Verslag van de digitale raadsvergadering van 3 juni 2020.

Verslag van de digitale raadsvergadering van 3 juni 2020.

De coalitiepartijen hebben last van (fiets-) tunnelvisie.

 

Het werd weer een lange zit. Tegen 24 uur ‘s avonds kon burgemeester Sluiter de vergadering afhameren. Het maakt niet uit: fysiek of digitaal, de raad maakt er altijd een latertje van. Is dit de charme van de politiek in Harlingen….? Wij denken, dat geïnteresseerden halverwege al lang zijn afgehaakt.

O.a. vanwege de verwachte, lange vergadertijd hebben we de Wad’n Partij samen met GroenLinks gesteund in het initiatief om het punt “Uitgangspuntennotitie invoering Omgevingswet” van de agenda af te voeren. Immers, de invoering van deze wet is minstens met een jaar uitgesteld.

O.i. heeft behandeling dan ook geen haast in deze Corona tijd; er zijn wel andere prioriteiten te benoemen. Er kan nog een heleboel gewijzigd worden in deze wet, voordat deze van kracht zal worden, ooit.

Dit was te simpel geredeneerd: wij zitten in een ijzeren greep van de coalitie en de agendacommissie! Dit onderwerp moest behandeld worden, bleef op de agenda en werd dus met grote meerderheid aangenomen. Politiek is vaak heel voorspelbaar.

 

Een ander, heikel punt was de “Begrotingswijziging realisatie fietspad Wijnaldum-Midlum met tunnel”. De aanbesteding is tegengevallen, waardoor er niet genoeg financiële middelen zijn om het hele project te financieren. Daarnaast is voor de aanleg van een tunnel meer grond nodig dan voor een brug. Verder verlangt Staatsbosbeheer, dat de gemeente het hele bosperceel langs Midlum overneemt. Hiervoor werd een extra krediet van € 175.000/- gevraagd, waarmee het totale financiële plaatje komt op ca. 1,5 miljoen euro!

Het fietspad kost daarmee ca. 0,5 miljoen euro en de tunnel kost ca. 1 miljoen euro!

 

Let wel, wij juichen de komst van het fietspad van harte toe. Straks een prachtige verbinding tussen de beide dorpen, niet alleen voor de inwoners, maar ook een mooie toeristische route.

Het idee komt uit CDA bronnen, waarvoor alle hulde. Al in de vorige raadsperiode met Harlinger Belang in de coalitie werd dit plan besproken. CDA onder aanvoering van de heer Sijtsma, hamerde steeds op een tunnel onder de Zuidwalweg door, terwijl wij aangaven ook het alternatief van een mooie/iconische fietsbrug mee te nemen in het onderzoek. Na zorgvuldige afweging zou dan het beste voorstel aan de raad kunnen worden voorgelegd. Een democratisch proces, toch?

Neen, volgens het CDA: het zal en moet een tunnel worden! Er viel verder niet over te praten. Voor ons een onbegrijpelijke opstelling: een typisch voorbeeld van geldverspilling door dit bestuur.

Er zitten veel boeren en ondernemers bij het CDA. Ons dunkt, dat die bij grote investeringen in hun bedrijf ook alternatieven meenemen bij hun besluitvorming. Blijkbaar niet in de fractie van het Harlinger CDA. Vreemd, wat zit hier achter?

Zo werd het ook in het huidige coalitieprogramma met PvdA/CDA/VVD opgenomen en dus in beton gegoten, net als de tunnel straks. Het fietspad met tunnel komt er, zult u begrijpen.

Het mag wat kosten dit prestigeproject!

 

Hopelijk komen er niet meer tegenvallers, want die zijn er al genoeg, met name in het Sociale Domein. Er ontwikkelen zich meer wolken aan de financiële hemel.

Wij vragen hier al jarenlang aandacht voor, maar dit college is doof voor argumenten van de oppositie en laat tot nu toe maatregelen achterwege. God’s water en akker?

