Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 20 januari 2021

 

De griffier centraal.

 

Iedereen, die wat ingevoerd is in de gemeentelijke politiek,weet dat de griffiefunctie een belangrijke pijler is voor het goed functioneren van de raad. Het is een onafhankelijke functie, los van de ambtelijke organisatie en staat primair ten dienste van de raad. Een werkgeverscommissie, bestaande uit gekozen raadsleden, ziet toe op het reilen en zeilen van de griffie.

 

Onze ervaren griffier, Hanna Jansen, heeft besloten elders een nieuwe uitdaging te zoeken en daarom werd haar eervol ontslag verleend. Uiteraard betreuren wij dit besluit, maar hebben haar oprecht gefeliciteerd met deze stap in haar carrière en haar veel succes gewenst. In de ontstane vacature werd een voordracht gedaan door de werkgeverscommissie o.l.v. mevr. Huizenga/PvdA, om de heer Andringa te benoemen als interim griffier voor een periode van 6 maanden. De heer Andringa is reeds lange tijd werkzaam bij de gemeente.

Rondom de voorgestelde benoeming en de meerkosten van ruim 17.000/- euro werden intern de nodige, kritische vragen gesteld. Let wel: los van de persoon en diens competenties!

 

Zoals dat gebruikelijk is met ieder voorstel op de agenda, kan iedereen er wat van vinden. Harlinger Belang heeft na veel wikken en wegen besloten dit voorstel niet te steunen. In onze stemverklaring hebben we het als volgt verwoord:

“wij zijn van mening, dat het hele proces inzake de benoemingzeer ondoorzichtig is verlopen. De communicatie was onvoldoende. De tijdens het proces genomen keuzes, zijn niet de onze, los van de persoon. Het doet allemaal gekunsteld aan en verdient naar onze mening zeker geen schoonheidsprijs. Wij hebben er geen goed gevoel bij. Harlinger Belang zal tegen stemmen.”
Ook de heer Wildeboer/Wad’n Partij gaf een verklaring af, dat zij niet konden instemmen met het voorstel en hij zei tevens het vertrouwen op in de werkgeverscommissie.

Verder wenste niemand het woord.

Zoals mocht worden verwacht kwam uit de stemming een meerderheid voor het voorstel. Het werd aangenomen met 11 stemmen voor, 3 tegen en één blanco. Twee raadsleden waren afwezig. So far, so good, niets mis mee, zo werkt de democratie. De heer Andringa heeft staande de vergadering de functie aanvaard en de eed afgelegd. Gelet op de Corona regels konden we de heer Andringa niet ter plekke feliciteren met zijn benoeming. De vergadering ging verder.

De volgende dag bleek, dat hij er op terugkwam en zich terugtrok in een e-mail bericht aan de raadsleden. Dit verbaasde ons, omdat wij een paar dagen voor de vergadering nog telefonisch contact met hem hadden gehad en hij ons standpunt in dezen kon respecteren….. U begrijpt, dat er dan veel emotie los komt bij sommige raadsleden.

Allereerst bij de werkgeverscommissie: mevrouwHuizenga/PvdA en de heer Zoodsma/CDA stapten op als lid.De heer Anema/VVD niet. Hij liet ons telefonisch weten, dat hij de hele gang van zaken betreurde, maar geen reden zag om op te stappen. Hij ziet dit als een leerproces voor de werkgeverscommissie en de raad. Wij respecteren zijn mening.

Vrijdagavond, 22 januari jl. kwamen bijna alle raadsleden o.l.v. burgemeester Sluiter bijeen om informeel over de ontstane situatie te spreken. Iedereen kon zijn zegje doen en er was bij sommigen nog steeds veel emotie. Gedurende de avond kwam er gelukkig ook weer een gevoel van realisme bovendrijven. Er werden zakelijke oplossingen gevonden om verder te gaan.

Er werd in grote meerderheid besloten om de heer De Vries/VVD en mevr. Geurtz/GroenLinks te benoemen in de ontstane vacatures van de werkgeverscommissie en hen samen met de heer Anema/VVD de opdracht te geven direct aan de slag te gaan met de procedure van het vinden van een nieuwe griffier. Hun formele benoeming zal in de eerstvolgende raadsvergadering in februari plaats vinden. Wat kwam er verder nog aan de orde in de raadsvergadering.

Het aanpassen van de OZB percentages 2021:

Wij hebben tegen dit voorstel gestemd. Tijdens de Algemene Beschouwingen hadden we al aangegeven tegen de extra lastenverzwaringen voor burgers en ondernemers te zijn in deze moeilijke, economische tijden vanwege de Corona crisis.Wij hebben dit nogmaals in onze stemverklaring herhaald.

Andere agendapunten zoals de Kaderbrief van de Veiligheidsregio FrieslandWijziging verordening rioolheffing 2021, Actualisering detailhandelsbeleid en de Begrotingswijzigingen 2021konden op onze instemming rekenen.

Mocht u verdere bijzonderheden hierover willen inzien, dan verzoeken wij u de website van de gemeente hierover te raadplegen. Verder hebben we wethouder Boon/CDA vragen gesteld over een brief van BDS gedateerd 9 september 2020 inzake het opzeggen van het contract parkeerterrein Westerzeedijk. Wij kregen een kopie brief op ons huisadres overhandigd door de heer Jan van der Heide, beter bekend als Jan Kwartsje. Gelet op de o.i. zeer kritische toon in de brief van de heer Borsch vroegen wij de wethouder naar een reactie hierop. Kort samengevat (in onze woorden), kwam zijn antwoord er op neer, dat er niets aan de hand was. Hij kende de heer Borsch persoonlijk heel goed en de zakelijke, formele afhandeling was goed verlopen……

Het antwoord verbaasde ons enigszins. Kennelijk hebben wij een andere brief gelezen……..

Hij erkende overigens wel, dat het beter was geweest om nog een officiële reactie te geven op de brief. Hij gaf de toezegging een antwoord aan BDS te zullen sturen. Wij zien met belangstelling de reactie brief tegemoet.

 

Het was al met al een bewogen avond met nadien veel emotie en reuring. Dit past wel een beetje bij Harlingen. Het was deze keer in ieder geval niet saai.

 

Tot de volgende keer en blijf vooral gezond.

Fractie Harlinger Belang.
Lokaal en loyaal.

Related Posts