Minister komt tegemoet aan wens nulmeting bij zoutwinning

Minister komt tegemoet aan wens nulmeting bij zoutwinning

Nieuws
In september 2014 besloot de raad, om geen bezwaar te maken in een procedure, waarmee Frisia Zout de noodzakelijke gebouwen kon bouwen voor haar zoutwinning onder de Waddenzee. Een besluit dat destijds tot commotie leidde, omdat gevreesd werd voor beschadiging van historische panden in de binnenstad, als gevolg van mogelijke bodemdaling. Eerder heeft Harlinger Belang uiteengezet waarom zij heeft toch ingestemd met het voorstel. Al in 2011 heeft onze raadsfractie een motie ingediend, waarin zij de voorkeur geeft aan zoutwinning onder de Waddenzee boven de huidige zoutwinning onder het land. Daarnaast waren wij nog niet overtuigd, dat zoutwinning op de beoogde locatie in de Waddenzee daadwerkelijk zou leiden tot negatieve gevolgen voor de historische binnenstad. Maar misschien nog wel het belangrijkste: het voorstel ging over de te realiseren gebouwen en…
Read More
Harlinger Belang over zoutwinning onder de Waddenzee

Harlinger Belang over zoutwinning onder de Waddenzee

Nieuws
Onlangs heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de bouw van een pompgebouw door Frisia Zout B.V. (hierna: Frisia). Een besluit dat tot veel commotie heeft geleid, omdat gesuggereerd werd dat Harlingen hiermee de laatste kans om zoutwinning onder de Waddenzee te blokkeren, aan haar neus voorbij heeft laten gaan. Harlinger Belang deelt deze mening niet. Na uitvoerige bestudering van de stukken, is de raadsfractie tot de conclusie gekomen dat instemmen met het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ de enige juiste weg was. In 2010 heeft Frisia een Milieueffectenrapportage (MER) opgesteld om naast de zoutwinning onder het land, in de toekomst ook zout te winnen onder de Waddenzee.  Hiervoor dient Frisia over diverse vergunningen (Natuurbeschermingswet en Flora en Faunawet) te beschikken. Ook is een winningsvergunning en winningsplan vereist.…
Read More