Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 9 december 2020.


Falend toezicht wethouders bij
financiële problemen Empatec/GR.

Wethouder Schoute/VVD, verantwoordelijk wethouder namens de gemeente Harlingen, omschreef het falend toezicht wat deftiger. Hij noemde dit “de governance is niet adequaat”.

U begrijpt, dat de financiële perikelen bij Empatec en deGemeenschappelijke Regeling van de overkoepelende, deelnemende gemeenten, de hoofdmoot was van de besprekingen in de raad.
De heer Leen zette namens coalitiepartij PvdA de toon. Meestal leveren raadsleden van de coalitiepartijen nooit kritiek op de voorstellen van het college. Om de Wad’n Partijte citeren: “ze stellen zich altijd op als een mak schaap”.                         Maar deze keer was het anders. Opmerkelijk was zijn betoog!

Hij vroeg zich af of voor leidinggevenden, die er de afgelopen jaren een financiële janboel van hebben gemaakt, andere eisen gelden. Citaat: “Bij ieder ander bedrijf waren ze allang de tent uitgeschopt. Deze mensen ontbeert het aan een gebrekaan zelfkennis, financiële expertise en gevoel van urgentie”.

De gemeenschappelijke regeling is volgens hem “een log organisme, dat zich beweegt in zijn eigen ondoorzichtigemassa”. Dat waren scherpe woorden. Daarna was het de beurt aan de heer Zoodsma. Hij verpakte zijn boodschap, zoals verwacht mag worden van iemand van CDA huize, wat diplomatieker en zalvend. Toch klonk ook uit zijn mond de nodige kritiek op het slechte functioneren van de kant van het dagelijkse bestuur en algemeen bestuur, lees de wethouders, richting de raden. Dit alles werd verpakt in eenmotie, waarbij wethouder Schoute een soort spoorboekje werd meegegeven om voor bepaalde data in 2021 met informatie te komen over o.a. financiële verslaggeving, hettoekomstige beleid vervat in het zogenaamde keuzedocumenten andere relevante zaken. Dit spoorboekje werd ook in de gemeente Waadhoeke aan de desbetreffende wethouder mevr. Tol meegegeven, naar wij ons herinneren. Samengevat een goed gecoördineerde samenwerking tussen CDA Waadhoeke en Harlingen.Waar de o.i. misplaatste opmerking van zijn partijgenoot Sijtsma in dit verband toe diende met “de gemeente zat jarenlang voor dubbeltje op de eerste rang”, is ons een raadsel. Dit is in het verleden nooit een punt van discussie geweest. Dan wil je blijkbaar de aandacht verleggen of woordvoerders bewust storen in hun pleidooi; of moest een bevriende wethouder uit de wind worden gehouden? Het betoog van zijn CDA collega Zoodsma was overduidelijk en behoefde geenenkele aanvulling!

Wij distantiëren ons in ieder geval van een dergelijke opmerking. Naar onze mening gaat het hier om verantwoording afleggen aan de raad. De raad heeft een controlerende en kaderstellende rol. Het zijn afzonderlijke rollen en verantwoordelijkheden tussen de wethouderenerzijds en raad anderzijds.

Te meer, omdat er een college verzoek ligt aan de raad omeenmalig 391.000/- euro als incidentele liquiditeitsbijdragebeschikbaar te stellen aan de GR Fryslân West.

O.i. zal het niet bij eenmalig blijven en is dit de opmaat naarextra financiële bijdragen richting GR. Het toekomstige keuzedocument met het bijhorend financiële plaatje zal het leren.

Wat moet je dan met zo’n opmerking als ons jarenlang is voorgehouden door de opvolgende wethouders Kuiken/PvdAen Schoute/VVD, dat Empatec prima functioneerde en veel beter draaide dan vergelijkbare bedrijven als Caparis en NEF. Dit bleek ook steeds uit de aan ons voorgelegde, geconsolideerde cijfers, nota bene goedgekeurd door de accountant.

Pas bij de ontvlechting van Empatec en de GR vanaf 2018 kwamen de “lijken uit de kast” en stokten de mooie verhalen. Dan voel je je als eenvoudig raadslid toch belazerden dan mag je toch wel de vraag stellen, hoe dit zo gekomen is en wie hier verantwoordelijk voor zijn, zoals o.a. de heer Leen/PvdA, Harlinger Belang en anderen terecht stelden?

 

De VVD deed er (natuurlijk?) weer het zwijgen toe en nam niet deel aan het debat.

