Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 21 april 2021

 

Hoogte- en dieptepunt voor wethouder Schoute/VVD.

Verslag van de raadsvergadering van 21 april 2021.

Laten we met het hoogtepunt beginnen.

Het betreft het agendapunt Sociaal-economisch actieprogramma voor de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Politieke volgers weten, dat de VVD Harlingen tijdens de verkiezingscampagne van 2018 het Actieplan Economie lanceerde. Nu wordt er al jarenlang door bijna alle politieke partijen gesproken over de versterking van de economie door verdere samenwerking op allerlei gebied om de sociaal-maatschappelijke achterstanden in Harlingen en de omliggende regio te verminderen.

Maar dit is een taaie materie.

Nog niet zo lang geleden verscheen er een artikel in De Volkskrant, waar uit een onderzoek door de Erasmus School of Economics bleek, dat als je wiegje staat in Harlingen en je behoort tot het armere bevolkingsdeel, dan wordt “je dubbeltje nooit een kwartje”.

Dit moet ons allen ter harte gaan.

Ten tijde van de verkiezingscampagne en de lancering van het Actieplan Economie, dachten wij nog even, dat er een panklaar plan in de la lag bij de VVD. Dit was wat naïef gedacht.

Nu 3 jaar na de verkiezingen stond het op de agenda. Het heeft o.i. lang geduurd, heeft ongetwijfeld het nodige gekost, maar dan heb je ook wat….   Alle complimenten voor wethouder Schoute. Hij heeft woord gehouden.

Het bureau Public Result in Den Haag heeft een helder rapport samengesteld.  Een zgn. SWOT analyse met aanbevelingen voor toekomstige investeringen in kansrijke branches voor de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid is van groot belang.

Vele mensen uit ondernemerskringen, onderwijs en overheid hebben hun zienswijze kunnen geven. Harlinger Belang is hier positief over. En wij niet alleen. Alle politieke partijen konden instemmen met het actieprogramma.  Er komt een projectorganisatie, waarbij de verschillende partijen (ondernemers, onderwijs en overheid) een rol zullen spelen. Ook de provincie is hier indirect bij betrokken, hoorden we van de wethouder naar aanleiding van onze vraag. Hierdoor ontstaat er samenhang en commitment op diverse gebieden om in de toekomst ook fondsen voor investeringen in de breedste zin aan te kunnen trekken uit provinciale, landelijke en misschien wel Europese bronnen.

Uiteindelijke doel is om een versnelling in de jaarlijkse groei van het bruto regionale product in de beide gemeenten te realiseren. Dit alles ter bevordering van de economie, debrede welvaart en dus welzijn. De verdere uitwerking in actieplannen zal op korte termijn starten. Volgens de wethouder zal in juni a.s. het eerste uitvoeringsplan met financiële paragraaf voor de eerste twee jaar aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Het totale programma omspant een periode van ca. 15 jaar, waarbij het “opgeknipt” wordt in kleinere fases van ca. 2 jaar met financiële onderbouwing en monitoring van resultaten en terugkoppeling naar de raad. M.a.w. de raad zal vanwege haar budgetrecht er nauw bij betrokken blijven.

We zijn benieuwd, maar positief gestemd.

 

Dan het dieptepunt. ​​​​

Het drama en de chaos rond Empatec.

We hebben er vanaf eind 2019 uitgebreid over geschreven. Uiteen artikel in de Leeuwarder Courant bleek, dat er aanzienlijke verliezen werden geleden, die nooit eerder waren gerapporteerd. De raad heeft jarenlang van de wethouders Kuiken/PvdA en Schoute/VVD gehoord, dat het prima ging bij dit Werkbedrijf en het een voorbeeld was voor andere werkbedrijven zoals Caparis en NEF/Dokkum… Niet dus.

U kent het gezegde wel: “ze hieven het glas, deden een plas en….”

De gemeente Harlingen is samen met de gemeentenWaadhoeke, De Fryske Marren en Sudwest Fryslân verantwoordelijk voor dit bedrijf via een zgn. Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West. De wethouders van de verschillende gemeenten zijn bestuurders in dit construct. De raden staan op afstand en moeten via de wethouders op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen.  Er was in eerste instantie een kapitaalinjectie nodig van 5miljoen euro om het bedrijf te redden.. Harlingen stond voor ca. 4 ton aan de lat.

 

Nu stond het Keuzedocument uitvoering Participatiewet in Fryslân West op de rol. Naar onze mening een verkeerde naam, dit ter zijde. De keuze was al gemaakt. Het gaat naar onze mening om een koers- of visiedocument. Pas bij goedkeuring van het document om te komen tot omvorming naar een Werkleerbedrijf wil men aan de slag gaan met de zgn. “business case” en de invulling van de “governance” of m.a.w. hoe gaan we het toekomstige bestuur organiseren.

Wij zijn van mening, dat dit geen voldragen voorstel was.

Wij niet alleen. De Rekenkamer van de gemeente Waadhoeke sprak over een Trechter tactiek. Wij hebben het een Salami politiek genoemd.

