Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 7 juli 2021.

 

Financiële positie van de gemeente Harlingen solide.

 

Woensdag 7 juli jl. was de laatste raadsvergadering voor het reces.

Er waren weer vele onderwerpen, waarover een besluit moest worden genomen.
Dus was het bijna twaalf uur, voordat burgemeester Sjerps een ieder een goede vakantie kon toewensen.

 

We zullen twee onderwerpen hieronder verder belichten, namelijk de Jaarstukken 2020 van de gemeente en de eerste begroting 2022 van de GR Fryslân West.

 

De andere onderwerpen waren min of meer hamerstukken (met als enige tegenstemmer vaak de heer Wildeboer/Wadnpartij). De heer Wildeboer ontwikkelt zich op steeds meer beleidsterreinen tot een Mister No, wat uiteraard mag en op zich natuurlijk een zekere vorm van bewuste profilering is. Zijn verdienste is, dat zijn opstelling en argumentatie tot duidelijke scheidslijnen leidt tussen voor en tegen. Afwachten waar dit uiteindelijk toe leidt.

Mocht u over deze onderwerpen toch nadere informatie wensen, dan verzoeken wij u de website van de gemeente te raadplegen.

De Jaarstukken 2020 van de gemeente:

Harlinger Belang heeft allereerst de complimenten uitgesproken naar iedereen, die een bijdrage heeft geleverd aan het positieve resultaat van ca. 3,5 miljoen euro.
“It koe minder”. De financiële positie is solide. Dit geeft vertrouwen naar de toekomst toe.

De keuze van destijds om als relatief kleine gemeente zelfstandig te blijven, betaalt zich uit.

We hebben enkele kanttekeningen geplaatst bij het resultaat:

Met andere partijen constateren wij, dat het resultaat vooralhet gevolg is geweest van incidentele meevallers.
We noemen een paar voor ons in het oog springende, positieve posten:

De verkoop van erfpacht gronden aan de Bouwvereniging voor ca. 2 miljoen euro.
De slotuitkering van Ontwikkelingsmij. Westergo CV/BV van ca. 2,6 miljoen euro.
De Kabeltax/precariobelasting aan Liander van ca. 750.000/- euro en
Verhoogde bijdragen uit het Gemeentefonds, opgeteldruim 1 miljoen euro.

 

Dan de negatieve uitschieters:

Natuurlijk de tekorten in het Sociaal Domein. Dit kun je met goed fatsoen geen incidentele tegenvaller meer noemen. Dit is zo langzamerhand een structurele verliespost. We moeten weer ongeveer 1 miljoen euro uit het behaalde resultaat reserveren voor 2021 en daarop volgende jaren om de voorziene tekorten af te dekken.

Harlinger Belang vraagt hier al jarenlang aandacht voor.
Tot vervelens toe…
Met het Sociaal Cultureel Planbureau zijn we al lang tot de conclusie gekomen, dat de transitie in het Sociaal Domein totaal is mislukt. Het toenmalige kabinet Rutte/VVD en Asscher/PvdA is hiervoor verantwoordelijk. Het is wrang (?) te concluderen, dat de heren/wethouders Schoute/VVD en De Groot/PvdA de scherven van dit landelijk beleid hier in Harlingen moeten oprapen…. Wat hun broeders in Den Haag hebben bepaald, moeten ze hier in de gemeente Harlingen uitvoeren. Al hun mooie woorden en inspanningen ten spijt

lukt het de heren niet. Het is soms meelijwekkend het gestuntel aan te zien. Maar ja, de wethouders en hun partijen hebben het zo gewild.

Jammer, die jaarlijks optredende tekorten hadden we beter aan andere zaken kunnen besteden. Nu maar afwachten wat er vanuit Den Haag aan nieuw sociaal beleid te zijner tijd zal worden ontwikkeld en welkegevolgen dit zal hebben voor de gemeente.

Ze hebben daar geen haast mee, kennelijk…..

Dan was er nog een negatieve uitschieter van ca. 1 miljoen euro op de post personeel/salarissen/inhuur derden.

Hoe is het mogelijk!

Via een Raadsinformatiebrief werden we hierover onlangs gealarmeerd als een soort winstwaarschuwing. Dan ben je naar onze mening als ambtelijke organisatie niet meer in control. 48,65 procent van de kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur derden is besteed aan salarissen voor externen…., (tegen geraamd 36,51 procent).

Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Wij begrijpen, dat de pandemie een rol speelt en ook dat specialistische inhuur duur is, maar dit lijkt ons geen gezonde ontwikkeling. Voor een relatief kleine organisatie, waar met name sprake moet zijn van teamgeest, sociale cohesie en een goede werkcultuur is dit op lange termijn geen houdbaar model.

