Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 19 mei 2021

 

 


De ene Gemeenschappelijke
Regeling is de andere niet.

Verslag van de raadsvergadering van 19 mei 2021.

 

Het was de laatste raadsvergadering van burgemeester Sluiteren zoals gebruikelijk werd die in stijl afgesloten, d.w.z. laat. Na afloop klonk er applaus voor hem via de digitale weg. Beetje vreemd en onwennig, maar alles went in deze pandemie tijden. Wij nemen op 28 mei a.s. uitgebreid afscheid van de heer Sluiter.

Terugkijkend kunnen we stellen, dat er maar twee agendapunten waren, waarover echt gedebatteerd werd, nl. de herziene begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (Empatec) en de Welstandsnota, herijking 2021.

De andere punten waren voor ons en anderen, veelalhamerstukken.

Het betrof de volgende zaken:

Ontheffing werkelijke woonplaats vereiste burgemeester.
Bekrachtiging geheimhouding Ensia 2020.               Mantelzorgondersteuning en waardering.                 Ontwerpbegroting 2022 FUMO en wijzigingGemeenschappelijke Regeling FUMO.              Begroting 2022, Jaarstukken 2020 en 1begrotingswijziging 2021 en raadsbrief taakdifferentiatieVeiligheidsregio Fryslân.                   Verordening Adviesraad Sociaal Domein Noard-west Fryslân 2021.                                                              Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenrekening 2023-2025.                                      Begrotingswijzigingen 2021.

U kunt de voorstellen terugvinden via de website van de gemeente. Indien u geïnteresseerd bent in de evt. discussies over bepaalde punten, raden wij u aan de webcam van de vergadering te raadplegen.

U kunt constateren, dat er veel cijfers van Gemeenschappelijke Regelingen werden gerapporteerd.

Meestal goede cijfers. Ook de FUMO is eindelijk op de goede weg en komt in rustiger vaarwater. We hebben in het verleden meermaals tegen de begrotingen gestemd, maar deze kunnen we waarderen. Men krijgt de zaak op orde.

Zoals al in de aanhef geschreven, de ene Gemeenschappelijke Regeling is de andere niet….

Terwijl men met andere gemeenschappelijke regelingen al een begroting 2022 heeft ingediend, blijft het maardoormodderen met die van het samenwerkingsverbandFryslân-West (Empatec). In onze bijdrage van de raadsvergadering van 21 april 2021hebben we u al gemeld, dat Harlinger Belang destijds(december 2020) tegen de begroting 2021 had gestemd, omdat deze naar onze mening niet realistisch was. We hebben deze toen een “flut” begroting genoemd, een toneelstukje!

De andere partijen, uitgezonderd D66, die ons bijviel, gingen als “makke schapen” (copyright de heerWildeboer/Wadnpartij) akkoord.

Wat volgde was, dat de Gemeenschappelijke Regeling, lees de verantwoordelijke wethouders, inclusief de heer Schoute/VVD, onder verscherpt toezicht zijn geplaatst door de Provincie Fryslân.

In een brief met toelichting werd de wethouders dringendverzocht hun huiswerk over te doen en met een herzienebegroting 2021 te komen. Ook bij de Provincie Fryslân is men tot de conclusie gekomen, dat de eerder en te laat ingediende begroting 2021 aan alle kanten rammelde.

Let wel, we zijn nu eind mei 2021 en zoals gezegd, bij andere regelingen heeft men de begroting 2022 al ingediend. Je zou je toch als GR werkelijk diep moeten schamen voor deze vertoning. Wethouder Schoute vindt het geen chaos…., maar de eerste geluiden over grote tekorten kwamen reeds in december 2019!

Hoe moeten we deze vertoning dan noemen? Drama….? En wie zijn hiervoor verantwoordelijk?

Het zijn de wethouders in de GR. Dus meneer Schoute, trek uw conclusies.

De raad staat volledig buitenspel.

Vraag dat maar aan de heer Zoodsma/CDA. Hij probeert iedere keer op een onderbouwde manier wethouder Schoute via amendementen zienswijzen mee te geven. Hij verdiept zich goed in de materie, maar krijgt geen aansluiting bij de wethouder.