Wij wensen eerst een integraal totaalplan te zien met meerjarige, financiële onderbouwing en kaders plus een gedegen plan voor de bestuurlijke organisatie structuur, waarbij er meer zeggenschap en controle komt voor de raden.  Dat is o.i. de manier om een goed onderbouwde omvorming tot een volwaardig werkleer bedrijf in de toekomst te realiseren. Wij hebben intussen weer via de krant moeten vernemen, dat de gemeente Harlingen nog eens ca. 60.000 euro extra per jaar voor 2021 en volgende jaren als structurele verhoging moet bijdragen, omdat de Provincie Fryslân een herziene, sluitende begroting 2021 en meerjarenbegroting eist.  Harlinger Belang heeft de wethouder er destijds al op gewezen, dat hij een flut begroting (voor de bühne) aan ons ter goedkeuring aanbood. Dat werd natuurlijk ontkend door de wethouder.

Ach ja, je hoeft ook niet naar die vervelende oppositieleden te luisteren, nietwaar? Kennelijk heeft de Provincie overtuigender rekenmeesters, waar de verantwoordelijke wethouders wel naar moeten luisteren, omdat men als Gemeenschappelijke Regeling onder preventief financieel toezicht is geplaatst…..! Wij juichen dit toezicht toe.  Wij vrezen, dat er nog meer lijken uit de kast gaan vallen en dat de beerput nog lang niet is gedempt.

Het vertrouwen is bij ons intussen tot een dieptepunt gedaald. Maar ook bij andere partijen, bleek uit de beraadslaging. Er was van alle kanten grote frustratie richting wethouder voor het gevoerde beleid en het voorliggende voorstel. De wethouder bleef er redelijk stoïcijns onder. Hij toonde aan de ene kant wel begrip voor het sentiment van de raad, maar wees er telkens fijntjes op, “dat de speelruimte voor de raden in de gekozen opzet nu eenmaal beperkt is”.

Je kunt het ook platvloers zeggen: “De raad kan van alles inbrengen, maar ik beslis en heb er schijt aan”. Pas bij een opmerking van onze kant, dat we alle nieuws omtrent Empatec altijd eerst uit de Leeuwarder Courant moeten halen, alvorens we nadien van zijn kant en ingeschakelde onderzoeksbureaus enige toelichting kunnen krijgen, toonde hij enige emotie. Dit was volgens hem niet juist; er waren immers allerlei informatie bijeenkomsten georganiseerd om de raad te informeren.
Opmerking onzerzijds: die informatie komt als mosterd na de maaltijd, beste wethouder.

Wij willen pro-actief geïnformeerd worden. U hebt een informatieplicht.

Gezien de zeer beperkte rol van de raad als boven door hem beschreven, willen wij wethouder Schoute wel de consequenties hiervan voorhouden. De wethouders in het Algemeen Bestuur van de GR, plus de directie van Empatecen de Raad van Commissarissen en zij alleen, zijn verantwoordelijk voor de chaos bij het Werkbedrijf. U kunt niet wijzen naar de rol van de raad als medeverantwoordelijke partij. Die heeft niets te vertellen!

Wij hebben nog niemand van de bovengenoemden partijen en personen horen zeggen “mea culpa”.

Er is in 2019 een financieel directeur vertrokken en vorige week hebben wij (weer in de LC) moeten lezen, dat de directeur bestuurder zich ziek heeft gemeld….. Desgevraagd naar de consequenties hiervan voor de uitwerking van de “business case”, zweeg wethouder Schoute.   Gelet op de grote financiële problemen hebben wij de wethouder in overweging gegeven om eens een uitgebreid, verdiepend onderzoek door een gerenommeerd onderzoeksbureau te laten uitvoeren naar eventueel uittreden. Terschelling en Vlieland zijn ons reeds voorgegaan. Op deze manier kun je een weloverwogen besluit nemen over de plussen en de minnen van uittreden. Misschien kun je als kleine gemeente meer grip en maatwerk voor de doelgroepen bereiken. Als kleine gemeente heb je nu weinig tot niets te vertellen en kun je nauwelijks invloed uitoefenen. De wethouder wees deze oproep direct van de hand met de woorden “dan moet je maar met een motie komen”…….  Wederom, het is slechts een oppositielid, die oprecht probeert mee te denken. Daar kun je arrogant aan voorbij gaan, nietwaar?
Waar vindt dit gedrag nog meer plaats? Landelijk misschien?

Op deze manier wordt het nog wel een tijdje doormodderen voor de wethouder tot de verkiezingen in maart 2022.

Uiteindelijk werd het geamendeerde (amendement van CDA) voorstel met 9 tegen 7 stemmen aangenomen. De coalitie stemde verdeeld. PvdA was tegen, CDA en VVD voor.

Wordt vervolgd. Wij vrezen voor nog meer slecht nieuws, ongetwijfeld via de LC.

Wij hebben met een stemverklaring tegen de Kadernota begroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025 gestemd.

In deze kadernota wordt gerept over een verhoging van de lasten OZB in de meerjarenbegroting bovenop de gebruikelijke inflatieverhoging van 1,5%. Wij zijn hier principieel op tegen. Naar onze mening gaat er een verkeerd signaal vanuit in deze tijden van Corona perikelen.

Probeer dit maar eens aan getroffen ondernemers en burgers uit te leggen.

De volgende punten van de agenda waren hamerstukken:

Benoeming duo-commissielid S. Kooistra (HOOP).
Vaststellen controleprotocol accountant 2020/2021.
Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning2021 en wijziging individuele studietoeslag Participatiewet 2021.

Hiermee kwam er ca. 23.15 uur een eind aan de digitale vergadering.

De volgende raadsvergadering is gepland op woensdag 19 mei a.s.

Wij wensen u gezondheid toe.

Fractie Harlinger Belang,

lokaal en loyaal.

Related Posts