Havenverzelfstandiging nagenoeg een feit: kansen voor bedrijfsleven en gemeente

Havenverzelfstandiging nagenoeg een feit: kansen voor bedrijfsleven en gemeente

Nieuws
De gemeente gaat de exploitatie van de havens in 2017 onderbrengen in een nog op te richten havenbedrijf. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van zowel het bedrijfsleven als Harlinger Belang in vervulling. Al sinds 2010 pleiten wij voor een havenbedrijf, met de gemeente als enig aandeelhouder. Dit bedrijf opereert zelfstandig, staat los van de politiek en ambtelijke organisatie en kan daardoor zakelijker, sneller en adequater handelen. Het bedrijfsleven wordt hierdoor beter bediend en er kan beter ingespeeld worden op economische ontwikkelingen. Niet alleen Harlinger Belang vindt dat de huidige havenexploitatie anders moet. Wij worden hierin gesteund door 2 externe onderzoeken. Zo berekende EY in 2012 dat de gemeente op de havenexploitatie ieder jaar circa € 1,7 miljoen verlies leed. In 2013 concludeerde de Rijksuniversiteit Groningen dat de aansturing van de…
Read More
Havenverzelfstandiging op stoom, raad beslist in het najaar

Havenverzelfstandiging op stoom, raad beslist in het najaar

Nieuws
Het besluit rondom de mogelijke havenverzelfstandiging laat nog een paar maanden op zich wachten. De gemeenteraad stemde afgelopen woensdag unaniem voor het opschorten van het besluit. Ook de raadsfractie van Harlinger Belang pleitte voor een latere behandeling van het raadsvoorstel. Al enkele jaren pleit Harlinger Belang voor de verzelfstandiging van de huidige gemeentelijke haven. Wij zijn ervan overtuigd dat met een commerciëlere aansturing het huidige verlies kan worden omgebogen in een winstgevende onderneming. Bovendien is de havenverzelfstandiging een grote wens van  de ondernemers, zodat één duidelijk aanspreekpunt voor de havens ontstaat. In het coalitieprogramma staat het onderzoek naar havenverzelfstandiging opgetekend. Toen in het najaar van 2015 bleek, dat zich hierbij vertraging voordeed, hebben wij het college verzocht om meer druk op dit dossier uit te voeren en hierbij externe expertise…
Read More
Betrokkenen strooien zand in de raderen bij proces havenverzelfstandiging

Betrokkenen strooien zand in de raderen bij proces havenverzelfstandiging

Nieuws
Tot deze conclusie kwam Harlinger Belang na het lezen van het second opinion-rapport over het proces van de havenverzelfstandiging. In het rapport wordt weliswaar geconcludeerd dat er nog steeds groot draagvlak is voor de verzelfstandiging, maar dat bij verschillende betrokkenen zorgen zijn ontstaan over het tempo en vormgeving hiervan. In 2012 heeft de raadsfractie het college opgeroepen om de kosten en opbrengsten van de haven inzichtelijk te maken. Hieruit bleek dat de haven jaarlijks € 1,7 miljoen verlies lijdt. De raad besloot om in juli 2014 een verzelfstandiging (van delen) van de haven te laten onderzoeken. Ook bedrijven in de haven zijn positief over een mogelijke havenverzelfstandiging. Met Harlinger Belang verwachten ook zij, dat door minder bureaucratie en een commerciëlere aanpak, de dienstverlening zal verbeteren. In februari 2015 heeft de…
Read More
Succesvol eerste jaar coalitie PvdA, Harlinger Belang en CDA

Succesvol eerste jaar coalitie PvdA, Harlinger Belang en CDA

Nieuws
Afgelopen woensdag werd de gemeentelijke jaarrekening 2014 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In dit 181 pagina's tellende boekwerk, legde het college verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op het eerste jaar van dit college en van de coalitie met de PvdA en het CDA. Zo is in 2014 een start gemaakt met de verzelfstandiging van het gemeentelijk havenbedrijf. Een langgekoesterde wens van Harlinger Belang. Onze visie is dat zelfstandig havenbedrijf veel beter kan inspelen op de dynamiek van het bedrijfsleven en daarmee de havenactiviteiten uiteindelijk wel winstgevend kan maken. Na jaren van stagnatie op de woningmarkt, werden in 2014 weer woningen gebouwd. In de voormalige Cocosfabriek, in de woonwijk Ludinga en op het braakliggende terrein Welgelegen zijn ruim 50 woningen gerealiseerd. Het resultaat…
Read More
Zeemanshuis met gemeenschapsgeld onwenselijk

Zeemanshuis met gemeenschapsgeld onwenselijk

Nieuws
Tijdens de laatste raadsvergadering bleek dat het initiatief van een zeemanshuis nog steeds op brede steun in de raad kon rekenen. Ook Harlinger Belang staat positief tegenover de vestiging van een zeemanshuis. Een dergelijk huis past bij onze gastvrije haven. Vandaar dat wij eerder ook onze steun hebben gegeven aan het initiatief van het CDA. Echter, de snelheid en wijze waarop het CDA dit onderkomen voor schippers en haar bemanning wil realiseren, vond de raadsfractie niet juist. Een zeemanshuis, waar zeelieden kunnen recreëren onder het genot van een hapje en drankje, treedt in concurrentie met de in Harlingen gevestigde horeca. Wanneer de gemeente hiervoor gemeenschapsgeld beschikbaar stelt, ontstaat oneerlijke concurrentie en is sprake van paracommercie. Ook gaf het college eerder aan, dat er in de lopende begroting geen gelden voor…
Read More