Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Betrokkenen strooien zand in de raderen bij proces havenverzelfstandiging

Tot deze conclusie kwam Harlinger Belang na het lezen van het second opinion-rapport over het proces van de havenverzelfstandiging. In het rapport wordt weliswaar geconcludeerd dat er nog steeds groot draagvlak is voor de verzelfstandiging, maar dat bij verschillende betrokkenen zorgen zijn ontstaan over het tempo en vormgeving hiervan.

In 2012 heeft de raadsfractie het college opgeroepen om de kosten en opbrengsten van de haven inzichtelijk te maken. Hieruit bleek dat de haven jaarlijks € 1,7 miljoen verlies lijdt. De raad besloot om in juli 2014 een verzelfstandiging (van delen) van de haven te laten onderzoeken. Ook bedrijven in de haven zijn positief over een mogelijke havenverzelfstandiging. Met Harlinger Belang verwachten ook zij, dat door minder bureaucratie en een commerciëlere aanpak, de dienstverlening zal verbeteren.

In februari 2015 heeft de raad ingestemd met het zogenaamde ‘Ambitiedocument’ waarmee werd besloten welke delen van de haven in een zelfstandig havenbedrijf kunnen worden ondergebracht. Onder leiding van een externe projectleider werd deze ambitie verder verfijnd. Zo werd gekeken naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig havenbedrijf en het onderhoudsniveau van de infrastructuur.

Halverwege 2015 besloot het college echter een pas op de plaats te maken en een second opinion door Policy Research Corporation uit te laten voeren. Hieruit valt nu te lezen dat betrokkenen vinden dat er te weinig oog is voor alternatieven. Met de nodige algemeen geformuleerde en dikwijls bureaucratische uitspraken becommentariëren zij het proces en de rol van een externe projectleider.

De vermoedelijke achtergrond van dit commentaar wordt eveneens in het rapport beschreven: “Betrokkenen melden dat in eerste instantie werd gesproken over een overgang van de gehele personeelsformatie naar het havenbedrijf, maar dat (…) toch wordt gekeken naar eventuele bezuinigingen en daarmee gepaard gaande personele consequenties.” Harlinger Belang raadslid Jellema vroeg zich tijdens de speciaal ingelaste raadsbijeenkomst dan ook af welk belang betrokkenen nastreefden: het gemeentelijk belang of het persoonlijke belang?

Ondanks het commentaar van betrokkenen stelde Policy Research Corporation in haar rapport, dat het proces tot een verzelfstandiging van de haven met de nodige aanpassingen door kon gaan. Het college besloot daarnaast om afscheid te nemen van de externe projectleider.

Harlinger Belang betreurt dit laatste. Deze externe projectleider geniet veel vertrouwen van ondernemers in de haven. Bovendien beschikt hij over veel kennis en ervaring met het verzelfstandigen van havens, wat voor het vervolg van het proces erg waardevol is. De indruk bestaat alsof hij onder de druk van betrokkenen is ‘opgeofferd’.

Om het proces van de havenverzelfstandiging geen verdere vertraging op te laten lopen en om dit proces tegelijkertijd zorgvuldig voort te zetten, heeft Harlinger Belang samen met andere raadsfracties een motie ingediend, om bij het vervolg van het proces wederom een externe projectleider in te schakelen.

Related Posts