Burgemeester Sjerps deed, als pas aangetreden burgemeester en verantwoordelijk collegelid, uiteraard haar uiterste best om een en ander te duiden en de kool en de geit te sparen. Wel deed ze aan het eind van haar betoog de toezegging om met de nieuw te benoemen gemeentesecretaris te kijken naar een andere opzet van het personeelsbeleid.
Harlinger Belang heeft bij de beraadslagingen tijdens de begroting wel eens voorzichtig geopperd, dat men misschien wel eens te ambitieus is en te veel ballen in de lucht probeert te houden. Het betrof toenbelastingverhogingen om de grote ambities te kunnen realiseren.

Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd, nietwaar!
Er zijn ook in onze prachtige gemeente politieke partijen, die de kiezers van alles beloven, zonder dat ze aangevenhoeveel het gaat kosten en wie de rekening betaalt.

Maar ze leggen met al hun wensen wel heel veel druk op de ambtelijke organisatie!

Misschien een kleine overdenking, geacht college…..

Als laatste punt het onderwerp de eerste begroting 2022 GR Fryslân West:

Bij de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West moet je inéén adem de werkvoorziening Empatec noemen. Deze onderdelen zijn ondeelbaar met elkaar verbonden. Het betreft hier weer de portefeuille van het Sociaal Domein.

De begroting 2022 van de GR Fryslân West lag nu ter bespreking voor.

Zoals bekend bij de volgers onder u, heeft Harlinger Belang bij meerdere gelegenheden kritische geluiden laten horen over de gang van zaken bij de GR en het in zwaar financieel weer,verkerende Werkbedrijf Empatec.
Wij hebben niet met de begroting 2021 en recent de herziene begroting 2021 ingestemd en ook de voorliggende begroting voor 2022 kreeg niet onze goedkeuring. Wij hebben hier steeds een consequente stelling ingenomen. Wij wachten met interesse de uitkomst van het onderzoek naar de business case van Empatec af. Doel is om er een werk leerbedrijf van te maken. Ook de governance, zeg maar het toekomstig bestuur, zal nog nader uitgewerkt moeten worden.

Harlinger Belang heeft geconstateerd, dat de bestuurders, lees de wethouders, het paadje van de GR keurig hebben “schoongeveegd”. Men heeft ca. 1,2 miljoen euro aan kosten overgeheveld naar Empatec en aan hen doorbelast.

In het bedrijfsleven doet zo iets denken aan een soort sterfhuisconstructie.

Echter, dit past niet bij een maatschappelijke instelling, gelukkig maar.
Toch zullen deze kosten linksom of rechtsom gedragen of gereduceerd moeten worden…

Dit zal bij de uitwerking van de business case moeten blijken.

Wij denken, dat er nog heel veel kosten gereduceerd c.q. weggesneden moeten worden om het Werk leerbedrijf toekomstperspectief te kunnen bieden.

De rekening zal bij de deelnemende gemeenten komen.

Wij merken ook bij andere partijen de onvrede en het ongenoegen over de rol en de aanpak van wethouder Schouten dit dossier. Het vertrouwen ebt weg. De eerste signalen van de financiële chaos dateren al van eind 2019. Nadien is steeds weer gebleken, dat de verantwoordelijke wethouders in deze Gemeenschappelijke Regeling totaal geen grip hebben op de uitwerking en oplossing van het probleem. Zoals zo vaak moet een onafhankelijk onderzoeksbureau dan de uitweg zoeken en brengen.

Zelfs coalitiepartij CDA is “het praten tegen dovemansoren” van de wethouder zat en liet bij monde van raadslid Zoodsma weten, tegen het voorstel te stemmen. Er kwam van de wethouder geen inhoudelijke reactie of argumentatie op de verwijten van het CDA. Wel liet hij met woord en gebaar zien en horen, woedend te zijn over deze houding. Toch maar eens in de spiegel kijken, beste wethouder. Het CDA en andere partijen hebben u meermaals adviezen en raad gegeven en zienswijzen ingediend, waarmee u niets hebt gedaan…..

Naast Harlinger Belang en het CDA stemden ook D66 en HOOP tegen het voorstel als signaal richting de wethouder.Uiteindelijk werd het voorstel met 9 voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Een succesje voor de wethouder.

Misschien moeten we in de toekomst toch eens een onderzoek doen naar het wel of niet uittreden uit deze regeling. Harlingen heeft als kleine gemeente hierin toch niets te vertellen, blijkt keer op keer. Terschelling en Vlieland zijn ons al voorgegaan.We hebben dit bij een andere gelegenheid ook al eens geopperd, maar dat werd toen gelijk arrogant van de hand gewezen.

Misschien een tweede, kleine overdenking, geacht college….

Met deze oproep gaan we de vakantie in.

Veel vakantieplezier en denk om uw veiligheid en gezondheid.

Tot ziens en horens begin september.

 

Fractie Harlinger Belang.

 

Lokaal en loyaal.

Related Posts