Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Zorgen en twijfels over conceptbegroting 2020 Sociale Dienst

Verslag van de Raadsvergadering van 12 juni 2019

De agenda van de raadsvergadering beloofde een snelle afhandeling van de onderwerpen. Op de agenda stonden o.a. de Jaarrekening 2018 van de gemeente Harlingen, de Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 van de GR Hus en Hiem, het Jaarverslag 2018 en conceptbegroting 2020 plus meerjarenraming GR Marrekrite en bovengenoemd onderwerp.

De meeste onderwerpen konden bijna allemaal afgehamerd worden, ware het niet, dat de heer Wildeboer op zijn bekende, welbespraakte manier af en toe roet in het eten gooide met een stemadvies en soms een tegenstem. Het zij hem gegund. Indien gewenst, kunt U het allemaal terugzien op de webcam van de website van de gemeente.

Het onderwerp waar veel discussie over ontstond was de conceptbegroting 2020 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân.
Niet alleen Harlinger Belang sprak zijn grote zorgen en twijfels uit over de haalbaarheid en houdbaarheid van de conceptbegroting, maar ook coalitiepartij PvdA, bij monde van de heer Ron Leen. De rest van de coalitiepartijen CDA en VVD klonk instemmend of bracht, zoals zo vaak gebruikelijk, geen inhoud in.

Wat is het geval: sinds enige tijd weten we via de wethouder, de heer Kuiken, dat er in 2018 een tekort op de WMO en met name op de Jeugdzorg van ca. 1,4 miljoen euro is ontstaan. Over het jaar 2019 lopen we, zoals de feiten zich nu laten aanzien op budget, maar wij, maar ook de heer Kuiken, hebben ook daar onze twijfels over geuit gelet op de open-eind constructies van de regelingen. De gemeente heeft hier geen grip op en kan proberen druk uit te oefenen op de zorgaanbieders om de kosten te drukken, maar heeft geen instrumenten in handen om dit bijv. juridisch af te dwingen. Tijdens de Algemene Beschouwingen 2018 heeft Harlinger Belang al gewaarschuwd voor mogelijke tekorten in het Sociaal Domein, welke natuurlijk ook gevolgen zullen hebben voor het totale financiële plaatje, het meerjarenperspectief en de ambities van de gemeente. Overigens staat de gemeente Harlingen hier niet alleen in, maar hebben bijna alle gemeenten in Nederland met deze problematiek te maken. Men doet gezamenlijk via de VNG een beroep op de regering om met geld over de brug te komen om de tekorten te dichten, maar men vindt in Den Haag (nog) niet voldoende gehoor.

Een kleine, ironische kanttekening willen we als bescheiden, lokale partij in dit geval wel plaatsen: U weet, dat in Harlingen de portefeuille Sociaal Domein verdeeld is over de wethouders Kuiken/PvdA en de heer Schoute/VVD. Laat nu uitgerekend het toenmalige kabinet Rutte/VVD en Asscher/PvdA destijds verantwoordelijk te zijn voor de transitie van het Sociaal Domein/Beleid naar de gemeenten! Er werd een mooi marketing sausje “Participatie” over heen gegoten, maar het betrof hier gewoon een ordinaire bezuinigingsoperatie, waar alle gemeenten heden ten dage nog steeds tegen aan hikken. De heren Kuiken en Schoute moeten deze “erfenis” van hun grote broers in Den Haag nu “verstouwen” en daar hebben ze zoals boven geschetst grote moeite mee.

Dwars door deze financiële perikelen heen speelt nog de toekomst van de Sociale Dienst. Om slagvaardig te kunnen opereren, is het o.i. van cruciaal belang om zekerheid te krijgen over de toekomstige rol van de eigen gemeente in de Gemeenschappelijke Regeling Soc. Dienst. Wij hebben al geruime tijd, tot vervelends toe, hier aandacht voor gevraagd, maar dit is een traag en taai proces en wij zijn van mening, dat de raad van Harlingen hierin onvoldoende wordt betrokken. We hebben daar eerder over geschreven; het verhaal van de broedende kip. Wij snappen, dat het een gevoelig onderwerp betreft gelet op de nieuwe verhoudingen in de Dienst na het ontstaan van de gemeente Waadhoeke, maar die dateert al vanaf 1 januari 2018! Er schijnt langzamerhand licht aan het eind van de tunnel te komen, als we het college mogen geloven, maar een definitief uitsluitsel is er nog steeds niet. Naar verluidt is die duidelijkheid er ook nog niet voor de vakantie.

Zoals boven al aangegeven, zal de financiële problematiek in het Sociaal Domein samen met andere verwachte uitzettingen op de onderwerpen Fumo, Veiligheidsdienst, Sociale Werkplaats/Empatec etc., het algehele financieel perspectief 2020 en meerjarenperspectief nadelig kunnen beïnvloeden.
We hebben al eerder een ambtelijke notitie mogen ontvangen, waarin hiervoor gewaarschuwd wordt en waar zelfs de term “stofkam” wordt gebezigd.
We zullen na de vakantie de begroting 2020 en meerjarenbegroting onder ogen krijgen en zijn met U benieuwd of de grote ambities van de huidige coalitie overeind blijven. Immers, u en wij, zijn een tunnel tussen Midlum en Wijnaldum beloofd, een Zeezwembad, een toerisme- en recreatiegebied Westerzeedijk, een concentratie van de gemeentelijke dienst, herinrichting van de Doeksen terminal, etc. Aller ogen zijn gericht op wethouder Harry Boon/CDA. Hopelijk vindt hij nog wat centjes. We mogen toch aannemen, dat hij niet voorstelt de belastingen voor de burgers te verhogen na de bevriezing van de OZB belasting voor de ondernemers en de afschaffing van de hondenbelasting????

Trouwens, de nieuwe haring en de korenwijn smaakten uitstekend. Alle lof voor deze traditie. Ook het “schoolreisje” naar Enkhuizen met de raad en college was zeer leerzaam en plezierig. Dank hiervoor naar griffie en fractie PvdA voor de organisatie.

De volgende raadsvergaderingen zijn op woe. 3 en 10 juli a.s.
U bent van harte welkom.

Fractie Harlinger Belang.

Related Posts