Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Herwaardering van de zorg op termijn?

Het was een memorabele, bizarre en onwerkelijke raadsvergadering. Hierna volgt het verslag van de raadsvergadering van 8 april 2020.

Ruim verspreid in de vergaderzaal zaten 8 fractievoorzitters en één raadslid, mevr. Huizinga (PvdA), die de heer Erents (HOOP) verving. Daarmee was er voldoende quorum aanwezig om raadsbesluiten te nemen. Er was geen publiek toegestaan, maar er waren ook geen wethouders of ambtenaren in de zaal. Verder present, de burgemeester als voorzitter van de raad en de griffier. De agenda bevatte voornamelijk hamerstukken en enkele onderwerpen, waarbij een stemverklaring toegestaan was. Discussie mocht niet. De vergadering was binnen 15 minuten afgelopen. Nooit
eerder vertoond in Harlingen!

Voor wat betreft de onderwerpen van de agenda verwijzen wij u graag naar de webcamopname van de raadsvergadering op de website van de gemeente. Onderstaand willen wij een drietal, voor ons relevante punten nader toelichten:

De verordening op het Duo-commissielidmaatschap:
Bedoeld om één- pitter- fracties (van Wad’n Partij, HOOP, GroenLinks, D66 en CU) meer ondersteuning te kunnen bieden in hun werkzaamheden en daarmee de Duo commissieleden een
meer volwaardige rol te kunnen laten spelen. Wij hebben dit voorstel van harte ondersteund.

Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Harlingen-Oosterhof:
Ook dit voorstel kon op brede steun rekenen. Slechts de Wad’n Partij stemde tegen, omdat men de de hoogte van het gebouw niet passend vond en de reactie van het college op vragen hierover, niet voldoende. Wij zijn van mening, dat dit een prima ontwikkeling is voor wonen aan de rand van de stad. Het appartementengebouw draagt bij aan de variatie op woongebied en trekt, naar wij hebben vernomen, ook mensen uit andere gemeenten naar Harlingen. Een goede zaak. Alle complimenten voor de projectontwikkelaar HarnsInvest!

Herziene begroting 2020 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân:
Een fors hogere bijdrage (circa € 730.000 extra) voor met name de Jeugdzorg en in mindere mate de WMO wordt gevraagd van de gemeente Harlingen in vergelijking met de oorspronkelijke
begroting 2020. Voor ons kwam dit niet als verrassing; we hebben tijdens de Algemene Beschouwingen van 2018 en 2019 hiervoor reeds gewaarschuwd. Het is een illusie en naïef om te denken, dat de Gemeente Harlingen als enige gemeente op termijn geen tekorten zou moeten slikken in het Sociaal Domein, waar andere gemeenten in Nederland al jarenlang steen en been klagen richting de politiek in Den Haag!

Al in 2015 werd het Sociaal Domein overgedragen aan de gemeenten door het toenmalige kabinet Rutte/VVD en Asscher/PvdA. Dit ging gepaard met flinke bezuinigingen. Wat schreef het college in de begeleidende beleidsstukken? “De uitzetting van de herziene begroting met circa € 730.000 rechtvaardigt een stevig signaal in de vorm van een zienswijze”. Deze zienswijze richting het Algemeen Bestuur van de Dienst beoogt kostenbeheersing op allerlei gebieden. Dit is dus een waarschuwing, zoals u wilt een gele kaart, aan de wethouders, die zitting hebben in het Algemeen Bestuur. Een van de wethouders namens de Gemeente Harlingen is de heer Kuiken. Dus zwart/wit geredeneerd, geeft wethouder Kuiken zichzelf symbolisch een “gele kaart”. Raar maar waar…. Als er één wethouder is, die exact op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen de Dienst, dan is het de heer Kuiken wel. Hij is hiervoor al 6 jaar verantwoordelijk!

Tekorten in het Sociaal Domein spelen al vanaf de transitie naar de gemeenten. Daar had hij al vanaf het begin zijn beleid op moeten richten toen zijn partijgenoot van de PvdA in Den Haag, de heer Asscher, mede tekende voor drastische bezuinigingen in de Zorg. Iets ter overdenking… Onze conclusie: dan ben je wel rijkelijk laat met je aanpassing van het beleid. Desalniettemin hebben wij in onze stemverklaring aangegeven, dat wij na veel wikken en wegen, het college het voordeel van de twijfel gunnen en daarmee het voorstel steunden.

Wij wachten de verdere ontwikkelingen in dezen af. Wethouder Kuiken heeft Harlinger Belang al eerder beloofd de raad regelmatig over de voortgang te informeren. Wij zijn benieuwd naar zijn
daadkracht als crisismanager. Nu eens geen vele woorden, maar daden…

Er past ons een voetnoot. Gelet op de uitzonderlijke situatie in verband met de Corona crisis, is niets meer zoals gepland en begroot. Den Haag strooit met miljarden op allerlei gebieden: economie, zorg, etc. Misschien zal het ook komen tot een Brede Herwaardering van de Zorg. Ook richting gemeenten. Misschien kunnen dan ook de tekorten in het Sociaal Domein opgelost worden? Hoop doet leven, nietwaar meneer Erents?

Related Posts