Tekorten in de jeugdzorg stapelen zich op en wethouder Kuiken had nog een onaangename mededeling voor de raad. Ook bij de WMO zijn er thans aanzienlijke tekorten ontstaan. De reserves raken op.

Wij maken ons zorgen voor de begroting 2021 en de meerjarenbegroting.

 

Wat kwam er verder nog aan de orde:

 

De Woonvisie 2020 – 2030:

Een gedegen onderbouwd rapport gebaseerd op een Woningmarktonderzoek Noordwest Fryslân. Na beantwoording van enkele voor ons relevante vragen inzake o.a. het Spaansen terrein en de Ludinga uitbreiding gebied artikel 11 fase, kon de Woonvisie op onze steun rekenen. Harlingen bruist momenteel van bouwplannen van diverse projectontwikkelaars, maar ook De Bouwvereniging “timmert aan de weg”.

 

Over het Spaansen terrein gesproken:

Harlinger Belang heeft nooit willen instemmen met de aankoop van het Spaansen terrein aan de Kanaalweg onder de voorwaarden, die destijds door toenmalig wethouder Zomers samen met ex-burgemeester Scheffer werden voorgesteld. Politieke “oudgedienden” zullen zich dit ongetwijfeld nog kunnen herinneren. Wij hebben destijds aanhangig gemaakt, dat niet alleen de deal onder voor de gemeente zeer ongunstige en onzakelijke voorwaarden was afgesloten, maar ook dat de voorgestelde constructie tevens een vorm van verboden staatssteun betrof. De toenmalige coalitiepartijen PvdA en CDA, gesteund door VVD en GroenLinks, stemden wel in.

Uit de mededeling van wethouder Schoute van woensdag jl. bleek, dat ook de Hoge Raad, gelet op het advies van de Procureur-generaal, die mening van staatssteun zeer waarschijnlijk zal bevestigen.

Tevens is het waarschijnlijk, dat de aankoop van destijds nietig zal worden verklaard, waarbij Spaansen de reeds betaalde ca. 6 miljoen euro aan de gemeente moet terugbetalen in ruil waarvoor men weer in het bezit komt van de grond aan de Kanaalweg. Wordt vervolgd.

We hoeven geen bloemen, maar wel is de constatering hier op zijn plaats, dat wij door dit optreden, de Harlinger gemeenschap hebben behoed voor een schadepost van vele miljoenen euro’s.

 

Vaststellen 7 beheerplannen 2020 – 2024:

Wij hebben wethouder Boon gecomplimenteerd met de werkwijze, waarmee de kapitaalgoederen van de gemeente al jarenlang worden beheerd.

Het gaat hier o.a. om openbare verlichting, wegen, gebouwen, bruggen, damwanden, etc.

We hebben hem nog meegegeven, dat met name de wegen o.i. zijn volle aandacht verdienen. Er heeft de laatste jaren een behoorlijke inhaalslag plaats gevonden in het achterstallig onderhoud. Toch is er nog steeds sprake van achterstand. We hebben hem o.a. gewezen op de onveilige verkeerssituatie bij de Kleine Sluis, specifiek voor wandelaars en minder validen. Verder veel lof, ook voor de organisatie.

 

Verder kwamen nog aan de orde de onderwerpen wijzigingsbesluit APV 2015, Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Fryslân en Jaarverslag 2019 en ontwerpbegroting 2021 GR Hus en Hiem. Wij hebben met bovengenoemde voorstellen ingestemd.

 

Gelukkig zal de eerstvolgende vergadering op woe. 1 juli a.s. weer een fysieke raadsvergadering worden in de kantine van RSG Simon Vestdijk. Wij zien er naar uit onze politieke collega’s weer te mogen ontmoeten.

Wij wensen u gezondheid en vrolijker tijden toe. Hopelijk tot ziens.

 

Fractie Harlinger Belang.