Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 26 januari 2022.

 

Kandidaten Harlinger Belang
Kandidaten Harlinger Belang

Centrale huisvesting: college moet huiswerk overmaken.

Wij zullen ons beperken tot drie voor ons bepalende onderwerpen van de agenda van 26 januari 2022. Mocht u ook benieuwd zijn naar de verdere onderwerpen, dan verzoeken wij u de website van de gemeente te raadplegen.

Centrale huisvesting:

In het verleden heeft de raad hier al diverse keren over gedebatteerd en besluiten over genomen. Harlinger Belang heeft zich uiteindelijk ook geschaard achter het voorlopige besluit de centrum locatie verder uit te werken tot een definitief plan en vervolgens voor te leggen aan de raad. De overgrote meerderheid van de raad was hier destijds voor na een lang proces, waarbij diverse varianten/opties om diverse redenen afvielen.

 

Waarom hebben wij in het verleden voor de uitwerking van deze centrum locatie gekozen?

 

1) Uit zorgvuldig onderzoek bleek, dat deze optie technisch, ruimtelijk en financieel haalbaar was.
2) De aangegeven argumenten vonden wij aansprekend, te weten:                                                        De bestuurlijke (stadhuis) en ambtelijke organisatie komen voor een groot deel “onder één dak”.
De gemeente kiest voor een voorbeeld voor het verduurzamen van monumenten.                                  Dit scenario draagt het sterkste bij aan de vitaliteit van de binnenstad. Het stadhuis en ambtelijke huisvesting zijn een trekker voor bezoekers aan de binnenstad.
Het monumentale stadhuis, erfgoed van alle Harlingers, blijft in gebruik voor datgene, waarvoor het is gebouwd,de zetel van het bestuur van de stad.

Dan komt het advies van de medezeggenschapsraad. Deze is vernietigend!

Bij diverse gelegenheden hebben wij het college bekritiseerd over de inspraakprocedures en participatie van de inwoners. Dit moet beter. Men voelt zich niet gehoord. Ook hier spreken de ambtenaren uit, dat ze zich niet gehoord voelen. “Trein denderde door zonder oog of oor voor mensen”.                                                                         Een collega oppositie raadslid verwoordde het zo:
als oppositie hoef je in dit geval geen “motie van afkeuring” richting college/portefeuillehouder in te dienen. Deze is al ingediend door de ambtenaren……    Harlinger Belang (en de andere partijen in de raad) mocht er toch vanuit gaan, dat het college samen met de organisatie ditgevoelige proces goed had geborgd? Nee, dus!

Ook Ver. Oud Harlingen bij monde van de heer Elzinga sprak in de commissievergadering zijn teleurstelling uit, dat men niet meegenomen was in het proces. Hij bepleitte een meersporenbeleid te voeren, waarbij Oud Harlingen, Hûs en Hiem, de Rijksbouwmeester etc. meekijken, meepraten en adviseren. Verder zei hij, dat men niet vooraf tegen het plan in de monumentale binnenstad was, maar dat het hier om een zeer zorgvuldig en afgewogen proces moet gaan. M.a.w. zorgvuldigheid boven snelheidHij noemde als goed voorbeeld de verbouwing en verbinding tussen het Hannemahuis, de bibliotheek en boekhandel Van der Velde.

Harlinger Belang stond “blanco” in de ontstane, nieuwe discussie en had daarbij de nodige vragen vooraf, zoals:                                                                      = U kwam naar aanleiding van onze vragen in de commissievergadering plotseling met de opmerking, dat u nu eventueel het hele pand van de HEMA wilde verwerven. Wilt u de HEMA daarmee uit de binnenstad wegjagen? (Dit was geenszins het geval volgens de heer Boon. De HEMA blijft in de binnenstad, waarvan akte!).

= Is het niet beter richting het pand van modezaak SAKE een oplossing te zoeken? (De heer Boon bleef hier vaag over).

= Hoe denkt u het geschade vertrouwen van de ambtenaren terug te winnen?                              Wij hebben eerder tijdens de Algemene Beschouwingen gewezen op het grote ziekteverzuim en de overschrijding van het personeelsbudget met ca. 1 miljoen euro en gepleit voor een doorlichting van de organisatie door een onafhankelijk adviesbureau. Wij zien hierin een verband met de onrust en onvrede van nu onder de ambtenaren.(Deze rol is weggelegd voor de gemeentesecretaris, mevr. Van Gent, samen met een nieuwe projectmanager).

= En verder hebben we de portefeuillehouder geadviseerd gelet op het politiek gevoelige onderwerp, een eventueel nieuw voorgenomen besluit voor te leggen aan de inwoners via een referendum of brede enquête. (Hij sprak hierover geen veto uit).

Hoe nu verder?
Er lag een nieuw raadsvoorstel voor “om in te stemmen met aanvullend onderzoek binnen het scenario centrum met daarbij verdieping in de organisatieontwikkeling”.

CDA (samen met CU, HOOP en Wad’n partij) had een amendement ingediend, waarbij, kort gezegd, men eenalternatief plan tegelijkertijd wilde onderzoeken, zonder dat men een echte locatie noemde. Tijdens het debat sprak CU zich uit voor de N31 locatie, HOOP voor de Westerzeedijk optie, waarbij CDA en Wad’n partij zich op de vlakte hielden en zich nergens specifiek voor uitspraken. (Terzijde, de genoemde opties zijn allemaal in het verleden de revue gepasseerd en om diverse redenen afgevallen).