 

Over verantwoordelijkheid gesproken. Tijdens de commissievergadering hadden wij de heer Schoute al dezevraag voorgelegd. Daar wenste hij ietwat arrogant niet op in te gaan. Hij begon van de toren te blazen, “dat Barbertje moet hangen” niet aan de orde was. En ook nu tijdens de raadsvergadering mocht het vingertje richting de wethouders van het DB en AB als toezichthouders niet beschuldigend wijzen….. Hij trok een denkbeeldige verdedigingsmuur opdoor steeds maar weer te herhalen, dat er sprake was van “hoogspanning, alles kwam samen, werk viel weg, Corona, boekhoudkundige blunders, etc”. Een uitleg over zijn toezichthoudende rol daarbij kwam niet over zijn lippen.

 

Misschien moet hij toch eens met zijn collega wethouder Boukje Tol/Waadhoeke praten, die wel toe gaf zichmedeverantwoordelijk te voelen in deze affaire en zei, dat eerder ingrijpen had gekund.

Trouwens, wat is er mis mee, om je empatisch en minder macho op te stellen en toe te geven, dat je ook je tekortkomingen hebt, zoals een ieder? Slecht voor je imago/ego? Een keer sorry zeggen kan zuiverend werken, geachte meneer Schoute…..

Nu blijft de uitspraak hangen: ze hieven het glas, deden een plas en lieten de zaak zoals die was.

 

Het voorstel van het college met het daarbij passende spoorboekje/motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen. Iedereen was van mening, dat het sociaal Werkbedrijf Empatec met zijn kwetsbare werknemers niet de dupe mag worden van deze onverkwikkelijke zaak. Daarbij wordt een mogelijk faillissement afgewend.

Nu maar hopen, dat we voortaan beter op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen van Empatec en de GR door de wethouder.

Het volgende agendapunt betrof de Begroting 2021 van de GR Fryslân West.

Deze begroting was met stoom en kokend water aan de raden voorgelegd, omdat deze voor 15 december a.s. ingediend moest worden bij de Provincie. Anders dreigt verscherpt toezicht door de Provincie. Er was al eerder uitstel verleend.

Echter, de jaarcijfers 2019 zijn nog niet eens besproken en vastgesteld door de raad, terwijl de herziene begroting 2020 ook nog niet is voorgelegd aan de raad. O.i. zijn deze feiten en cijfers de onderbouwing van een goede en realistische begroting.

U begrijpt het al: vanwege bovengenoemde, financiële janboel, om met de heer Leen/PvdA te spreken, was er metknippen en plakken een begroting 2021 in elkaar geknutseldvol met fouten en verkeerde aannames. Een college (en dus de verantwoordelijke wethouder) onwaardig.

Je neemt de raad hiermee niet serieus. Kennelijk voelden ze dit zelf ook wel een beetje aan en had men de GR Fryslân West en dus de heer Schoute een zienswijze meegegeven als signaal….

In onze ogen is hier sprake van een toneelstukje voor de bühne richting de Provincie.

Wij hebben een krachtiger signaal afgegeven door samen met D66 tegen de begroting te stemmen.

Natuurlijk ging de rest als makke schapen (citaat Wad’n Partij)akkoord. Ook de heer Wildeboer van de Wad’n Partij!

We zijn benieuwd wat de toezichthoudende Provincie Fryslânvan het stuk zal vinden….

Misschien wordt het tijd, dat de toezichthouders van de Provincie meekijken in deze “stinkende” keuken van de GR. Immers de wethouders hebben zichzelf een brevet van onvermogen opgespeld.

 

Wat kwam er verder zoal aan de orde.

Gelukkig waren er ook nog wat vrolijker onderwerpen.

Bijvoorbeeld het voorlopig ontwerp Balklandpark.

Alle partijen waren unaniem in hun lof over dit ontwerp. Ook de burgerparticipatie en de deelname en inspanningen van de klankbordgroep konden rekenen op grote bijval. Harlinger Belang heeft het toekomstige beheer en onderhoud nog aangestipt. Investeren in een prachtig plan is één, maar hetbeheer en onderhoud moet ook goed geborgd worden. Verder hebben we wethouder De Groot geadviseerd om dit plan niet gefaseerd, maar in één keer op te pakken.

Dan was er nog een amendement van HOOP/de heer Erents, die aandacht vroeg voor het uitzicht van de bewoners van de Prins Clausstraat. Wij steunden de heer Erents in zijn zorg, maar dit kreeg geen bijval van andere partijen.

Het plan werd in grote meerderheid aangenomen met de stemmen van GroenLinks en HOOP tegen.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in nog wat kleinere onderwerpen van de agenda dan verwijzen wij u graag naar het webcam verslag van de vergadering.

 

Deze vergadering was de laatste van 2020. Een jaar om maar snel te vergeten volgens ons, gelet op de Corona crisis. Hopelijk wordt 2021 beter in alle opzichten.

Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig2021 toe met een goede gezondheid.

 

Fractie Harlinger Belang.

 

Lokaal en loyaal.

 

Related Posts