Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Hoe gastvrij is Harlingen voor zijn bezoekers?

Verslag van de raadsvergadering van 13 november 2019.

De agenda bevatte op zich niet zo veel onderwerpen. Toch werd het weer laat! Moeten we misschien weer terug naar de oude vergaderstructuur? Weg met de eindeloze debatten, waarbij niemand, iemand anders kan overtuigen om van een vooraf reeds ingenomen standpunt af te wijken? Er zijn raadsleden, die niet achter het katheder zijn weg te slaan…

Hoe dan ook, het begon plezierig met de benoeming van mevr. Allersma- V.d. Bij tot duo commissielid van D’66. We hebben haar van harte geluk en wijsheid gewenst.

Voor haar benoeming kwam wethouder Kuiken met de mededeling, dat hij zijn toezegging aan Harlinger Belang tijdens de Algemene Beschouwingen 2019, om de raad op de hoogte te houden van een permanent onderkomen voor de verenigingen, die voorheen in Trebol terecht konden, niet juist omschreven vond. Hij kon Harlinger Belang en de griffie niet goed duidelijk maken wat hij dan wel bedoeld had te zeggen. De voorzitter zal in overleg met de griffie nog eens naar de tekst kijken.

We zijn benieuwd. Immers de verenigingen zijn “in diaspora” en hebben voorlopig een tijdelijke accommodatie voor hun activiteiten gevonden, maar hoe verder in de toekomst? Dit college zet zich, terecht, wel in voor de sportaccommodaties, maar andere maatschappelijke en culturele verenigingen komen er v.w.b. accommodaties bekaaid af. Sturing van de wethouder heeft men node gemist. Ook in de Begroting 2020 is hierover niets terug te vinden.

Dan de onderwerpen, die als hamerstukken konden worden beschouwd:

De Verordening Leerlingenvervoer en de Nota Reserves en Voorzieningen (een zeer verzorgde en duidelijke nota – de complimenten) werden door alle partijen omarmd.

Harlinger Belang kon zich niet vinden in de Belastingverordening 2020 “onroerende zaakbelasting” en “afvalstoffenheffing”, die wij derhalve niet hebben gesteund.

In het coalitieakkoord is opgenomen, dat de onroerende zaakbelasting voor niet-woningen gedurende de jaren 2019 en 2020 niet wordt verhoogd met het inflatiepercentage van 1,5 % en voor woningen wel. Dit vinden wij principieel onjuist. De argumentatie hiervoor is nooit echt gegeven en is als appels met peren vergelijken. Enfin, de cadeautjes voor de achterban van het CDA en de VVD zijn uitgepakt. Wat doet de PvdA voor zijn kiezers?

De extra verhoging voor de afvalstoffenheffing, die via een amendement van het CDA werd ingevoerd om de papierstroom via de vrijwilligers van de verenigingen weer op gang te krijgen, hebben wij ook niet willen steunen. Wij zijn van mening, dat dit een ad hoc besluit is, zonder een echte onderbouwing. Wij zien graag een nader onderzoek om tot structurele oplossingen te komen. Bijv., hoe pakt men dit aan in andere gemeenten. Een papiercontainer? Andere oplossingen met een deugdelijke, financiële onderbouwing? College, u gaat toch een breed onderzoek doen samen met Omrin naar de afvalstromen? Dus heren, werk aan de winkel. Weer een extra verhoging van de heffing is de gemakkelijke weg gekozen.

Het onderwerp Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân kon weinig animo onder de partijen opwekken. Dit is iets wat ons opgelegd wordt door Den Haag in het kader van het Klimaatakkoord. In de toekomst zal blijken wat dit voor de regio Fryslân echt zal inhouden, als de plannen duidelijk omschreven worden. Dan gaat het om draagvlak en wie gaat de rekening betalen, u voelt hem wel aankomen. Met uitzondering van de Wad’n Partij gingen alle partijen akkoord. O ja, kort voor de stemming ging de heer Erents/HOOP naar het toilet…..

U zult ongetwijfeld intussen de essays van de heer Wildeboer/Wad’n Partij over dit onderwerp via de Harlinger Courant of Harlingen boeit hebben kunnen lezen. Voor de liefhebber een mooi stukje proza. Jammer, dat de Nobelprijs voor Literatuur al is vergeven.

Dan komen we bij het slotstuk: de Parkeerverordening en de tarieven:
Het college wenste de campertarieven opnieuw aanzienlijk te verhogen en een eind te maken aan het gratis parkeren tijdens de evenementen Vlootdag, Visserijdagen op zaterdag, het Straatfestival en de Zoutsloter Kerstmarkt. Of met andere woorden: willen we een gastvrij Harlingen zijn voor bezoekers, die hun geld in de stad uitgeven of willen we de portefeuille van de wethouder financiën, de heer Boon, letterlijk en figuurlijk spekken. Er ontstond een interessante discussie, waarbij duidelijk werd, dat de scheidslijnen divers door alle partijen liepen, coalitie en oppositie.

Allereerst, het tarief voor de campers. Harlinger Belang had het initiatief genomen om een amendement in te dienen voor het ongewijzigd laten van het tarief, zijnde 10 euro per dag/nacht. Deze werd mede ondertekend door PvdA, VVD, GroenLinks, HOOP en CU. Overwegingen waren o.a. gastvrij zijn voor deze specifieke doelgroep, in 2019 al een aanzienlijke verhoging ingevoerd, geen investeringen, opbrengst ruimschoots dekkend voor deze eenvoudige voorziening. Tot onze verbazing deed bijv. het CDA niet mee. Op het laatste moment kwam de Wad’n Partij nog met een amendement om het tarief te verhogen naar 12,50 euro i.p.v. de door het college voorgestelde 15 euro per dag/nacht. U raadt het al, het amendement om het tarief niet te verhogen werd aangenomen.

Toen was het de beurt aan het CDA om samen met andere partijen een “tegen”amendement in te dienen inzake het voorstel van het college om een eind te maken aan het gratis parkeren tijdens een 4 tal evenementen, door de Harlinger Courant “Harlinger Hoogtijdagen” genoemd. Dit amendement van het CDA was mede ondertekend door Harlinger Belang, VVD en Wad’n Partij. Overwegingen waren o.a. bevordering toerisme, gastvrij zijn, regulering verkeersstromen kan op een andere manier via bebording/verwijzingssysteem. De PvdA deed niet mee! Het amendement “kwam daarmee een stem tekort”. Maar gelukkig was daar mevr. Huizenga van de PvdA. Zij redde met haar stem het amendement. De rest van de PvdA fractie stemde tegen. Het gratis parkeren blijft.

Afsluitend, het was weer een boeiende avond, maar weer veel te lang!
De laatste raadsvergadering in 2019 is op woensdag 11 december a.s. U bent weer van harte welkom.

Graag tot ziens.

Fractie Harlinger Belang.

Related Posts