Zelfs bij de immer bedachtzaam formulerende heer Zoodsmavan coalitiepartij CDA klonk er af en toe irritatie en afkeuringin zijn stem richting de heer Schoute. Een eerder ingediend amendement over het keuzedocument werd ook door de heer Schoute voor kennisgeving aangenomen zonder er iets mee te doen. Het CDA had, gesteund door andere partijen, weer via een amendement een zienswijze ingediend op de herziene begroting 2021.

Echter, wij wisten het lot al!

Zonde van de tijd en de moeite.

De andere partijen deden er verbaal het zwijgen toe, net als wethouder Schoute.

Terug naar de inhoud van de thans voorliggende herziene begroting 2021. Ook nu weer spreken wij onze grote twijfels uit over de nieuwe, herziene cijfers.

Ondanks de verhoging van de bijdrage van 2000 naar 3000euro per SE (subsidie eenheid) is naar onze bescheiden mening, de meerjarenbegroting nog steeds niet sluitend. Dit betekent voor de gemeente Harlingen een extra kostenpost van 58.100 euro.

Een sluitende, herziene begroting 2021 werd als expliciete eis gesteld door de provincie.

Eerder werd al een bedrag van ca. 390.000 euro als zgn. eenmalige extra bijdrage door de gemeente Harlingen betaaldaan de GR.

Is hiermee de beerput gedempt?

Hopelijk hebben we ongelijk, maar we vrezen, dat de bijdrage van de gemeente op termijn verder zal oplopen naar 3500 tot 4000 euro per SE.

Het oordeel is nu aan de Provincie Fryslân. Wij zien met belangstelling hun mening tegemoet.

Bij zulke twijfels kunnen we niet akkoord gaan met deze begroting.

Dan de Welstandsnota, herijking 2021:

De Welstandsnota is een 261 pagina’s tellend rapport! Ga er maar aan staan om je weg hierin te vinden. Monnikenwerk, vandaar een herijking en gelukkig geen herziening.

De herijking betrof met name het gedeelte over zonnepanelen. Het schuurde steeds meer tussen de opgave van het streven naar duurzaamheid aan de ene kant met het in stand houden van beschermd stadsgezicht aan de andere kant.

Je kunt ook zeggen, dat de plaatsing van zonnepanelen op dakoppervlakken om te voldoen aan het landelijk opgelegde energiebeleid niet strookt met de eisen van esthetiek, als het gaat om het beschermen van de monumentale binnenstad.

Dit is een echt dilemma.

Wethouder De Groot wil met de herijking tegemoet komen aan de initiatieven gericht op duurzaamheid, maar wenst tegelijkertijd “te blijven streven naar het beperken van de verstoring van het daklandschap in een monumentale omgeving als beschermd stadsgezicht en bijzondere gebieden”.

U zult begrijpen, dit is een bijna onmogelijke opgave, waar iedereen zijn eigen opvatting over heeft.

Immers, over smaak valt niet te twisten…. , maar zonnepanelen plaatsen om op de oplopende energiekosten te besparen is bijna een gedwongen noodzakelijkheid gelet ophet huidige landelijke energiebeleid.

Gedoe ligt op de loer.

D66, Harlinger Belang, Wadnpartij en GroenLinks hadden daarom een motie ingediend, waarin kort samen gevat wethouder De Groot werd verzocht om de herijkte Welstandsnota nog even aan te houden en met de betrokken huizenbezitters eerst de problematiek te bespreken en te proberen tot een vergelijk te komen. Te meer omdat de gemeente Harlingen volgende week de zgn. Kick off Burgerparticipatie via een webinar gaat introduceren. Hier kun je de burgerparticipatie gelijk in de praktijk brengen….

De Harlinger Courant heeft een pagina gewijd aan de problematiek.

Helaas, kregen we van de wethouder, de coalitiepartijenPvdA/CDA/VVD en HOOP (een altijd hondstrouwe bondgenoot van de coalitie), “geen poot aan de grond”.
Jammer, met wat meer begrip over en weer had dit naar onze mening best gekund. Er is ook geen vliegende haast bij. Naar onze mening gaat hier zorgvuldigheid boven snelheid.

Wij begrijpen de halsstarrige houding niet zo van wethouder De Groot.

Wij vrezen nu vele juridische procedures.

De volgende raadsvergadering is op woensdag 16 juni a.s.

Wij wensen u gezondheid toe en hopelijk tot ziens na de verdere versoepelingen.

Fractie Harlinger Belang.

Lokaal en loyaal.

 

Related Posts