Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Wethouder Schoute (VVD) blinkt (nog) niet uit in daadkracht in dossier Fries Blauw/Harlinger Aardewerk

Even een terugblik: Harlinger Belang heeft in januari 2018 een initiatiefvoorstel ‘Aankoop obligaties Fries Blauw/Harlinger Aardewerk’ opgesteld en samen ingediend met andere partijen in de raadsvergadering van 21 februari 2018. Het betrof hier de aankoop van de resterende obligaties(rentedragend) door de gemeente voor een totaalbedrag van € 190.000/— ter medefinanciering van het Fries Blauw project. Het toenmalige college (portefeuillehouder, de heer Kuiken) wenste op het allerlaatste moment nog wijzigingen in de tekst. Het betrof hier recht van hypotheek en een onafhankelijke taxatie van de panden; de taxatiewaarde zou bepalend zijn voor de hoogte van het aankoopbedrag. Het voorstel werd uiteindelijk met 15 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Nadien bleek, dat de taxatie van de panden aanzienlijk lager uitviel dan de business case van de Stichting Fries Blauw aangaf, hetgeen in feite een gat in de medefinanciering van het project betekende. Voor het goede begrip: er ontstond een impasse.

Wij hebben de nieuwe portefeuillehouder, wethouder Schoute, nadien verzocht om met het Stichtingsbestuur om de tafel te gaan om te proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen. Een mislukking van dit toeristisch belangrijke project zou o.i. doodzonde zijn. Immers, staat er ook niet in het huidige coalitieakkoord: “De gemeente is medefinancier van het Fries Blauw. Dit belevingscentrum gericht op Harlinger aardewerk krijgt een prominente rol in onze stadspromotie.”?? Harlinger Belang vindt, dat dit geen loze woorden moeten worden. Met een dergelijke tekst worden verwachtingen gewekt.

Op 13 december 2018 vond het gesprek plaats en wij hebben de wethouder gevraagd wat het resultaat van het onderhoud was. In de commissievergadering van 6 februari jl. gaf hij tekst en uitleg.

Wij vonden zijn verklaring ronduit teleurstellend. Het bood geen enkele opening van de kant van de gemeente. Het bleef bij een herhaling van zetten. We zijn intussen bijna een jaar verder en de gemeente biedt tot op heden geen enkel alternatief c.q. perpectief.

Wij hebben hem er op gewezen, dat er voor het Willem Barentsz project wel totaal € 100.000/—  subsidie werd gegeven en voor de Tall Ships Races werd en wordt er ieder jaar € 125.000/— subsidie  gereserveerd. Om maar te zwijgen over de kosten van de verbouw Bibliotheek/Hannemahuis/Van de Velde. De Stichting Fries Blauw heeft niet eens om subsidie gevraagd, maar verzocht om ondersteuning in de vorm van aankoop van rentedragende obligaties!

Harlinger Belang roept wethouder Schoute nogmaals op zijn uiterste best te doen en met creatieve oplossingen te komen richting het Stichtingsbestuur. Per slot van rekening was de verkiezingsslogan van zijn VVD toch “Kies voor doen”? We willen toch niet dat dit prachtige initiatief voor een belangrijk stuk Harlinger cultureel erfgoed de nek wordt omgedraaid? Wij wachten op verdere stappen van de kant van de wethouder. Ook de raadsleden van de coalitie partijen, PvdA, CDA en VVD, herinneren we aan de mooie woorden in hun coalitieprogramma.

Verwijzend naar de raadsvergadering van 27 februari jl. bleek bij punt 8) Herziene begroting 2019 Dienst SoZaWe in de bijlage, dat inzake de toekomst van de Dienst (een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten De Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland) de datum van duidelijkheid over deze toekomst waarschijnlijk voor de zoveelste keer naar achteren wordt geschoven. Citaat: “ ….De verwachting is dat de termijn met een jaar wordt verlengd tot 1 januari 2021.” Omdat Harlinger Belang in het verleden bij diverse gelegenheden wethouder Kuiken hierover heeft bevraagd, spraken wij onze verwondering hierover uit en vroegen hem in de commissievergadering van 6 februari jl., als portefeuillehouder en tevens voorzitter van de Project organisatie, naar het hoe en waarom. We kregen helaas een vaag, politiek antwoord. Dit antwoord was nietszeggend. We kregen geen enkel idee wat de inzet van de gemeente Harlingen is in dit dossier of welke scenario’s er worden besproken, etc. Dat het een moeilijk dossier is, begrijpen we uiteraard, maar verder tast de raad volkomen in het duister. In de raadsvergadering van 27 februari spraken we hierover onze teleurstelling uit. De heer Zoodsma/CDA was van mening, dat dit niet aan de orde was en vroeg de plv. voorzitter, de heer Helvrich/PvdA, om ons hierover niet aan het woord te laten. Kennelijk had hij de stukken en/of de bijlage niet goed gelezen en terecht ging de heer Helvrich hier niet op in. In het debat, dat volgde met wethouder Kuiken hebben we er op aangedrongen, dat hij de raad meer betrekt bij dit belangrijke dossier om meer draagvlak te winnen. Wij passen er voor om aan het eind van het traject even bij het kruisje te moeten tekenen. Gelet op de actieve informatieplicht heeft hij o.i. hier een taak. Desnoods kan hij de raad in een besloten vergadering bijpraten, als het allemaal zo gevoelig ligt. Wij moeten de verdere ontwikkelingen afwachten en hopen op stappen van de kant van de heer Kuiken.

Dit gezegd hebbende heeft Harlinger Belang wel ingestemd met de herziene begroting 2019 van de Dienst SoZaWe. Wij beoordelen dit los van bovengenoemd discussiepunt.

Andere voorstellen, die aan de orde kwamen waren:

-Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2019.

Op ons verzoek zal het college de eventuele benoeming van “deskundige burgerleden” aan de orde stellen in de bestuursvergadering; dit ter bevordering van de onafhankelijkheid en de juiste balans in de commissie.

-Frysk taalbelied.

-Vaststellen bestemmingsplan Harlingen-Freyhof.

Wij hebben voor deze voorstellen gestemd. Zij werden alle drie bijna unaniem aangenomen.

Alleen de Wad’n Partij stemde steeds tegen.

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 21 maart a.s.

U bent van harte welkom.

Related Posts