Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Fractievoorzitter Sijtsma (CDA) weg kwijt in debat over ambtelijke huisvesting

Het beloofde vooraf een interessante, speciale raadsvergadering over de toekomstige ambtelijke huisvesting te worden. Immers, het verleden had geleerd, dat de coalitie niet eensluidend was over de locatiekeuze. En dit bleef ook zo na een ruim 2 uren durend debat. Tijdens dit debat bleek heer Sijtsma (CDA) zijn eigen wethouder niet langer te geloven. En daarnaast er ook een bijzondere vorm van gelegenheidspolitiek op na te houden.

Onderzoek

Vorig jaar kwam het college met een voorstel om nieuwbouw te plegen aan de Westerzeedijk. Het moest een project worden, welke met een hotelpartner samen zou worden uitgevoerd. Burgemeester Sluiter verdedigde dit plan, maar kreeg geen applaus. Niet van de oppositie, maar ook niet van de coalitie. Deze aanpak verdiende zeker niet de schoonheidsprijs. Het college kreeg van de raad de opdracht zijn huiswerk over te maken.

Wethouder Boon (CDA) nam de portefeuille over en er werden in de loop der tijd zo’n tien locaties bekeken en beoordeeld volgens vooraf bepaalde toetsingscriteria (financiën/duurzaamheid/aantrekkelijk werkgeverschap/burgers en bezoekers/ beleid en locatie). U begrijpt, dat dit onderzoeksplan niet even op een zomernamiddag op een A4-tje werd geschreven, maar dat dit een langdurig proces is geweest van wikken en wegen. Al met al heeft het bijna anderhalf jaar geduurd.

Het bureau abcnova voerde dit onderzoek uit in opdracht van het college onder regelmatige terugkoppeling aan de raad. We besparen u de details, maar uiteindelijk kwamen er vier locatie opties uit, die alle vier aan de vooraf gestelde criteria beantwoordden en geschikt waren bevonden om een keus uit te maken. Het waren Centrum, Waddenpromenade, nieuwbouw N31 en nieuwbouw Westerzeedijk. Het college sprak een lichte voorkeur uit voor het scenario Centrum om deze variant verder uit te werken en in te stemmen met deze voorlopige keuze.

Standpunten

Vooraf was het Harlinger Belang wel duidelijk geworden uit discussies, schriftelijke vragen en gesprekken in de wandelgangen, dat met name CDA, CU, HOOP en Wad’n Partij zich niet konden vinden in het voorstel. CU was voor optie N31. CDA kwam niet met een ander, c.q. beter alternatief en de Wad’n Partij was overal tegen, maar suggereerde een locatie aan de Harlingerstraatweg op het beoogde parkeerterrein, een stadhuis op palen. Johan Erents (HOOP) wilde niet kiezen, maar alleen uitstel en tijd winnen. Ook leefde deze gedachte bij de Wad’n Partij onder het mom van alles beter dan het Centrum.

Harlinger Belang heeft vanaf het begin een lichte voorkeur gehad voor de Centum variant. Overwegingen waren toen al:

  • Reuring/leefbaarheid/vitaliteit behouden in het centrum
  • Centrum als A-locatie versterken (er is toenemende leegstand)
  • Combinatie aanpak museum/bibliotheek/boekhandel strekt tot voorbeeld
  • Geen megalomaan, prestige project, maar doelmatig en functioneel aanpassen aan huidige en toekomstige eisen
  • Verbouw stadhuis in Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân) goed voorbeeld van huisvesting organisatie achter monumentale gevels.

De gegevens uit het onderzoek, plus de daaraan toegevoegde verdiepingsslag heeft onze mening alleen maar versterkt. Tevens heeft Harlinger Belang een poll op haar website geplaatst, waar iedereen zijn mening kon ventileren. Zo’n 200 personen hebben hieraan meegedaan. Hoewel dit geen representatieve enquête kan worden genoemd, gaven de uitslagen wel een richting aan en deze richting ging ook weer uit naar de voorkeurskeuze Centrum. Al deze af- en overwegingen hebben er toe geleid, dat wij konden instemmen met het voorstel. Let wel, dit is nog geen definitieve keuze. Het gaat om de verdere uitwerking. Het college zal te zijner tijd opnieuw naar de raad komen met een definitief voorstel.

Dissidente CDA

Wethouder Boon (CDA) verdedigde de keuze van het college goed onderbouwd. Echter, hij kon zijn partijgenoten van het CDA niet overtuigen en bij monde van fractievoorzitter Sijtsma bekritiseerde men de beweringen van hun eigen wethouder onder het motto, dat men binnen het CDA duaal en democratisch is.

Waar hebben we dit meer gehoord. Nog niet lang geleden spraken we over het fietspad tussen Wijnaldum en Midlum. Toen Harlinger Belang voorstelde om naast een fietstunnel ook een fietsbrug te onderzoeken voor een goede afweging, viel daar met het CDA niet over te praten. Wij vroegen dus aan de heer Sijtsma, waarom hij dat dus nu wel wilde en deze draai maakte, terwijl inzake de ambtelijke huisvesting er immers al 4 uitstekend onderbouwde varianten voorlagen. Hij gaf aan, dat hij deze vraag wel had verwacht, maar een antwoord kregen we niet. Hij zweeg. Wij wachten nog steeds op een antwoord uit zijn mond.

Het CDA presenteerde nog een amendement, waarbij men ook de variant Westerzeedijk wenste uit te werken. Wethouder Boon ontraadde dit amendement en ook die van de CU ten faveure van de uitwerking N31 variant om reden dat dit onder andere een kleine 2 ton meer aan kosten betekende. Verder betoogde hij, dat hij ter zijner tijd de raad het definitieve voorstel nog ter finale besluitvorming zou voorleggen.

Uitkomst debat

Het CDA, CU, Wad’n Partij en HOOP konden ook na de tweede termijn niet overtuigd worden, waarna voorzitter Sluiter tot stemming wilde overgaan. Vlak voor de stemming sprak de heer Sijtsma nog enkele woorden, die wij en ook anderen, gelet op de verbazing alom, niet konden duiden. Met andere woorden: niemand begreep wat hij wilde. Kennelijk ook zijn eigen CDA-fractiegenoten niet, want die vroegen om een schorsing. Hierna toog men met de coalitiegenoten van PvdA en VVD naar een belendend zaaltje. Na de schorsing kwam hij met een verklaring, dat het CDA voor het voorstel zou stemmen, waarna mevrouw Liefting (CU) zich haastte te zeggen, dat zij hetzelfde zou doen.

We hebben het CDA wel eens vaker zien draaien, maar een dergelijke draaikonterij hebben we nog niet eerder meegemaakt. Zo de wind waait, waait zijn jasje.

HOOP en Wad’n Partij bleven bij hun mening en stemden tegen. Het voorstel werd dus in grote meerderheid aangenomen.

Related Posts