Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 22 januari 2020

Het werd een vlotte vergadering met weinig discussie en veelal eensgezindheid onder de partijen betreffende de agendapunten. De agendapunten waren:
– Aanwijzingsbesluit griffier
– Aanpassen OZB percentages 2020
– Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2021 – 2024
– Wijziging tarieventabel bij verordening precario belasting
– Wijziging gemeenschappelijke regeling (GR) Dienst SoZaWe
– Bestemmingsplan fietspad Wijnaldum – Midlum
– 2 moties van GroenLinks inzake 1)kerstpakketten en 2)vegetarische gemeente.

U kunt de inhoud van deze onderwerpen desgewenst teruglezen op de website of de vergadering nog eens beluisteren via de webcam van de gemeente.

De meeste agendapunten waren hamerstukken of werden na soms een kleine stemverklaring algemeen gesteund door de raad. Wij zullen onderstaand enkele onderwerpen wat concreter beschrijven:

Inzake het fietspad Wijnaldum – Midlum bleek, dat de ene coalitiepartner VVD/de heer Anema, het accent legde op veiligheid en dus goede verlichting, terwijl de andere coalitiepartij CDA/de heer Sijtsma, pleitte voor zo min mogelijk verlichting vanwege natuur aspecten. Dit naar aanleiding van een brief van Dorpsbelang Wijnaldum. Harlinger Belang is van mening, dat dit een uitvoeringsplan is, wat niet thuis hoort in de behandeling van het bestemmingsplan. Wij spreken het vertrouwen uit, dat wethouder Kuiken in overleg met o.a. Dorpsbelang Wijnaldum wel een goed evenwicht tussen veiligheid en natuur zal weten te vinden.

Dan de twee moties van GroenLinks over de kerstpakketten en de vegetarische gemeente. Ook hier zijn wij van mening, dat deze moties gelet op de tekst, zich eigenlijk niet lenen voor discussie in de raad. Waarom niet aangekaart in het presidium?(= vergadering van de fractievoorzitters met de burgemeester en de griffier). Hoe dan ook mevrouw Geurtz/GroenLinks had haar “moment of glory”. Het resultaat viel tegen: de motie over de kerstpakketten werd door haar aangehouden en de andere werd door alle, andere partijen verworpen.

Als laatste zullen wij het stokpaardje van het CDA, de bevriezing van de OZB heffing voor niet-woningen (eigenaren en gebruikers), nog van onze mening voorzien. Een korte terugblik. Vanaf het begin van zijn intrede in de raad voor het CDA liep de heer Sijtsma, boer en ondernemer, al te leuren met zijn standpunt, dat eigenaren en gebruikers van niet-woningen relatief te veel belasting betalen in vergelijking met de woning eigenaren. Hij schermde daarmee met informatie vanuit de belangengroep LTO. Echt harde onderbouwing van dit standpunt hebben we nooit gezien, maar ja, als je dat maar lang en hard genoeg roept, dan zijn er altijd wel mensen, die je gaan geloven. Harlinger Belang heeft altijd gezegd, dat dit een vergelijking is tussen appels en peren.
De waardebepaling is steeds de doorslaggevende factor in de berekeningen en niet de onderlinge percentages van de onderscheidende groepen woningen en niet-woningen. In de vorige bestuursperiode (CDA samen met Harlinger Belang en PvdA in de coalitie) kreeg hij de handen hiervoor niet op elkaar, maar met de steun van de VVD en de PvdA werd er in het huidige coalitieakkoord opgenomen, dat voor de jaren 2019 en 2020 het tarief voor niet-woningen werd bevroren. Het tarief voor woning eigenaren werd wel verhoogd met 1,5 % over dezelfde periode.

Harlinger Belang heeft vorig jaar met andere partijen een amendement ingediend om dan ook dit tarief op nul te houden, onder het mom van gelijke monniken, gelijke kappen, maar dit werd hautain van de hand gewezen door de huidige coalitie van PvdA/CDA/VVD.
Kortom, in deze periode van economische voorspoed krijgen de ondernemers een extra cadeautje, terwijl de burgers (bijv. AOW’ers met al of niet een klein pensioen en een eigen huis) wel het volle pond mogen betalen in deze tijd van toenemende lasten. Denk bijv. aan stijgende kosten voor energie en afvalstoffenheffing. De PvdA, die altijd zegt op te komen voor de gewone man/vrouw, zweeg in alle talen. U zult begrijpen, dat we weer tegen deze oneerlijke lastenverdeling hebben gestemd. Ook D66 stemde tegen. De andere partijen voor, zodat ook de heer Sijtsma/CDA zijn “moment of glory” kon gaan vieren.

Kort na 21.00 uur kon de voorzitter de vergadering sluiten.
De eerstvolgende raadsvergadering is op woensdag 26 februari a.s.
U bent weer van harte welkom.

Related Posts