Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Leegloop PvdA bestuurders uit Harlinger college

De raadsvergadering van 1 juli 2020 gaat ook weer de boeken in als een van de langst durende van de afgelopen periode. Tegen 1 uur in de nacht kon burgemeester Sluiter de vergadering afsluiten. Wij hebben al eens eerder kritische geluiden laten horen richting de agendacommissie over de volle agenda’s en de daarmee gepaard gaande, lange duur van de raadsvergaderingen. Dit werd ons niet in dank afgenomen, maar opnieuw vragen wij hier aandacht voor. Dit is een soort minachting richting raadsleden. Beste agendacommissieleden: u moet nu eindelijk eens tot een betere opzet komen!

En ook binnen het college houdt men het niet lang vol. Zo stond het ontslag van wethouder Kuiken (PvdA) op de agenda en gaf burgemeester Sluiter (PvdA) aan de ambtsketen na ruim 8 jaren, in 2021, over te dragen aan zijn opvolger.

Zoals gezegd, een lange vergadering en daardoor ook veel besluiten. Meest prominente agendapunten waren de grondaankopen in verband met het eilandgerelateerd parkeren en de jaarrekening 2019 van de gemeente Harlingen. Hierna een kort overzicht van de overige agendapunten.

Het punt Fries Blauw en loods 5 werd in meerderheid aangenomen. Wel vragen wij ons met andere partijen af, waarom er nog steeds onduidelijkheid is of de Harlingen Aardewerk- en Tegelfabriek zijn belevings- en ontmoetingscentrum hier wel daadwerkelijk gaat vestigen.

Wij hebben uit de mond van een bestuurslid gehoord, dat men zelf voor deze plek heeft gekozen. Hoe dan ook, er wordt een bedrag van € 190.000 aangewend voor verbouw van loods 5. Het is nu aan Stichting Fries Blauw om de volgende stappen in het proces te zetten. Als een van de initiatiefnemers destijds om het Stichtingsbestuur te steunen in de promotie van Fries Blauw hebben we ingestemd met dit voorstel.

Afwikkeling Westergo CV/bv fase 2:
Harlinger Belang is blij, dat het uiteindelijk komt tot een afwikkeling met een positief resultaat voor de gemeente. Het zag er lange tijd naar uit, dat de ontwikkeling van de nieuwe industriehaven op een commercieel en financieel fiasco zou uitlopen. Diverse buurgemeenten en ook de Provincie Fryslân lieten het halverwege de rit bestuurlijk en financieel afweten, waarbij de gemeente Harlingen samen met BNG Gebiedsontwikkeling, ieder voor 50%, de kar alleen moesten trekken. Dit bracht natuurlijk financiële risico’s met zich mee. Gelukkig keerde het economische tij en kan nu de laatste 5 ha. grond aangekocht worden door de gemeente van Westergo CV/bv en in erfpacht uitgegeven worden aan de Port of Harlingen.

Als laatste punt willen we nog memoreren, dat we samen met de Wad’n Partij, D’66, GroenLinks en HOOP een motie hebben ingediend over een soort Noodfonds voor de Bruine Vloot. Het college wordt hierin opgeroepen met de Bruine Vloot in overleg te treden om deze beroepsgroep door de huidige Corona crisis te loodsen. Maatwerk is hier vereist. Na de nodige discussie en kleine tekstuele aanpassingen werd deze motie door het college overgenomen.

De onderwerpen Concept begroting 2021 Dienst SoZaWe en Begroting FUMO 2021 werden, na beantwoording van de vragen door het college, in meerderheid aangenomen.

Tenslotte de hamerstukken:
Plan van (nieuwe) basisscholen, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in Harlingen,
Raadsvoorstel en besluit verlenging contract accountant, Vaststellen controleprotocol accountant en
Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Harlingen – Nieuw Trebol.

Related Posts