Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 16 juni 2021.

 

Mevrouw Konst en de PvdA de weg kwijt.

 

 

Verslag van de raadsvergadering van 16 juni 2021.

Het was de eerste raadsvergadering onder leiding van burgemeester Sjerps. Deze kon gelukkig weer fysiek gehouden worden in het Vierkant, zij het met inachtneming van de geldende Corona regels. Burgemeester Sjerps trachtte bij aanvang van de vergadering de raadsleden te paaien met de belofte van een “versnapering”(zoute haring met een korenwijntje) na afloop van de vergadering, “als het niet te laat zou worden”. Ze heeft intussen de mores van de raad leren kennen! Ondanks een kleine agenda werd het weer laat, mede door de inbreng van een drietal moties. Hierover straks meer. De traktatie liet zich echter ook in de pauze uitstekend smaken en werd zeer op prijs gesteld.

 

Terug naar de agenda:

De jaarrekening en ontwerpbegroting Hûs en Hiem leverde weinig discussie op en werd met grote meerderheid aangenomen. De Wad’n Partij was tegen.

 

De start formele procedure bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk gaf meer stof tot praten bij diverse raadsleden. De inbreng van de klankbordgroep kreeg waardering, maar werd volgens een aantal sprekers niet voldoende teruggezien in het eindresultaat. Dit was voor D66 uiteindelijk de reden om tegen het ontwerpbestemmingsplanen het ontwerpbeeldkwaliteitsplan te stemmen.
Men vond de “ burgerparticipatie” niet voldoende. Het blijkt steeds weer, dat burgerparticipatie en daarbij het wekken van bepaalde verwachtingen vaak een moeilijk proces oplevert, waarbij teleurstellingen onvermijdelijk zijn. Verwachtingen managen is bijna een vak op zich.
Harlinger Belang en de meerderheid van de raad is van mening, dat het plan een goede stap voorwaarts is in de verdere ontwikkeling van het Westerzeedijk gebied. Het biedt het juridisch-planologisch kader om maximaal 50 recreatiewoningen te realiseren. Het plan wordt nu 6 weken voor een ieder ter inzage gelegd voor verdere inspraak en komt daarna terug in de raad voor besluitvorming.

 

Dan het onderwerp de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie):

In deze RES 1.0 staat beschreven welke bijdrage de provincie Fryslân (totaalbijdrage van alle Friese gemeenten) zal leveren aan de landelijke doelstelling uit het klimaatakkoord voor het onderdeel duurzame elektriciteit. Beoogd wordt om in 2050 tot een volledige duurzame energievoorziening te komen.

Na de instemming met het concept RES lag nu de definitieveRES 1.0 voor.

Harlinger Belang heeft in de discussie over de concept RES met name kritische geluiden laten horen over de kreet “gasloos” en de haalbaarheid en betaalbaarheid van dit streven. Immers, om een voorbeeld te noemen, in Duitsland gaat men juist over van bruinkool naar gas….
Dit “gasloos” maken van Nederland zal ongetwijfeld ingegeven zijn door de problematiek van het Groninger gas, maar experts betwijfelen of dit binnen de gestelde termijn behaald kan worden. Sommigen menen, dat kernenergie nodig zal zijn. De VVD roept dit onder andere. Wij zijn daar geen voorstander van. De discussie hierover zal zonder meer verder worden gevoerd.
Na veel wikken en wegen hebben wij uiteindelijk toch voor het voorstel gestemd.
De doorslag heeft gegeven het feit, dat we ook als Harlinger gemeenschap moeten bijdragen aan het Klimaatakkoord naar evenredigheid.

Het bodvan de gemeente Harlingen (in het totale plaatje voor de provincie Fryslân) als “slimme volger” is ons inziens realistisch.

Met de reeds aanwezige windmolens en zonnepanelen en verdere plannen op dit gebied (denk bijv. aan zonnepanelen op het langparkeren terrein voor eilandbezoekers) moet Harlingen zijn aanbod tot 2030 kunnen waarmaken.
Echter, een strategie ontwikkelen op papier is één kant van de medaille, maar het uitvoeren tegen aanvaardbare kosten is een tweede. Hoe haalbaar en betaalbaar zal het worden en wie gaat de uiteindelijke rekening betalen? U en wij weten het al: Er zal een heel circus van subsidieregelingen opgetuigd worden. De slimste jongetjes en meisjes van de klas zullen profiteren…., maar de burger gaat betalen!

De gemeente Harlingen is nu aan zet met o.a. de pilot gebieden Wijnaldum en Trebol buurt.
We wachten de verdere plannen met belangstelling af. De meerderheid van de raad stemde in. VVD en Wad’n Partij tegen.

Dit waren de officiële agendapunten, waarna er nog een drietal moties moest worden besproken.

 

De eerste op initiatief van het CDA, met als onderwerp het Witte Anjer Perkje als eerbetoon aan de veteranen, ging vlot. Alle partijen hadden die motie medeondertekend.

