Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Algemene beschouwingen 2019

Geacht college,
geachte raadsleden en
geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum.

Voor ons ligt de Programmabegroting 2020. Het sluitend financieel meerjarenperspectief stemt tot tevredenheid. Wel constateren we, dat er wat wolken aan de financiële horizon verschijnen. De begroting is mede sluitend gemaakt door o.a. onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein. En daar wringt zich de schoen. De toenemende tekorten in het Sociaal Domein en dan met name in de Jeugdzorg, blijken de achilleshiel te zijn in het meerjarenperspectief. Deze tekorten in de open-eind regeling moeten als eerste prioriteit worden aangepakt, wil de gemeente Harlingen ver blijven van toekomstige bezuinigingen. Immers, een slecht financieel meerjarenperspectief kan een bedreiging zijn voor het zelfstandig bestaan van de gemeente Harlingen.

Zonder volledig te willen zijn, willen wij kort enkele punten onder uw aandacht brengen:

Zelfstandige gemeente:
Wij wensen een zelfstandige, kleine, flexibele, kwalitatieve goede organisatie, die gericht is op de toekomstige taken. Wij constateren, dat er onder nieuw beleid en het opnemen van het gebiedsteam in de eigen organisatie, wel steeds “ meer” organisatie ontstaat. Met andere woorden, er ontstaan meer vaste (salaris)kosten. Al maar nieuwe mensen aannemen is niet altijd de oplossing. Slimmer werken is ook een optie. Wij vragen hier permanente aandacht voor.

Sociaal domein:
Wij schreven vorig jaar: “Vele gemeenten hebben al een tekort in het Sociaal domein. Gelukkig hebben we in het verleden ruim gereserveerd, maar niet begrote uitgaven in dit beleidsgebied kunnen snel tot tekorten leiden. Immers, het is een open-eind regeling. Dit kan grote gevolgen hebben voor het totale, financiële plaatje en het verdere perspectief.” Einde citaat.

Zoals hierboven al aangegeven, de door ons verwachte tekorten in met name de Jeugdzorg, zijn een feit. Wij vragen u de Raad regelmatig, bijv. 1x per kwartaal, op de hoogte te houden van uw vorderingen om de inkomsten en uitgaven in dit programma in evenwicht te brengen. Horen graag uw mening.

Nieuwe beleidswensen:
In grote lijnen kunnen we ons hier wel in vinden, hoewel we een kanttekening plaatsen bij de post Huisvesting ambtelijke organisatie. Dit wordt nog “een dingetje”. De Raad heeft u opgedragen om het huiswerk over te doen. Wij wachten uw nieuwe voorstellen hieromtrent af. Op voorhand geven wij u mee, dat wij niet voor “megalomane” nieuwbouwprojecten zijn, waarbij de structurele kosten uit de hand gaan lopen. Er zijn voorbeelden te over van andere gemeenten, die achteraf spijt hebben van dergelijke besluiten. Ook zien wij grote bedragen ingevuld voor de post “ Citymarketing Harlingen Welkom aan Zee.” Hoewel wij hier in principe niet op tegen zijn, verbazen wij ons toch wel over deze post, gelet op het gemak waarmee u vorig jaar besloot flink te snijden in het budget voor de cruisevaart. Dit is een weinig consistent en integraal beleid.

Onderzoek sportaccommodaties:
Wij wachten de uitslag van het onderzoek af. Voor ons staat voorop, dat niet alleen voetballers, maar ook andere sporters goede voorzieningen verdienen om hun sport optimaal te kunnen beleven. De toegankelijkheid van de accommodaties voor ouderen in mindervaliden dient extra aandacht te krijgen.

Onderhoud wegen/straten/bruggen/groen, etc.:
Er is de afgelopen jaren veel gedaan aan het achterstallig onderhoud. Wij hebben daarop altijd aangedrongen en we zien verbeteringen. Om er enkele te noemen: de monumentale bruggen, het Harmens park, het Harlinger bos, de Willemshaven, de Stationsstraat, en recentelijk de Kanaalweg.

