Gemeentelijke begroting 2017: investeren in mensen, in werk en in de stad

Gemeentelijke begroting 2017: investeren in mensen, in werk en in de stad

Nieuws
Harlinger Belang heeft afgelopen woensdag ingestemd met gemeentelijke begroting voor 2017. Een begroting waarmee Harlingen, als relatief kleine en zelfstandige gemeente, volgens fractievoorzitter Jappie Saakstra: "investeert in mensen, in werk en in de stad". Hij refereerde daarbij aan recente en geplande ontwikkelingen in het sociaal domein en in het straatbeeld. Wel vroeg de raadsfractie aandacht voor een aantal onderwerpen die niet in de begroting stonden genoemd. Zo wil de lokale partij nog in deze raadsperiode stappen zetten op het gebied van lang parkeren en het gebied rondom de veerbootterminal veiliger en aantrekkelijker maken. Ook hield de raadsfractie een pleidooi om het gebied rondom de N31 om te vormen tot een 'groene long' met voldoende recreatievoorzieningen. Verder ontvouwde Harlinger Belang haar plan voor een website, waarop mensen na het invullen van hun woonsituatie en…
Read More
Evaluatie: beleid huishoudelijke hulp inderdaad niet houdbaar

Evaluatie: beleid huishoudelijke hulp inderdaad niet houdbaar

Nieuws
Afgelopen week maakte het college bekend, dat het beleid rondom het toekennen van huishoudelijke hulp anders moet. Deze conclusie volgde uit een interne evaluatie van de Sociale Dienst. Tijdens de commissievergadering in mei plaatste Harlinger Belang al vraagtekens bij het huidige beleid en drong zij aan op een spoedige evaluatie. Hieruit blijkt nu, dat het beleid inderdaad niet juridisch houdbaar is. Harlingen heeft samen met omliggende gemeenten gekozen voor een beleid, waarbij de eerste 3 uren huishoudelijke hulp een ‘algemene voorziening’ is en in beginsel door de hulpbehoevende zelf moet worden betaald. Als tijdens een ‘keukentafelgesprek’ blijkt dat dit niet afdoende is, wordt een maatwerkvoorziening geboden. Al in januari 2016 vroeg Harlinger Belang, of dit beleid wel voldeed aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015. Wij voelden ons hierin gesteund,…
Read More
CRvB stelt voorwaarden aan beleid huishoudelijke hulp

CRvB stelt voorwaarden aan beleid huishoudelijke hulp

Nieuws
In een drietal rechtszaken, gaf de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag duidelijkheid over hoe gemeenten met de huishoudelijke hulp om zouden moeten gaan. Samengevat stelt zij dat eenvoudige huishoudelijke hulp als 'algemene voorziening' mag worden aangemerkt, maar dat hierbij wel een aantal voorwaarden geldt. Harlinger Belang vraagt zich af of de regeling, zoals de gemeente Harlingen die hanteert, wel aan deze voorwaarden voldoet. Voor de komende raadsvergadering heeft de raadsfractie dan ook vragen ingediend. Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, waaronder de huishoudelijke hulp. Waar in het verleden nog sprake was van één regeling, hanteren gemeenten nu eigen en onderling van elkaar verschillende regelingen. Bij diverse bezwaarprocedures werden door rechters uitspraken gedaan, die haaks op elkaar stonden. Begin dit jaar heeft Harlinger Belang het college al bevraagd, of de regeling…
Read More
Vragen over de houdbaarheid van beleid huishoudelijke hulp

Vragen over de houdbaarheid van beleid huishoudelijke hulp

Nieuws
Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO2015) is er veel veranderd. Zo zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de huishoudelijke hulp. Iedere gemeente geeft hier op zijn eigen wijze invulling aan, waarbij de door de rijksoverheid opgelegde bezuinigingen hen noodzaken tot versobering. De veelal schrijnende situaties en de nodige juridische procedures konden daarbij het afgelopen jaar op de nodige aandacht van de media rekenen. De gemeente Harlingen heeft, samen andere gemeenten in Noordwest Friesland, besloten om de eerste 3 uren huishoudelijke hulp aan te merken als een ‘algemene voorziening’. Voor deze voorziening is de hulpbehoevende het reguliere uurtarief verschuldigd, al dan niet met een collectieve korting van de gemeente. Via het minimabeleid kan een compensatie voor het resterende uurtarief worden verkregen. Recente uitspraken van de bestuursrechter roepen bij de raadsfractie…
Read More
Netwerkbijeenkomst lokale partijen over stand van zaken WMO

Netwerkbijeenkomst lokale partijen over stand van zaken WMO

Nieuws
Begin dit jaar werden gemeenten verantwoordelijk voor 3 grote overheidstaken in het sociaal domein. Onder grote tijdsdruk en met forse kortingen op het budget, hebben gemeenten hier zo goed mogelijk invulling aan gegeven. Nu het eerste jaar teneinde loopt, is het tijd om de balans op te maken en, waar nodig, bij te sturen. Harlinger Belang was zaterdag gastheer voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van Provinciaal Belang Friesland (PBF). Dit samenwerkingsverband van lokale partijen had speciaal voor deze bijeenkomst drs. de heer Peters uitgenodigd. De heer Peters is juridisch adviseur bij Stimulansz en gespecialiseerd in de WMO, AWBZ en Wlz. Samen met onze collega's uit andere gemeenten hebben wij uitvoerig gesproken over de wijze waarop gemeenten uitvoering geven aan de WMO. Belangrijk onderwerp hierbij was de huishoudelijke hulp. Maar ook de wijze (PGB of in natura) waarop dit gebeurt, was onderwerp…
Read More