Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Publieksprijs voor Gerrit-Jan de Vries (VVD) en Marga Liefting (CU)

Allereerst moeten we natuurlijk de controverse tussen Gerrit-Jan de Vries/VVD en de Stichting Visserijdagen Harlingen noemen. We kunnen er niet om heen. Hoe kon het zo uit de hand lopen? U hebt er intussen via de diverse media over gehoord en gelezen. Harlinger Belang betreurt de gang van zaken zeer en roept alle betrokkenen op zich te beraden en weer met elkaar om tafel te gaan. Het kan toch niet zo zijn, dat het voortbestaan van een prachtig feest in gevaar komt door het macho gedrag van enkelen? Wij begrijpen niets van de woorden van De Vries, dat “Na overleg met de coalitie en de wethouders afgelopen donderdag, heb ik besloten om geen rectificatie te doen. Dit besluit wordt unaniem gesteund door de coalitie en de wethouders”. Onbegrijpelijk!

Burgemeester Sluiter neem uw verantwoordelijkheid en begin direct met bemiddeling.

Verder kwam er een mededeling van wethouder Kuiken. Het betrof een winstwaarschuwing in het Sociaal Domein. De pijn zit met name in de WMO en de jeugdzorg. De cijfers van de Soc. Dienst geven een verlies aan van meer dan een miljoen euro over 2018. Weliswaar kunnen er ook positieve posten op andere gebieden bijgeschreven worden, maar het eindresultaat over 2018 zal negatief zijn. Vraag van onze kant was, hoe zien de cijfers over 2019 tot nu toe er uit, immers dit is een zgn. open einde regeling, die moeilijk omkeerbaar is. Volgens hem had men daar nog geen zicht op. Wij hebben wethouder Kuiken in het Soc. Domein steeds gesteund, maar zijn benieuwd hoe hij zich nu als “crisis” manager gaat opstellen nu “het zonnige weer omgeslagen is in guur weer”.

Welke zaken kwamen er zo al meer aan de orde:

Precariobelasting: we hadden hierover vragen gesteld aan wethouder Boon. De gemeente heeft precariobelasting ingevoerd op leidingen van nutsbedrijven. Harlinger Belang heeft hier in het verleden sterk voor gepleit. Het gaat hier om grote bedragen. Energienetbeheerder Liander heeft hiertegen officieel bezwaar gemaakt, niet alleen in Harlingen, maar ook in andere gemeenten. Onze gemeente heeft hangende de bezwaarprocedure een voorziening opgenomen in de jaarrekening. In de gemeente Achtkarspelen heeft Liander intussen zijn bezwaarprocedure gestaakt, wat voor deze gemeente ca. 2 miljoen euro opbrengst betekent.

Helaas bleek uit het antwoord van de heer Boon, dat de bezwaarprocedure in Harlingen nog wel van kracht is. We moeten nog wat geduld hebben.

Spaansen terrein: we hebben geconstateerd, dat er op de oude Spaansen locatie aan de Kanaalweg sloopwerkzaamheden van de oude, verpauperde loodsen plaats vinden. Gelet op de slepende, juridische procedures over staatssteun tussen Spaansen en de gemeente zijn er jarenlang geen werkzaamheden verricht in afwachting van de uiteindelijke uitspraak.
Wij vroegen daarom aan wethouder Schoute of er misschien een overeenkomst tussen de partijen was gesloten, die genoemde werkzaamheden mogelijk maken.

Dit bleek niet het geval. De gemeente Harlingen heeft geen actie tot sloop genomen. Verder kon hij geen bijzonderheden hierover kwijt gelet op de juridische procedures. Wij hebben hier begrip voor. De raad wordt op 9 mei bijgepraat.

De kadernota begroting 2020 en meerjarenraming 2021 t/m 2023 werd in meerderheid aangenomen. Harlinger Belang, maar ook D’66 en de Wad’n partij stemden tegen. Wij zijn het niet eens met de keuzes inzake de gemeentelijke belastingen, zoals we dat vorig jaar ook hebben  geformuleerd. Men wil ook in 2020 de OZB op niet woningen(lees ondernemers) gelijk laten, terwijl die voor woningen(lees burgers) met 1,5 % wordt verhoogd. We hebben vorig jaar bepleit de OZB ook voor woningen niet te verhogen, maar helaas de coalitie heeft anders besloten.

