Bedrijfsvoering van omgevingsdienst FUMO een rommeltje

Bedrijfsvoering van omgevingsdienst FUMO een rommeltje

Nieuws
In de afgelopen maanden berichtten diverse media kritisch over de bedrijfsvoering van de Friese Uitvoeringsdienst voor Milieu en Omgeving (FUMO). En hoewel de directie inmiddels is vervangen en verbeteringen zijn aangekondigd, blijft Harlinger Belang onverminderd kritisch. Tijdens de raadscommissie noemde raadslid Jappie Saakstra de bedrijfsvoering 'een rommeltje' en pleitte voor verdere aanpassingen. De FUMO is een samenwerkingsverband van de Friese gemeenten, de provincie en het waterschap. In opdracht van deze deelnemers schrijft zij vergunningen, houdt zij toezicht bij bedrijven en handhaaft waar nodig. Daarnaast geeft zij advies op het gebied van diverse omgevings- en milieuterreinen. De aanwezigheid van een gezamenlijke uitvoeringsdienst is een wettelijke verplichting. Toch stemde Harlinger Belang in 2012 tegen de oprichting van de FUMO. De oprichting was overhaast en wij vreesden afname van kwaliteit bij vergunningverlening en -handhaving. Nu, 5…
Read More

Betaalgedrag op orde, maar gemeente is hierover niet transparant

Nieuws
Harlinger Belang is een groot voorstander dat lokale en regionale bedrijven gemeentelijke opdrachten uitvoeren. Hiermee wordt de bedrijvigheid en werkgelegenheid gestimuleerd. Het kan dan ook niet zo zijn, dat bij dit streven, ondernemers vervolgens lang op hun geld moeten wachten met alle mogelijke financiële problemen van dien. Wij staan dan ook een correct betaalgedrag voor, gebaseerd op hetgeen is overeengekomen en recht doet aan de voorbeeldfunctie die de gemeente op dit punt heeft. Jaarlijks wordt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en in samenwerking met MKB Nederland onderzoek gedaan naar het betaalgedrag van gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gemeenten opgeroepen aan dit onderzoek mee te werken. Het heeft Harlinger Belang verbaasd, dat de Gemeente Harlingen hieraan geen gehoor heeft gegeven. "Dit past niet bij de transparante houding die een gemeente zou moeten…
Read More

Initiatief tegen toenemende en complexe gemeentelijke regelgeving succes

Nieuws
De hoeveelheid gemeentelijke regels is afgelopen woensdag weer een stukje verder teruggedrongen. De raad ging unaniem akkoord met het aanpassen van een aantal verordeningen en een aantal overbodige verordeningen zelfs geheel in te trekken. Als initiatiefnemer van het verminderen en vereenvoudigen van gemeentelijke regelgeving, was de raadsfractie van Harlinger Belang erg blij met deze tweede herzieningsronde van het college. In de afgelopen jaren bereikten Harlinger Belang steeds meer geluiden, dat de gemeentelijke regelgeving alsmaar toenam, soms gedateerd en te ingewikkeld was en op een aantal punten zelfs tegenstrijdig was. Alle beloften van politieke partijen en vorige colleges ten spijt, constateerde de raadsfractie dat van het zogenaamde ‘dereguleren’ in de praktijk nauwelijks werk werd gemaakt. Dit was voor ons dan ook reden om in 2012 zelf met een (initiatief-)voorstel te komen.…
Read More
Gemeentelijke dienstverlening op orde, communicatie kan beter

Gemeentelijke dienstverlening op orde, communicatie kan beter

Nieuws
Twee maanden geleden heeft de raadsfractie schriftelijke vragen gesteld over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en of de gemeente haar beloften hieromtrent ook nakomt. In haar beantwoording schetst de gemeente, dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening goed is en dat slechts één belofte niet is nagekomen. De afgelopen jaren heeft Harlinger Belang zich meerdere malen kritisch uitgelaten over de gemeentelijke dienstverlening. In ons verkiezingsprogramma 2010-2014 hebben wij het thema dienstverlening zelfs tot speerpunt benoemd. In de afgelopen raadsperiode is dan ook veel geïnvesteerd om de dienstverlening te verbeteren. Wij waren ook blij met de 8 beloften die de gemeente in april 2013 omtrent de gemeentelijke dienstverlening deed. Deze 8 beloften, worden volgens de gemeente op één na gehaald. Zoals Harlinger Belang al eerder constateerde, wordt de belofte, om ieder halfjaar over de kwaliteit van de dienstverlening te communiceren, niet gehaald.…
Read More
Belofte maakt schuld: vragen naar kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

Belofte maakt schuld: vragen naar kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

Nieuws
In april 2013 heeft de gemeente haar inwoners een aantal beloften gedaan wat betreft de gemeentelijke dienstverlening. Zo valt op de gemeentelijke website te lezen, dat de gemeente binnen 4 werkdagen reageert op correspondentie en bezoekers binnen 15 minuten aan de balie worden geholpen. Nu, bijna 2 jaar later, heeft de raadsfractie schriftelijke vragen gesteld om te vernemen of de gemeente deze beloften ook daadwerkelijk nakomt en de gemeentelijke dienstverlening ook daadwerkelijk is verbeterd. In het verkiezingsprogramma 2010 maakte Harlinger Belang zich sterk voor betere gemeentelijke dienstverlening. Naast begrijpelijke correspondentie en de avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken, pleitten wij voor concrete, meetbare prestatieafspraken. Wij waren dan ook zeer tevreden met de 8 toezeggingen die het college over de gemeentelijke dienstverlening deed. De raadsfractie constateert echter, dat in ieder geval één belofte, namelijk om hier ieder half jaar op de website…
Read More