Het moet gezegd, er ontspon zich o.i. een goed debat met als hoofd- en tegenspelers, de heer Sijtsma/CDA en wethouder Boon/CDA…. Dit gaf toch wel een pikant tintje aan de zaak!
De CDA fractie viel zijn wethouder af….
De wethouder verdedigde zijn voorstel op zijn bekende manier met af en toe uitingen van ergernis en emotie, maar standvastig. Hij raadde het amendement, dat hij schadelijk noemde, ten zeerste af.
Verder gaf hij aan, dat bij aanneming van het amendement “we terug zijn bij september 2020”.

Harlinger Belang heeft lang getwijfeld over het raadsvoorstel van het college, maar wij vonden het ontbreken van een alternatieve locatie, het zwakke punt in het amendement. Zoals de heer Van der POL/ex D66 het verwoordde: “het wordt dan verdraaid moeilijk om een keuze te maken. Dit is een onmogelijke opdracht aan het college”.

Na een schorsing hebben wij, alles afwegende, uiteindelijk het college het voordeel van de twijfel gegeven. Twijfels leven er bij ons nog volop. Toch menen we het college de kans te moeten bieden om zijn huiswerk over te doen en nu wel een voldoende bij de ambtenaren en de inwoners te halen.
Daar vraagt en krijgt men nu een half jaar voor.
Wat Harlinger Belang betreft zijn diverse opties nog open. De definitieve keuze zal, verder uitgediept en grondig onderbouwd, te zijner tijd aan de raad en de inwoners ter besluitvorming moeten worden voorgelegd. Laat de nieuwe raad na de verkiezingen zijn eindoordeel hierover vellen.
Wethouder Boon zal het nieuwe voorstel niet meer kunnen verdedigen, omdat hij zijn vertrek uit de politiek heeft aangekondigd.

Opmerkelijk was, naar onze mening, dat na verwerping van het amendement, het CDA toch instemde met het voorliggende collegevoorstel…. En daarbij sprak de heer Sijtsma sussende woorden als “er is geen twijfel  aan het college”.
Wat moeten we hiervan denken? Een voorbeeld van “zo de wind waait, waait mijn jasje”?
Dit gedraai getuigt van opportunisme.
CU, HOOP en Wad’n partij stemden hier niet mee in en hielden hun rug recht.

Tall Ships Races:

Er lag een voorstel, waarbij in geval de organiserende Stichting Sail Harlingen als gevolg van COVID-19maatregelen een exploitatie tekort lijdt, een bijdrage beschikbaar te stellen van 50% van het tekort met een max. van 200.000/- euro.
Tevens kwam als verrassing uit de hoge hoed een extra vraag van ca. 300.000/- euro boven de al toegezegde 500.000/- euro uit de gemeentelijke kas.
Verder werd er weer geheimhouding gevraagd van stukken van de Stichting…..
Waarom mogen de inwoners niet precies weten wat dit feest kost?

Als het enigszins tegen zit en de pandemie is nog steeds onder ons, (wat uiteraard niet te hopen valt), dan loopt de gemeente Harlingen een risico, dat dit feest van 3 dagen ca. 1 miljoen euro kost aan gemeenschapsgeld. De risico’s liggen namelijk voor het overgrote deel bij de gemeente.
Wij achten dit wat te veel van het goede en vinden dit risico te groot en onverantwoord onder de huidige omstandigheden.

Natuurlijk realiseren wij ons dat de Tall Ships Races een grote promotionele waarde heeft voor de stad Harlingen. Het is daarom een moeilijke afweging tussen het zakelijke, financiële risico en een stuk emotie/publiciteit/verbinding. Deze “emotionele” waarde is slecht in geld uit te drukken.
We hebben om die reden de suggestie ingebracht om de Racesniet dit jaar, maar bijv. in 2024 of 2025/2026 te realiseren in samenspraak met de internationale organisatie. Hopelijk is er dan geen sprake meer van een pandemie en kun je in dieperiode extra, financiële buffers vormen.
In de tussentijd kun je ook de “lokale” evenementen, zoals de Visserijdagen, Straatfestival, Lanenkaatsen , Openingvaarseizoen Bruine Zeilvaart, etc. wat extra ondersteuningbieden, waar de lokale ondernemers baat bij hebben.

Verder hebben wij de vraag gesteld of het in de toekomst nog financieel verantwoord is om een dergelijk feest 1x per 4 jaar te organiseren.
Volgens burgemeester Sjerps hoeft ze niet meer bij de Provincie aan te kloppen voor extra geld.
Volgens haar moest de huidige bijdrage van de Provincie van 5 ton nu al “voor de hels deuren worden weggesleept”. Datbetekent, dat de gemeente nog meer dan voorheen de lastenzal moeten dragen.
Wij kregen steun van HOOP en VVD.
De burgemeester zegde toe, dat er na deze editie een evaluatie zal komen.

Wordt vervolgd.

OZB verhoging:

We zijn niet akkoord gegaan met de extra verhoging van 1% voor de OZB belasting boven de gebruikelijke 1,5 % inflatiecorrectie. Tijdens de Algemene Beschouwingen hebben we dit al kenbaar gemaakt. Wij vinden deze lastenverhogingen in deze tijd van sterk oplopende kosten van levensonderhoud (o.a. energie) ongepast. De huidige coalitie van PvdA/CDA/VVD heeft hiermee in haar bestuursperiode van 4 jaar de OZB belasting met totaal 10% verhoogd. Harlinger Belang had andere keuzes gemaakt.

Fractie Harlinger Belang,

Jappie Saakstra en Ida Soolsma,

Denk mee, Doe mee, Stem HB.

 

 

Related Posts