Toch bereiken ons nog steeds berichten van mensen, vaak ouderen, mindervaliden, die hinder ondervinden bij hun tochtje door de stad. Wij blijven hier aandacht voor vragen. Ook voor de toeristen is een nette, opgeruimde en groene stad een echt visitekaartje. Harlingen wordt steeds mooier. Laten we hierin blijven investeren.

Toerisme en recreatie:
Wij schreven vorig jaar: “Harlinger Belang heeft zich altijd met verve ingezet voor de bevordering van het toerisme en recreatie als tweede tak onder de economische structuur. Wij vrezen, dat met de komst van dit nieuwe college de accenten verschuiven. Dit vertaalt zich o.i. in het beknotten van de budgetten voor promotie. Is cruisevaart bijv. geen speerpunt meer en gaan we weer terug naar oude tijden van uitsluitend promotie van de bruine zeilvaart? Ook wij koesteren de bruine vloot, maar o.i. moet men zich richten op de promotie van alle varende bedrijvigheid.” Einde citaat. Het aantal bezoeken van de cruiseboten loopt sinds 2018 en 2019 terug. Wij zijn van mening, dat dit mede wordt ingegeven door een weinig inspirerend en zwalkend beleid van uw kant. De portefeuillehouder noemde de terugloop een “treurige constatering”. O.i. verdient dit beleid eigenlijk een motie van treurnis! Wij hebben u in het verleden als raadslid nooit kunnen betrappen op een goed woord voor de cruisevaart. U zet uw geloofwaardigheid op het spel. Wat gaat u hieraan doen?

Volkshuisvesting:
Blij zijn we met de bouw door de Bouwvereniging van sociale huurwoningen, deels ter vervanging van bestaande, verouderde huizen in het kader van stadsvernieuwing. Ook zijn projectontwikkelaars zoals o.a. Ludinga en Harns Invest op de koopmarkt zeer actief. Dit is een zeer welkome ontwikkeling. Echter, we hebben bij de portefeuillehouder ook aandacht gevraagd voor het tussensegment, de huurders in de categorie tussen de ca. 600 tot 1000 euro huur per maand, die voor bovengenoemde huizen niet in aanmerking komen. Graag houden we de wethouder aan zijn belofte, dat ook deze sector zijn aandacht heeft. Harlinger Belang hoopt binnenkort van hem te horen.

Juridische zaken:
Een van de grootste ergernissen van de Harlinger is het grote aantal juridische kwesties en de daarmee gepaard gaande, gigantische kostenpost. Het is als vanzelfsprekend, dat contracten aan de voorkant, dus bij ondertekening, waterdicht moeten zijn. De praktijk leert, dat dit niet altijd zo is. Grote zaken zoals met Ludinga, Spaansen en Van Meurs, maar ook kleinere zaken zoals met Dotinga en de reclamebelasting vergen heel veel aandacht, onzekerheid, tijd en kosten. Deze kosten kunnen we beter aan andere zaken besteden. Kwaliteit van juridische dienstverlening zal daarom bij iedereen, van hoog tot laag in de organisatie, topprioriteit moeten hebben.

Wij vragen u de Raad minimaal 2x per jaar van de ontwikkelingen op de hoogte te houden en al naar gelang de actualiteit vaker. Graag uw mening hierover.

Belastingen:
Harlinger Belang zal niet weer ingaan op het feit, dat u ook in 2020 het OZB tarief voor niet woningen wil bevriezen, maar voor woningen het tarief met de gebruikelijke inflatie correctie van 1,5% gaat verhogen. Daar hebben we het vorig jaar uitgebreid over gehad. Het zij zo. Wel is dit voor ons een principieel punt, waardoor wij niet kunnen instemmen met deze begroting.

Hartelijk dank voor uw aandacht.                           Fractie Harlinger Belang.

Related Posts