Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019

Nieuws
Geacht college, geachte raadsleden en geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Voor ons ligt de Programmabegroting 2020. Het sluitend financieel meerjarenperspectief stemt tot tevredenheid. Wel constateren we, dat er wat wolken aan de financiële horizon verschijnen. De begroting is mede sluitend gemaakt door o.a. onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein. En daar wringt zich de schoen. De toenemende tekorten in het Sociaal Domein en dan met name in de Jeugdzorg, blijken de achilleshiel te zijn in het meerjarenperspectief. Deze tekorten in de open-eind regeling moeten als eerste prioriteit worden aangepakt, wil de gemeente Harlingen ver blijven van toekomstige bezuinigingen. Immers, een slecht financieel meerjarenperspectief kan een bedreiging zijn voor het zelfstandig bestaan van de gemeente Harlingen. Zonder volledig te willen zijn, willen wij kort enkele punten onder uw aandacht…
Read More
Gematigde huurverhoging hockey- en voetbalverenigingen acceptabel

Gematigde huurverhoging hockey- en voetbalverenigingen acceptabel

Nieuws
Bij de komende begrotingsbehandeling zullen Harlinger Belang, PvdA en het CDA een amendement indienen om de voorgestelde jaarlijkse huurverhoging voor de hockey- en voetbalverenigingen te matigen. De verenigingen huren de door hen gebruikte sportvelden van de gemeente. De hoogte van de huur is al sinds december 2010 onderwerp van discussie. Al eerder bleek dat deze huur aanzienlijk lager was dan in omliggende gemeenten. Tijdens de kerntakendiscussies van dit jaar, werd dit nogmaals door onafhankelijke onderzoekers bevestigd. Toen het college in de begroting 2016 voorstelde de tarieven de komende jaren te verhogen, leidde dit direct tot kritische reacties. Begrijpelijk, wanneer uitsluitend geschermd wordt met forse percentages huurverhoging. De realiteit is echter wat genuanceerder. De afgelopen jaren heeft de gemeente, mede op verzoek van de verenigingen, fors geïnvesteerd in sportvelden. De gemeentelijke kosten zijn hierdoor toegenomen. Momenteel wordt…
Read More

Algemene Beschouwingen: samen investeren en efficiënter beleid

Nieuws
Bij de raadsbehandeling van de Perspectiefnota heeft Harlinger Belang haar visie op het  toekomstige gemeentelijke beleid gepresenteerd. Fractievoorzitter Jappie Saakstra pleitte daarbij onder andere voor meer samenwerking en samenhorigheid, investeringen in de lokale economie en een efficiëntere uitvoering van gemeentelijk beleid. De Perspectiefnota, waarin het college haar plannen voor de komende jaren bekend maakt, stond dit jaar in het teken van bezuinigingen en lastenverzwaringen. Door de economische recessie en door het rijk opgelegde taken en bezuinigingen, stevent de gemeente Harlingen in 2017 af op een tekort van ruim € 1,3 miljoen. Met een reeks van maatregelen proberen college en raad het tij te keren. Harlinger Belang stond tijdens haar algemene beschouwing nogmaals stil bij het herindelingsproces en benadrukte dat de gemeente Harlingen gekozen heeft om zelfstandig te blijven. Verdergaande samenwerking…
Read More
Sport dreigt onbetaalbaar te worden

Sport dreigt onbetaalbaar te worden

Nieuws
Harlinger Belang vreest dat het sporten in verenigingsverband binnenkort onbetaalbaar wordt.  Door nieuwe landelijke wetgeving moeten gemeenten voortaan de kosten van hun sportaccommodaties volledig doorberekenen aan de gebruikers van deze accommodaties. Sportverenigingen zullen hierdoor geconfronteerd worden met hogere huren en genoodzaakt zijn dit op te hoesten met een forse verhoging van contributies. Maar de effecten van de Wet Markt en Overheid reiken verder.  Niet alleen voor sportaccommodaties dient een kostendekkende huur in rekening te worden gebracht, iedere gebruiker van gemeentelijk vastgoed krijgt hiermee te maken. Zo ook de bibliotheek, het zwembad of de scouting. De raadsfractie van Harlinger Belang heeft in de raadsvergadering van 2 juli aandacht gevraagd voor de effecten van deze nieuwe wetgeving. Jellema stelde: “dat het onwenselijk is, dat gebruikers van gemeentelijk vastgoed plotseling geconfronteerd worden met fors…
Read More