Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Harlingen werkt, of toch niet… dat is de vraag

De agenda van de raadsvergadering van 26 februari 2020 eigenlijk maar één onderwerp, waar je discussie over mocht verwachten. Het betrof de Evaluatie Pilot Harlingen Werkt. Daarbij ging niet eens zo zeer over de inhoud van de evaluatie rapportage, maar meer om het voorstel van verlenging van de pilot tot eind 2020 met een extra geldvraag van € 150.000, waarvan € 95.000 uit de algemene investeringsreserve.

Allereerst een korte terugblik. Harlinger Belang, deel uitmakend van de toenmalige coalitie met PvdA en CDA, heeft destijds ingestemd met het houden van deze pilot om te proberen met een onorthodoxe aanpak de zogenaamde generatiewerkloosheid terug te dringen. Immers, de gemeente Harlingen scoort in vergelijking met andere gemeenten al decennialang ondermaats op dit vlak. Hoewel wij toen al intern onze twijfels hadden over de opzet van deze pilot, hebben we toch gemeend dit ‘paradepaardje’ van de PvdA te moeten steunen uit solidariteit en gevoel voor collegeverantwoordelijkheid. Terzijde, we hebben na de verkiezingen in 2018 ervaren wat solidariteit en betrouwbaarheid van PvdA kant waard is…

Kanttekening onzerzijds: generatiewerkloosheid en uitkeringsproblematiek gepaard met armoedebestrijding is een hardnekkig sociaal maatschappelijk probleem, wat niet met een simpele oplossing snel geklaard kan worden. Sociale Diensten zijn hierin cruciaal met wet- en regelgeving. Ontwikkelingen als het omvormen van scholen tot Integrale Kindcentra (immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst) spelen hierin ook een rol van betekenis en dagbesteding in Nieuw Zuid is een voorbeeld van een positieve aanpak om mensen tot participatie in de maatschappij te verleiden. Niet zo zeer voor de korte termijn, maar meer voor de langere termijn.

Er ontstond rond dit onderwerp ons inziens een goede discussie over de resultaten van deze pilot. Harlinger Belang vond deze aan de magere kant, afgezet tegen de kosten van € 250.000 en de opbrengsten (tijdelijke besparing op uitkeringen) en de inzichten als ‘bijvangst’. Maar met alle respect voor de inzet van betrokkenen werkzaam in deze pilot, wij raken niet echt enthousiast van  teksten als: “Wij stellen vast, dat de pilot Harlingen Werkt interessante ontwikkelingen in gang heeft gezet, die bijdragen aan het inzicht in de werking en werkwijze, waarop de re-integratie aanpak is georganiseerd. Deze dragen bij aan de inhoudelijke discussie over bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid en de rol en bevoegdheden die daarbij horen.”

De voorbeelden die bij deze inzichten werden genoemd, zijn naar onze mening al jarenlang bekend bij professionals binnen de Sociale Dienst, bij Pastiel/Empatec of bij commerciële re-integratiebureaus. Deze inzichten hebben geen echte toegevoegde waarde opgeleverd en zijn daarom naar onze mening geen rechtvaardiging om deze pilot te verlengen, er nog eens €150.000 in te steken en daarmee naast de Sociale Dienst, Pastiel/Empatec en het Gebiedsteam nog een andere organisatievorm/Harlingen Werkt op te tuigen. Er is al te veel bureaucratie in deze branche!

Ook de cijfers geven ons inziens een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. Er viel wel wat af te dingen op de juistheid. We hebben de indruk gekregen, dat er toegeschreven is naar een positief beeld. Echter, een pilot is een klein project of onderzoek met een vooraf bepaalde tijdspanne en een evaluatie, die je niet naar willekeur maar kunt en moet verlengen.

Mede gelet op de aanstaande reorganisatie in het Sociaal Domein, bij de Dienst in Franeker en bij Pastiel/Empatec in Sneek, zien we graag een integrale, kostenefficiënte benadering via één organisatie zonder bureaucratie tot stand komen. Wij hebben begrepen dat deze nieuwe opzet met ingang van 1 januari 2021 operationeel zal zijn. In deze nieuwe, integrale organisatie -zeg maar Sociale Dienst 2.0- zal de Gemeente Harlingen meer beleidsbepalend kunnen werken en zelf aan de knoppen gaan draaien. Hopelijk zal dit op termijn wel het juiste resultaat opleveren. Misschien kan het college dan ook overwegen de huidige, versnipperde portefeuilleverdeling in het Sociaal Domein te wijzigen en onder te brengen bij één wethouder! Dit bevordert een integrale en efficiënte werkwijze. Wel zo verstandig, lijkt ons, bij de grote tekorten in de financiering van de activiteiten in het Sociaal Domein.

Als Harlinger Belang dan na zorgvuldige afweging tot de conclusie komt het voorstel tot verlenging van de pilot niet te kunnen steunen, dan krijgen wij en andere partijen, die niet ingestemd hebben, natuurlijk de hoon en het zuur van de PvdA over ons heen. Socialistische, ideologische retoriek met de daarbij behorende emotie is dan ons deel. Een wat nuchtere, meer zakelijke en realistische opstelling is in hun ogen niet gewenst. Maar ja, de PvdA heeft dan ook het imago, dat men heel goed is in geld uitgeven, maar zich afvragen hoe je het eerst moet verdienen, dat laat men liever aan andere partijen over. Misschien moeten onze aardige collega’s van de PvdA zich eens afvragen hoe het komt, dat al die PvdA wethouders, die hier in Harlingen al tientallen jaren verantwoordelijk zijn voor het Sociaal Beleid, er nimmer in zijn geslaagd enige verbetering te realiseren in de slechte sociaal maatschappelijke scores ten opzichte van andere gemeenten. Hopelijk gaat het in de toekomst onder leiding van wethouder Schoute (VVD) wel lukken.

Het voorstel werd met 12 tegen 5 stemmen aangenomen.

Related Posts