Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

CDA maakt verruiming winkeltijden op zondag mogelijk

Verslag van de raadsvergadering van 25 september 2019.

Het was weer een lange vergadering met diverse onderwerpen. Wij zullen ons in dit verslag beperken tot een aantal voor ons relevante onderwerpen.

Allereerst het voorstel tot verruiming van de winkeltijden op zondag. Het werd een levendig debat met als winnaar het CDA met een gedegen betoog van de heer Sijtsma. De zuurprijs was in onze ogen voor de PvdA. Wat ging er aan vooraf. In november 2018 was er reeds tot een verruiming besloten vanaf 11.00 u. tot 18.00 uur, waarvoor een amendement van o.a. CDA en PvdA als basis gold. Het voorstel van het college luidde destijds een verruiming vanaf 09.00 u. ‘s morgens. Ondanks steun van o.a. Harlinger Belang, VVD en D’66 kreeg het oorspronkelijke voorstel toen geen meerderheid. Op verzoek van Ondernemend Harlingen kwam er een heroverweging. Een enquête onder Harlinger ondernemers gaf aan, dat in meerderheid men voor een verruiming was naar 09.00 uur. Het college bracht daarom opnieuw het voorstel in stemming. Dat de CU/Marga Liefting zich hiertegen krachtig verzette, daar hebben we begrip voor vanuit hun religieuze opstelling over de zondagsrust. Wij hopen ook op begrip van haar kant voor andersdenkenden. Toen kwam het goed onderbouwde betoog van Hendrik Sijtsma/CDA.

Wat ons betreft onverwacht, maar zeer welkom ter ondersteuning van ons standpunt. Hij sprak van “respect voor elkaar en laat ondernemers zelf de keus maken”. Volgens hem is de verzuiling voorbij en is de zondag meer een actiedag geworden, waar iedereen op zijn eigen wijze invulling aan geeft. Wij vonden dit een verrassende wending en hebben de heer Sijtsma hiermee gecomplimenteerd. Daarmee was de stemming wel bepaald en werd het voorstel aangenomen met de stemmen van de CU, Wad’n Partij en… de PvdA tegen.

We hebben onze verbazing uitgesproken over de opstelling van de grootste partij in de raad, de PvdA. Toen wij onze teleurstelling hierover uitten met o.a. het argument werkgelegenheidsbevordering en dat zij toch altijd via hun voormannen “werk, werk, werk” riepen en het nu laten afweten, reageerden ze als door een wesp gestoken. Liefst drie woordvoerders gingen in de aanval met als gevolg een onsamenhangend betoog. Kennelijk hadden we “een open zenuw geraakt”. Beste PvdA collega raadsleden: wij raden u aan nog eens goed te luisteren naar het betoog van uw coalitie partner CDA. Een dogmatisch en ideologisch statement maken tegen de 24 uurs economie helpt Harlingen niet vooruit. Integendeel. Harlingen heeft ondernemers nodig! Wij herinneren ons ook nog uit de vorige bestuursperiode het dogmatisch tegen de verzelfstandiging van het Havenbedrijf stemmen door de PvdA. Harlinger Belang ziet, dat het verzelfstandigde Havenbedrijf prima draait en werkgelegenheid creëert. De snelste weg om uit de armoede te komen is werk.

Gelukkig waren er nog twee PvdA aanhangers in de raadszaal, die voor het voorstel waren, te weten wethouder Kuiken en burgemeester Sluiter. Helaas mochten ze niet mee stemmen…..

De vorige keer hebben wij u bericht over het strategisch plan voor de ambtelijke huisvesting en dat wij van mening zijn dat burgemeester Sluiter niet als portefeuillehouder in dit politiek gevoelige dossier moet optreden. Hij deed hierover in de raadsvergadering een mededeling, dat hij de portefeuille over zou doen aan wethouder Boon. Wij vinden dit een wijs besluit.

