Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 22 december 2021.

 

Inspraak/burgerparticipatie grote mislukking.

 

Verslag van de raadsvergadering van 22 december 2021.

Het beloofde een korte vergadering te worden. Immers, het was een voortzetting van de te middernacht afgebroken vergadering van 8 december jl. Op de agenda prijkten nog wat hamerstukken, het bestemmingsplan Almenum  – herontwikkeling woon centrumen begrotingswijzigingen 2021. Verder was de Spaansen affaire in besloten zitting toegevoegd.

Almenum – herontwikkeling wooncentrum:

Het betreft naar onze mening in principe een mooi ontwikkelingsplan. Maar ook hier, net als de vorige keer bij het Westerzeedijk plan, moeten een aantal fundamentele kanttekeningen bij geplaatst worden.

En wel de burgerparticipatie! Zoals wij in onze laatste bericht al schreven, is de burgerparticipatie en inspraak van met name de omwonenden een moeizaam proces, waarbij men zich niet echt gehoord voelt. Insprekers bij de commissievergadering getuigen hier iedere keer van. En dan kun je, zoals wethouder De Groot dan antwoordt, wel reppen over een leerproces met toekomstige evaluatie, maar daar hebben de bezwaarmakende omwonenden natuurlijk niets aan.

De omwonenden aan de Midlumerlaan zijn wel in bepaalde mate tegemoet gekomen in hun bezwaren, maar er blijven pijnpunten over.

Harlinger Belang vroeg wethouder De Groot of hij naar aanleiding van de kritiek, geuit in de recentecommissievergadering, nog contact had gezocht met de omwonenden om te proberen uit de impasse te komen. Hij antwoordde ontkennend en was het verder ook niet van plan. Hij verschool zich achter protocollen, werkgroepen, stuurgroepen, etc. Voor ons was dit een onthutsende constatering.

Harlinger Belang is van mening, dat je zo niet kunt omgaan met serieuze bezwaren op plannen, die de leefomgeving van de bewoners aan de Midlumerlaan ontegenzeglijk aanzienlijk raken. Blijf met elkaar in gesprek en zoek in gezamenlijkheid een oplossing! Weer een misser van de kant van wethouder De Groot en het college na de eerdere mislukkingen van inspraak bij het Harlinger Bos en het Westerzeedijk plan. Welke is de volgende? De centrale huisvesting van de ambtenaren?

U zult begrijpen, dat we om die reden tegen het voorstel hebben gestemd.

Begrotingswijzigingen 2021:

Wij stelden wethouder Boon enkele vragen over de ontwikkeling van de financieringspositie van de gemeente op lange termijn. Uit de voorgelegde stukken bleek, dat de financieringsbehoefte met vreemd vermogen in de periode2010 t/m 2020 was toegenomen van nog geen 2% naar 51%!
Eind 2021 zal deze 55% bedragen en de verwachting is, dat per 1 jan. 2026 een stand van 62% zal worden bereikt.
Harlinger Belang vroeg de wethouder of we zo langzamerhand hier niet tegen grenzen aanlopen. De gemeente is weliswaar geen bedrijf, maar ook Harlingen kan o.i. niet ongelimiteerd blijven lenen. In de vastgoedwereld geldt een percentage van ca. 70% als een kritische grens van “loan to value” (=lening tegenover waarde). De huidige rente is laag, maar er kunnen andere tijden komen, heeft het verleden geleerd…..
Inflatie neemt toe en dit kan een voorbode zijn. Volgens de wethouder hoeven we ons geen zorgen te maken, omdat andere ratio’s (verhouding tussen bepaalde financiële kengetallen) positief zijn, zoals bijv. de solvabiliteit.
Kunnen we dan met een gerust hart achteroverleunen? Wethouder Boon heeft zijn afscheid aangekondigd en is dus hierop niet meer aanspreekbaar en wie gaat dan het stokje overnemen?

De verkiezingen in maart 2022 zullen het uitwijzen.

Daarmee dachten we dat er een einde was gekomen aan deze openbare vergadering, maar er kwam nog een niet op de agenda vermelde motie van de PvdA, mede ondertekend door CDA, GroenLinks en HOOP. De motie luidde “Tegengaan woningkrapte Harlingen”.

Als argeloze fractie, die hier niet in gekend is, denk je dan aan bouwen, bouwen en nogmaals bouwen.

De PvdA fractie heeft een eigen wethouder De Groot, dieverantwoordelijk is voor bouwen, dus het ligt voor de hand om hem hierop aan te spreken, toch? Je zou mogen verwachten, dat hij o.a. met de heer Klaver/Ludinga in gesprek zal gaan om tot een versnelling van het bouwvolume te komen.
Maar er is alleen maar ruzie met de ontwikkelaar…..
Niets van dit alles.

Het betrof een motie met allerlei regels en beperkingen om de marktwerking in de bouw en verkoop in de gemeente Harlingen te beperken.
Met als hoofdthema’s zelfwoonplicht en anti-speculatie beding, afgekeken van grote steden in de randstad. Daar zullen ontwikkelaars,(bouw)ondernemers en huizenbezitters blij mee zijn. Niet dus!

Harlingen is niet vergelijkbaar met grote steden in de randstaden de problematiek van dien. Dit is je reinste symboolpolitieken retoriek.
Een onderbouwing van de “overwegingen” ontbreekt volledig. Het zijn “onderbuikgevoelens”. Harlinger Belang vindt deze betutteling en overheidsbemoeienis slecht voor de economische ontwikkeling in de gemeente Harlingen. Dan hebben we het nog niet eens over de bureaucratie. Gaan de ambtenaren en de wethouder straks bepalen waar krapte is? Men heeft nu al moeite met vergunningen en handhaving. Nogmaals, stuur de PvdA wethouder op pad om met Ludinga en andere, potentiële ontwikkelaars tot snellere bouwplannen te komen, dan ben je in onze ogen constructief bezig!

Deze motie belandt o.i. in de lade als niet realistisch en onuitvoerbaar. Maar de fracties van PvdA, GroenLinks, CDA en HOOP zullen ongetwijfeld vergenoegd richting hun kiezers deze symboolpolitiek kunnen “uitleggen”, want de verkiezingen naderen. Alles is mooi meegenomen, nietwaar?

Wij zijn van mening, dat de wethouder zijn tijd beter kan besteden aan de problematiek rondom het Pypke en de leefbaarheid in de stad. Daar is sprake van zwabber beleid en een slecht handhavingsbeleid.

Harlinger Belang heeft samen met VVD en de Wad’n partij tegen de motie gestemd.

 

De Spaansen affaire:

Tot onze spijt mogen wij u over deze langlopende affaire niet informeren. Wij hebben tegen geheimhouding en tegen de inhoud van het voorstel gestemd, maar waren in de minderheid.
Wij zijn van mening, dat u moet weten wat het geblunder van destijds van de toenmalige en huidige coalitiepartijen aan gemeenschapsgeld heeft gekost.
Helaas….
U voelt wel aan, dat bekendmaking van de feiten zo vlak voor de verkiezingen niet op prijs wordt gesteld door PvdA, CDA en VVD….

Afscheid Stephanie Geurtz/GroenLinks:

In verband met verhuizing nam Stephanie Geurtz afscheid van de raad. Wij danken haar voor de plezierige samenwerking en wensen haar veel succes en gezondheid.

Wij wensen u alvast een goede jaarwisseling toe en veel gezondheid en geluk in 2022.

Fractie Harlinger Belang,

Jappie Saakstra en Ida Soolsma.

Lokaal, sociaal en loyaal.

 

 

 

Related Posts