Raad stemt in met realisatie Cultureel Centrum

Raad stemt in met realisatie Cultureel Centrum

De gemeente Harlingen koopt het pand tussen het Hannemahuis en de bibliotheek. Na een ingrijpende verbouwing, waarbij de drie panden met elkaar worden verbonden, zal in 2018 een Cultureel Centrum ontstaan. In dit centrum komen het museum en de bibliotheek terug. Daarnaast zal een deel worden verhuurd aan een private boekhandel. Harlinger Belang is blij met deze plannen. In het coalitieprogramma spraken wij met de PvdA en het CDA af, dat de bibliotheek in de binnenstad moet blijven. Het clusteren van het museum en de bibliotheek, versterkt door een boekhandel, een grote stadstuin en een kleinschalige horecavoorziening, draagt bij aan de levendigheid in de binnenstad. Daarbij kan de bedrijfsvoering van het museum, bibliotheek en boekhandel op elkaar worden afgestemd, waarmee we de publieke voorzieningen toekomstbestendig maken. De noodzaak tot het…
Read More
Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Algemene beschouwingen: investeren in leefbaarheid

Afgelopen woensdag behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2018. Harlinger Belang fractievoorzitter Jappie Saakstra toonde zich tevreden over wat het college de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Daarnaast riep hij op, om verder te investeren in de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Lees hier de volledige tekst van de algemene beschouwingen. Harlinger Belang kijkt tevreden terug op hetgeen het college de afgelopen jaren in gang heeft gezet en waarvoor de partij zich sterk heeft gemaakt, zoals: de havenverzelfstandiging; de aankoop van het kassencomplex nabij de Tjerk Hiddessluizen om daar in 2021 het lang parkeren te concentreren; de investeringen in de Willemshaven, het faciliteren en het op gang brengen van activiteiten; de Gemeente Harlingen als een van de goedkoopste woongemeenten van de provincie te houden; Ook het komende jaar staan nog…
Read More
Standpunt inzake gerucht uitplaatsing exploitant fotozaak

Standpunt inzake gerucht uitplaatsing exploitant fotozaak

De afgelopen weken circuleerde in diverse media het gerucht, dat de exploitant van de fotozaak gevestigd aan de Voorstraat door de gemeente wordt uitgeplaatst. De gemeente heeft met een persbericht dit gerucht weersproken en ook Harlinger Belang herkent zich niet in dit beeld. Graag schetsen wij ons standpunt in dit dossier. In de afgelopen jaren heeft de Harlinger VVD meerdere malen gepleit voor de aankoop van het pand tussen het museum en de bibliotheek. De liberalen hebben het college met een motie op pad gestuurd om hier onderzoek naar te doen. Ook Harlinger Belang heeft met dit onderzoek ingestemd. Het bevreemdt ons dat dit onderzoek door enkelen wordt uitgelegd alsof de aankoop van het pand al vaststaat. Harlinger Belang zet zich in voor het algehele belang van al onze inwoners…
Read More
Hannemahuis blijft voorlopig een gemeentelijk museum

Hannemahuis blijft voorlopig een gemeentelijk museum

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag heeft de raad besloten om het Hannemahuis niet te verzelfstandigen. Aanleiding voor dit besluit was een recent onderzoek dat naar mogelijke verzelfstandiging is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat verzelfstandiging geen praktische, financiële of cultuurinhoudelijke voordelen oplevert. Voor Harlinger Belang heeft dit onderzoek wederom aangetoond dat er werk aan de winkel is bij het Hannemahuis. Bij de laatste verkiezingen heeft Harlinger Belang de positie van het gemeentelijk museum al ter discussie gesteld. Wij waren en zijn van mening dat het € 450.000 kostende Hannemahuis zich verder en commerciëler dient te ontwikkelen. Alleen met het vergroten van de kwaliteit en bezoekersaantallen en het terugdringen van de kosten zal het museum toekomstbestendig zijn. Wij voelen ons hierin gesteund door de onafhankelijke Rekenkamercommissie, die in haar onderzoek van mei 2012 eveneens concludeerde dat de kosten van het…
Read More
Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Algemene beschouwingen: aandacht voor het sociaal domein en openbare ruimte

Tijdens de politieke algemene beschouwingen blikte fractievoorzitter Saakstra tevreden terug op de inspanningen van het college. Zo is de exploitatie van het zwembad de komende 10 jaar gewaarborgd en blijft de bibliotheek, op de huidige locatie en onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad. Een dreigend faillissement van het private havengrondbedrijf is door de inspanningen van het college vooralsnog afgewend. En ondanks het lichte herstel van de woningmarkt, zien wij dat in Harlingen weer woningen worden gebouwd. Harlinger Belang heeft het college uitgedaagd om meer betaalbare woningen, voor onder andere jongeren, te realiseren. De raadsfractie is bovendien tevreden met de ontwikkelingen in de Willemshaven. Met de komst van een 180 meter lange afmeervoorziening, de restauratie van het Entrepot gebouw en het mogelijk maken van een marina voor zeegaande jachten, worden de eerste resultaten…
Read More