Wat kwam er verder op tafel. Het schetsontwerp en ontwikkelstrategie Westerzeedijk. Al eerder had de voltallige raad ingestemd met het voorkeursmodel, ook wel vlekkenplan genoemd. De basis hiervoor was het Open Planproces Westerzeedijk. De volgende stap in dit proces was het voorliggende schetsontwerp. Hoewel wij van mening zijn, dat dit een logische vervolgstap betreft, hadden we met name forse kritiek op de communicatie van het college in zijn algemeenheid in dit dossier. Niet alleen richting Klankbordgroep, maar ook richting raad. Allereerst hebben wij alle complimenten gegeven richting klankbordgroep voor hun gedegen en goed onderbouwde advies aan het college. Hieraan kan menig adviesbureau een voorbeeld nemen. Net als Harlinger Belang hebben ook andere partijen de kritiek van de klankbordgroep richting college als ernstig beoordeeld en geven wij allen wethouder Kuiken mee beter te communiceren. De klankbordgroep is in het leven geroepen om kritisch advies te geven. Het is geen applausmachine! Ook richting Raad hebben wij gevraagd beter en tijdiger te communiceren in de vervolgstappen in het proces. Veel zaken blijven nog onduidelijk en roepen vragen op. Ook waar het college mandaat heeft om te beslissen, willen we graag weten welke besluiten er daadwerkelijk zijn genomen en welke consequenties een en ander hebben. In het aanbestedingstraject voor de invulling van vlek 5 (verblijfsrecreatie) heeft men de gunning gegeven aan Zeelenberg/Ouddorp. Maar welke zijn de voorwaarden?? Ander voorbeeld: men heeft intussen een stuk grond verkocht aan camping De Zeehoeve. We hebben geen prijs gehoord, noch de voorwaarden. Het college wordt opgeroepen niet alleen via de pers te communiceren. Het voorstel werd uiteindelijk met grote meerderheid aangenomen. GroenLinks en de Wad’n Partij waren tegen. Wij wachten de volgende stappen in dit proces, te weten naar voorlopig ontwerp en definitief ontwerp, verder af.

Sturing sociaal domein Noardwest Fryslân. Al eerder werden een aantal besluiten in dit dossier in meerderheid aangenomen. Het gaat kort gezegd om een hervorming in het sociaal domein, waarbij de regie en beleid terug gaan naar de afzonderlijke gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Terschelling en Vlieland, maar er wel samengewerkt wordt bij het afstemmen van het beleid en de uitvoering middels een gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie(BVO). Het voorstel behelsde de vervolgstappen. Wij konden met anderen instemmen met het voorstel. Wel hadden en hebben wij ook hier weer forse kritiek over de communicatie richting Raad. Wij hebben daar eerder over bericht. Vragen onzerzijds werden altijd gepareerd door het college onder het mom van “een broedende kip moet je niet storen”. Men (college, organisatie, adviesburo’s) is al jarenlang bezig tot beleidsvoorstellen te komen. Echter, de raad is sluitstuk.

De indruk ontstaat, dat aan het eind van het traject de voorstellen dan nog even door de raad kunnen en moeten worden gejast! Tekent u maar even bij het kruisje! M.a.w. Harlinger Belang is van mening, dat de raad onvoldoende meegenomen wordt bij een dergelijk, gevoelig en belangrijk onderwerp. Wethouder Kuiken was ook van mening, dat het proces geen schoonheidsprijs verdiende. Wij vonden dat de heer Kuiken hiervoor “een gele kaart” verdiende.

Armoedebeleid. Er was alom tevredenheid over het voorstel inzake het armoedebeleid. Het werd unaniem aangenomen. Ook onze aangepaste motie over onderzoek naar aansluiting bij de Alliantie Kinderarmoede Nederland werd overgenomen door het college.

De volgende raadsvergadering vindt plaats op woensdag 30 oktober a.s. De begroting 2020 staat dan prominent op de agenda. U bent van harte welkom.

Fractie Harlinger Belang.

Related Posts