Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 22 september 2021.

GR FryslânWest en NV Empatec in zwaar financieel weer.

Het was weer even wennen, de eerste raadsvergadering na de vakantie. Toch voelde het goed om elkaar weer eens in levende lijve te zien en te spreken.

Zoals altijd kwamen er weer positieve en negatieve zaken aan de orde.

Laten we maar met het hoofdpijndossier GR Fryslân-West en NV Empatec beginnen.  Het voorstel betrof kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 van de GR Fryslân-West en NV Empatec. Daar kun je moeilijk tegen zijn.

Dit neemt niet weg, dat Harlinger Belang zich al jaren zorgen maakt over de financiële gang van zaken. De jaarcijfers 2020 gaven een geconsolideerd verlies aan van ruim 600.000/- euro. Niet iets om trots op te zijn. Ondanks verhogingen van de bijdrage tot 2000/- euro per SE en een financiëleliquiditeitsinjectie van 5 miljoen euro van de deelnemende gemeenten, lukt het niet tot een positief resultaat te komen. Ons vertrouwen in de bestuurders, waaronder wethouder Schoute, is tot een dieptepunt gedaald. Het is steeds hetzelfde verhaal, wachten op de nieuwe business case, maar geplande informatieve vergaderingen hierover worden kort daarna weer geannuleerd. Er zijn steeds meer partijen, die ons volgen in de kritiek. In de laatste vergadering voor het reces was het de CDA fractie en deze keer greep de heer Leen/PvdA de gelegenheid aan om forse kritiek richting wethouder Schoute te spuien. De VVD van de heer Schoute is bijna nog de enige partij, die hem steunt…

Dit moet te denken geven. De grip op de ontwikkelingen zijn de bestuurders al lang kwijt!

 

Een slagvaardig beleid en aanpak om de crisis te bezweren is reeds lang uit het zicht. Directeur De Wit van Empatec zit al tijden ziek thuis en wordt vervangen door een interim directeur, de heer Geerlings. Naar ons gevoel krijgen de raden van de deelnemende gemeenten straks een business case voorgeschoteld van slikken of stikken met een bijbehorende, extra financiële bijdrage.

Het blijft aanmodderen tot de verkiezingen in maart 2022……

Wordt voor Harlinger Belang een verkiezingsthema!

 

Het voorstel tot wijziging van de notitie geheimhouding vonden we een verbetering. De motivatie, evaluatie en de eventuele opheffing van de geheimhouding worden beter omschreven en daardoor voor de burgers beter te begrijpen. Deze herijking moet er voor zorg dragen, dat er richting burgers meer duidelijkheid wordt geschapen.

Wij hebben er vertrouwen in.

 

We hebben ingestemd met het uitvoeringsplan Sociaal-Economisch Actieprogramma 2021 – 2023.
Zij het met de nodige bedenkingen: Wij hebben wethouder Schoute meegegeven het plan klein te starten en stap voor stap uit te bouwen. Niet gelijk van de vloer op de zolder willen stappen. Ambtenaren en wethouders zijn geen ondernemers en wil het programma slagen, dan zullen de ondernemers “de kar moeten trekken”. Wij zijn ook van mening, dat er te weinig Harlinger ondernemers uit de maritieme wereld deelnemen. Waarom geen directeur Pot van de Port of Harlingen of iemand van de Damen scheepswerf?

Regelmatig evalueren en waar nodig bijsturen van het programma is ook een vereiste.

Soberheid bij de huisvesting en de organisatie. De investeringen moeten in de uitvoering, d.w.z. “de markt” zitten en niet in “extra ambtenaren”.

Het voorontwerp bestemmingsplan Oostpoort fase 3 leverde de nodige discussie op.

We hadden het amendement, geïnitieerd door het CDA, mede ondertekend. Het betreft hier de zorgen rond de huidige ontsluitingsweg  langs de McDonalds naar de bestaande industrieterreinen. Deze zou ook als toegangsweg voor deze fase 3 uitbreiding gebruikt moeten worden. Qua veiligheid en profiel achten wij deze weg zo niet geschikt voor het al maar drukker worden de verkeerde richting groter wordende industriegebied. Ook de verkeerssituatie rondom de rotonde voor de fietsers baart ons zorgen. Het is voor fietsers nu al onoverzichtelijk en gevaarlijk. Wij zijn van mening, dat er verder onderzoek moet komen naar een betere ontsluiting van de industrieterreinen, bijvoorbeeld een andere, aanvullende route. Na wat gesteggel met wethouder De Groot over de tekst werd er een compromis gevonden, waar iedereen mee kon leven. Wij verwachten in het ontwerp bestemmingsplan, dat ons te zijner tijd zal worden voorgelegd, er een aanpassing hierop komt.

De Begrotingswijzigingen 2021 waren een hamerstuk. Het betreft hier de wijzigingen over de eerste 4 maanden. Het is volgens Harlinger Belang nog te vroeg om er conclusies aan te verbinden voor het gehele jaar. Er is in menig geval sprake van bedragen, die naar een reserve zijn geboekt in afwachting van een toekomstige besteding van het geld.

Toezicht en handhaving bij het logies beleidWe hadden wethouder De Groot een vraag voor het vragen halfuurtje voorgelegd inzake het toezicht en de handhaving bij het logies beleid naar aanleiding van vragen van verontruste burgers en een artikel in de Harlinger Courant van 3 september jl. Het betrof hier de verhuur als vakantiewoning van het pand aan de Heiligeweg 64. Het antwoord van de wethouder vonden we weinig overtuigend en bevredigend. We adviseren hem in het vervolg een verduidelijking van het beleid te communiceren.

Duidelijkheid is o.i. geboden om onrust en overlast bij en voor omwonenden te voorkomen.

 

Fractie Harlinger Belang,

Jappie Saakstra en Ida Soolsma.

Lokaal en loyaal.

Related Posts