werd dit nogmaals door onafhankelijke onderzoekers bevestigd. Toen het college in de begroting 2016 voorstelde de tarieven de komende jaren te verhogen, leidde dit direct tot kritische reacties. Begrijpelijk, wanneer uitsluitend geschermd wordt met forse percentages huurverhoging. De realiteit is echter wat genuanceerder. De afgelopen jaren heeft de gemeente, mede op verzoek van de verenigingen, fors geïnvesteerd in sportvelden. De gemeentelijke kosten zijn hierdoor toegenomen. Momenteel wordt…
Read More

Algemene Beschouwingen: samen investeren en efficiënter beleid

Bij de raadsbehandeling van de Perspectiefnota heeft Harlinger Belang haar visie op het  toekomstige gemeentelijke beleid gepresenteerd. Fractievoorzitter Jappie Saakstra pleitte daarbij onder andere voor meer samenwerking en samenhorigheid, investeringen in de lokale economie en een efficiëntere uitvoering van gemeentelijk beleid. De Perspectiefnota, waarin het college haar plannen voor de komende jaren bekend maakt, stond dit jaar in het teken van bezuinigingen en lastenverzwaringen. Door de economische recessie en door het rijk opgelegde taken en bezuinigingen, stevent de gemeente Harlingen in 2017 af op een tekort van ruim € 1,3 miljoen. Met een reeks van maatregelen proberen college en raad het tij te keren. Harlinger Belang stond tijdens haar algemene beschouwing nogmaals stil bij het herindelingsproces en benadrukte dat de gemeente Harlingen gekozen heeft om zelfstandig te blijven. Verdergaande samenwerking…
Read More
Sport dreigt onbetaalbaar te worden

Sport dreigt onbetaalbaar te worden

Harlinger Belang vreest dat het sporten in verenigingsverband binnenkort onbetaalbaar wordt.  Door nieuwe landelijke wetgeving moeten gemeenten voortaan de kosten van hun sportaccommodaties volledig doorberekenen aan de gebruikers van deze accommodaties. Sportverenigingen zullen hierdoor geconfronteerd worden met hogere huren en genoodzaakt zijn dit op te hoesten met een forse verhoging van contributies. Maar de effecten van de Wet Markt en Overheid reiken verder.  Niet alleen voor sportaccommodaties dient een kostendekkende huur in rekening te worden gebracht, iedere gebruiker van gemeentelijk vastgoed krijgt hiermee te maken. Zo ook de bibliotheek, het zwembad of de scouting. De raadsfractie van Harlinger Belang heeft in de raadsvergadering van 2 juli aandacht gevraagd voor de effecten van deze nieuwe wetgeving. Jellema stelde: “dat het onwenselijk is, dat gebruikers van gemeentelijk vastgoed plotseling geconfronteerd worden met fors…
Read More