Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

College zet raad buitenspel

Verslag van de raadsvergadering van 23 september 2020.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen en genoemde titel te verklaren, het volgende. Bij de 26e begrotingswijziging meldde het college, dat zij voor circa € 2,5 miljoen erfpachtgronden had verkocht aan de Bouwvereniging. Op zich een prima deal. Ware het niet, dat zij deze verkoop volgens ons eerst aan de raad had moeten voorleggen. Tijdens de commissievergadering van 9 september hadden we dit reeds gemeld aan wethouder Boon (CDA). Op onze vraag daarover antwoordde hij, dat dit een bevoegdheid was van het college.

Voor de bespreking van de begrotingswijzigingen 2020 kwam hij op deze stellingname terug en bood hiervoor zijn excuses aan. Hij gaf toe, dat dit niet op deze manier had gemogen. Met andere woorden: Harlinger Belang had zijn huiswerk beter op orde dan het voltallige college en zijn ambtelijke ondersteuning. Wij hadden ons hier uiteraard op voorbereid en een motie van afkeuring opgesteld, waarin “deze handelswijze van het college werd afgekeurd”. Niet individueel gericht op de verantwoordelijk wethouder, maar op het college.

Excuses, hoe oprecht bedoeld ook, deed in onze ogen geen recht aan deze ernstige overtreding van de regels van de Financiële Verordening 2017. Controleren van het college is een van de hoofdtaken van de raad. Harlinger Belang heeft die taak altijd serieus opgevat met in achtneming van de separate rollen van het college en de raad. Noem het een signaal of gele kaart richting Burgemeester en Wethouders.

Veel woorden, geen daden

De heer Sijtsma (CDA) uitte recentelijk in het openbaar zijn twijfels over de geestelijke gesteldheid van de fractie van Harlinger Belang met verwijzing naar de gemiddelde leeftijd van de fractiegenoten. U ziet, meneer Sijtsma, dat het nog reuze meevalt.

Wij kregen steun voor deze motie van GroenLinks, de Wad’n Partij en D66. De andere partijen vonden de excuses wel voldoende. Dat de coalitiepartijen hiermee genoegen namen was niet onverwacht, natuurlijk. Wel veel woorden (“verschrikkelijk“, “mag niet weer gebeuren“, etc.) maar geen daden.

Opmerkelijk was de rol in deze van de heer Erents van HOOP. Bij een andere begrotingswijziging (toekenning van € 20.000 aan de Stichting Harlingen Sail) verweet hij het college op felle toon, dat men vooraf met een voorstel naar de raad had moeten komen. Hij noemde dit een reeds “50 jaar bestaande truc”. Dan verwacht de onpartijdige toehoorder, dat hij de motie van HB zou steunen om richting het college daar voortaan invulling aan te geven, maar neen….. zo werkt dat kennelijk niet bij HOOP. Het doet ons denken aan het gezegde van “de papieren tijger”. U mag ook kiezen voor “veel geschreeuw en weinig wol”.

Onderstaand bespreken we nog kort enkele voor ons relevante agendapunten:

Incident risicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân

In de rapportage was ons opgevallen, dat er geen aandacht was voor het bunkeren met LNG van de nieuwe veerboten van Doeksen. Dit onderwerp brachten we onder de aandacht van portefeuillehouder, burgemeester Sluiter. Hij kwam hier uitgebreid op terug en we begrijpen intussen, dat de brandweer samen met Doeksen gaat oefenen op dit risico. Wij vinden dit een goede zaak.

Jaarstukken 2019 Dienst SoZaWe

Deze stukken kwamen een beetje als mosterd na de maaltijd, omdat de cijfers voor Harlingen reeds verwerkt waren in de reeds gepubliceerde Jaarstukken 2019 van de gemeente. Bij herhaling hebben we onze zorg uitgesproken over de grote tekorten in het programma Jeugdzorg 2019 (circa € 1,9 miljoen tekort). Uit schriftelijke vragen van ons is gebleken, dat ook voor dit jaar dergelijke verliezen zijn te verwachten. Wij komen tot de conclusie, dat het college geen grip heeft op deze kosten, ondanks de beste bedoelingen. Hier moet o.i. grote daadkracht naar uit gaan, wil onze financiële positie op langere termijn niet onder grote druk komen te staan…

Verzoek wijziging bestemmingsplan Harlingen-Ludinga

Ludinga Vastgoed had een brief aan de raad gestuurd met het verzoek het college opdracht te geven het bestemmingsplan van 2015 te laten wijzigen. De raad had deze brief in handen gesteld van het college. In de voorliggende stukken was het weer het bekende juridische wapengekletter, waar wij van HB zo langzamerhand de buik van vol hebben. In de Harlinger Courant van 18 september jl. verscheen er een verhaal onder de titel “geen grond meer voor grondgebonden woningen in Harlingen”. Dit was voorspelbaar.

Wij hadden geen zin om weer in te gaan op al het juridische geneuzel van het welles/nietes spelletje en vroegen de kersverse wethouder Erik de Groot/PvdA om contact op te nemen met de heer Klaver en deze zaak met zijn tweeën te bespreken., c.q. te verkennen. O.i. is hier sprake van een win/win situatie. Er is veel vraag naar grondgebonden woningen in Harlingen. Dit is in het belang van de gemeente en Ludinga Vastgoed beide! Ludinga heeft bewezen goede woningen te kunnen bouwen.

Maak dus samen goede plannen en trek gezamenlijk op richting de provincie, die uiteindelijk zijn fiat moet geven inzake verdere uitbreiding van de wijk Ludinga. Sla een andere weg in! Geldverslindende procedures hebben we al genoeg gehad. Daar worden alleen advocaten maar beter van. De wethouder gaf aan, dat hij in deze al stappen had ondernemen. Wij waren zeer content met zijn toezegging en hopen op korte termijn meer van hem te horen.

Verkennend onderzoek havenzwembad

Overal in gemeenteland met een eigen zwembad is er altijd gedoe over geld en de tekorten in de exploitatie. Recentelijk speelt dit bijvoorbeeld in Bolsward. Ooit is zwembad De Koemen ook om die reden gesloten door het toenmalige college. De roep vanuit de bevolking naar een (zee-)zwembad in Harlingen blijft groot. De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma een dergelijk bad beloofd, terwijl andere partijen een onderzoek wilden. Dit verkennend onderzoek komt er nu. Wij hebben dit voorstel voor een verkennend onderzoek gesteund. Gelet op het financiële plaatje, denken we dat er nog heel veel water naar en door de vluchthaven zal stromen alvorens hier enig zicht in komt. Een zeer ambitieus plan. Laten we hopen, dat we tegen die tijd nog wat geld in het potje hebben.

Voor wat betreft de andere agendapunten verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente. U kunt via de webcam alles nog eens terug zien. Bereid u weer voor op een lange zit. De vergadering eindigde pas na twaalven. Blijf gezond. De volgende raadsvergaderingen zijn op woe. 21 oktober (begroting en Algemene Beschouwingen) en donderdag 22 oktober a.s.

Related Posts