We komen toch nog even terug op het Armoedebeleid. In onze vorige bijdrage hebben we geschreven, dat wethouder Schoute worstelde met het armoedebeleid. Dit is inderdaad niet een probleem dat je even snel oplost. Dit onderwerp speelt natuurlijk in alle gemeenten en vanuit betrokken partijen uit de maatschappij heeft men gemeend een initiatief te nemen tot oprichting van een alliantie Kinderarmoede Nederland, die zich ten doel heeft gesteld om kinderarmoede op termijn, streven is in 2030, uit te bannen. Organisaties, instellingen, bedrijven, gemeenten, etc. kunnen zich hierbij aansluiten. Het wordt een soort kenniscentrum, waar de problematiek breed wordt gedeeld en waar oplossingen worden bedacht, die ook algemeen toepasbaar zijn. We verwijzen In dit geval naar de website: alliantie Kinderarmoede Nederland.

Harlinger Belang had ingevolge dit nobele streven een motie opgesteld en samen met GroenLinks, HOOP en D’66 ingediend. In deze motie werd het college gevraagd zich bij deze alliantie aan te sluiten. Niets meer en niets minder. Tot onze grote verbazing werd deze niet overgenomen door het college. Volgens Wethouder Schoute had men meer tijd nodig om zich hierin te verdiepen, men kende de consequenties niet, de ambtenaren waren niet op de hoogte, etc…. Onbegrijpelijk, drogredenen! Je zou toch denken in deze digitale tijd, dat je met even googelen alle informatie in 10 minuten verzameld hebt, maar nee, niet de heer Schoute. Hij bepleitte het aanhouden van de motie. Na een aangevraagde schorsing onzerzijds bleek, waarom bijv. een PvdA de motie niet mede had willen indienen. Het was gewoon afgesproken werk binnen de coalitie. De PvdA is toch de partij waarvan je mag aannemen, dat die voorop loopt bij de armoedebestrijding? Mooi niet, dus. We hebben maar besloten de motie aan te houden, anders was deze door de meerderheid, lees coalitie partijen, verworpen. Het werd Harlinger Belang, GroenLinks, HOOP en D’66 kennelijk niet gegund. Jammer.

Tot slot enkele woorden over het agendapunt Kwaliteitsverbetering Ludinga. Harlinger Belang heeft in de vorige raadsperiode een initiatief voorstel geschreven voor het opknappen van het Harlinger Bos. Dit voorstel werd samen met de toenmalige coalitiegenoten PvdA en CDA ingediend. Tegelijkertijd kwam de CU met haar “Beleeftuin”. De beleeftuin moest komen tussen de Batting, de Pollendam en de wijk Groot Ropens en zou opgezet en onderhouden worden door vrijwilligers. Het CDA ging natuurlijk draaien richting hun christelijke vrienden en omarmde ook dit plan, breed uitgezet in de publiciteit door mevr. Liefting/CU. Later bleek het plan uiteindelijk niet realistisch. De opzet was niet juist en er konden geen genoeg vrijwilligers gevonden worden, hebben we begrepen. Mevr. Liefting/CU is niet zo snel uit het veld/Bos geslagen en dus werd het plan omgedoopt tot een soort uitbreiding van het Harlinger Bos. Echter, dit aangepaste plan kostte natuurlijk aanzienlijk meer. Het toenmalige college, vertegenwoordigd door Maria le Roy, had daar niet direct de centjes voor beschikbaar en de totale planopzet raakte hierdoor in het slop. Natuurlijk kreeg mevr. Le Roy de schuld hiervan in de schoenen geschoven door de CU. Haar eigen spiegel bleek wat dof.

Ere wie ere toekomt. Na geruime tijd kwam de heer Erents/HOOP met een compromis motie, die de zaak weer los trok. Dit uitgewerkte voorstel lag nu ter besluitvorming  voor. Op aandringen van mevr. Liefting werden de paden nog wat aangepast en dit werd toegezegd door wethouder Boon. Iedereen blij, zou je denken, maar dan ken je mevr. Liefting nog niet. Ondanks de toezegging van de heer Boon, kwam ze toch nog met een motie over de paden. Over vertrouwen in de wethouder gesproken!

Het gesteggel over de motie en het drammen van mevr. Liefting werd ons bijna te veel, maar om “van het gedram” af te zijn hebben we maar ingestemd. Immers, ons uiteindelijke doel om het Harlinger Bos op te knappen wordt (ook nog) uitgevoerd. De heer Erents/HOOP was het drammerige gedrag blijkbaar ook zat, want hij stemde tegen “zijn” eigen voorstel. Wij hebben alle begrip hiervoor en onze sympathie en dank gaat uit naar de heer Erents. Achteraf hebben we spijt voor onze “voor” stem.

Mocht iemand ooit het initiatief willen nemen tot een naam voor “de uitbreiding van het Harlinger Bos”, dan doen we alvast de volgende suggestie: Marga’s Tuintje. Na Marga’s Meerpaal een naam met eeuwigheidswaarde. Misschien kan er ook nog een standbeeld bij?

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 22 mei 2019. U bent weer van harte welkom!

Related Posts