 

De tweede was ingediend door GroenLinks en betrof het onderwerp KindvluchtelingenOok deze werd in meerderheid aangenomen. Ook Harlinger Belang heeft hiermee om humanitaire redenen ingestemd, netals met de motie “Coalition of the willing” van destijds, ook ingediend door GroenLinks. Wel hebben we mevr. Geurtz/GroenLinks de boodschap meegegeven, dat “haar mes bot wordt”. Wij als puur lokale partij krijgen altijd van de landelijke partijen te horen, dat ze altijd van die geweldige kontakten hebben in het Haagse met hun vrienden in de Tweede Kamer. Dus heren en dames van GroenLinks, PvdA,CDA, VVD, D66 en CU: los deze problematiek op waar het thuis hoort, in Den Haag, in de Tweede Kamer. Met andere woorden laten we ons in Harlingen met de lokale politiek bezig houden, dat is al interessant genoeg.

 

Dan de uitsmijter, de derde motie, ingediend door mevr. Konst namens de PvdA.

Het onderwerp was de eventuele komst van de BioLNG centrale in de industriehaven.

In deze motie werd de stelling geponeerd, dat er onrust onder de inwoners is, dat de noodzaak om dit bedrijf hier te vestigen ontbreekt en verder werd geschreven, citaat uit de motie: “het niet wenselijk is dat naast de REC nog een afvalverwerker in de haven van Harlingen te situeren”.
Dit werd allemaal onderbouwd met vage aannames en tendentieuze veronderstellingen, die het betreffende bedrijf SFP en de Port of Harlingen naar onze mening gemakkelijk kunnen weerleggen.

U moet weten, dat de PvdA destijds als enige partij tegen de verzelfstandiging van de haven heeft gestemd en te pas en te onpas met insinuaties komt over zogenaamd slecht functioneren van de haven. Insiders weten, dat de haven momenteel financieel en economisch prima draait.

Men kan blijkbaar moeilijk leven met dat democratisch genomen besluit en wil kennelijk nog steeds de baas spelen over de haven.

De informatiebrief met gedetailleerde uitleg, die het college had gestuurd over de rollen van de verschillende, betrokken partijen was ook niet besteed aan de PvdA en mevr. Konst.                 Hieruit blijkt, dat men geen vertrouwen heeft in haar eigen college, de Port of Harlingen, de Provincie, de FUMO en anderen.
En waar gaat het dan verder over? De communicatie tussen het college, lees wethouder Schoute, en het geïnteresseerde bedrijf over de beantwoording van de vragen was volgens mevr. Konst niet goed verlopen en dus de motie……

Alle partijen hekelden de toon en opstelling van de PvdA!

Harlinger Belang had al eerder richting Griffie het verzoek gedaan om een bezoek aan het bedrijf in Zeeland te organiseren om in die fabriek alle vragen beantwoord te krijgen, zoals het bedrijf SFP in diverse mails had aangegeven.

D66 , HOOP en Harlinger Belang hadden geen signalen gehoord over onrust, terwijl mevr. Konst beweerde, dat “haar mailbox was volgelopen”.        Wij hebben het idee, dat de zogenaamde onrust wordt opgeklopt door de PvdA en vroegen haar of hier misschien sprake was van politieke stemmingmakerij op voorhand”.Wij kregen geen antwoord, zoals ook de opmerkingen en vragen van andere partijen vaak zonder een adequaat antwoord bleven…
Volgens Tjepke van der Pol/D66 schaadt de PvdA het vestigingsklimaat voor ondernemers in Harlingen. Ook van haar coalitiepartijen CDA en VVD kreeg mevr. Konst geen enkele steun. Integendeel.

De heer Sijtsma/CDA wees haar er fijntjes op, dat de PvdA destijds bij het aannemen van het bestemmingsplan er mede zelf voor heeft gezorgd, dat het vestigen van een vergistingsinstallatie mogelijk is. Kennelijk had mevr. Konst haar huiswerk niet goed gedaan…..

De heer De Vries/VVD noemde de overwegingen van de PvdA misplaatst.
Harlinger Belang heeft de aannames en overwegingen in de motie tendentieus genoemd.     Je moet als PvdA toch wel kilo’s boter op je hoofd hebben om de REC afvalfabriek op één lijn te plaatsen met de beoogde BioLNG fabriek. Dat is appels met peren vergelijken.
En dan hebben we in dezelfde vergadering gesproken over de Regionale Energie Strategie inzake verduurzaming van de Harlinger gemeenschap…..

Blijkbaar heeft mevr. Konst daar niet opgelet.

Trouwens, wie wilde destijds de REC, de afvalfabriek, die de Harlinger gemeenschap tot het bot verdeelde? Juist ja, de PvdA (met CDA en VVD).

Wil de PvdA weer een dergelijke discussie? Of is dit een verkapte spijtbetuiging?

Harlinger Belang en GroenLinks waren destijds tegen de REC, om alle misverstanden te voorkomen..
We zullen de geschiedenis niet verder oprakelen, maar misschien kan mevr. Konst even te rade gaan bij haar oudere partijgenoten.
Wat wij verder misten in haar betoog was het totaal ontbreken van de woorden werkgelegenheid en Economie.

Wij zijn afsluitend van mening, dat deze motie totaal overbodig was en een zorgvuldig afgewogen proces in de weg staat.

Alle partijen dachten er zo over.

Na een schorsing besloot ze de motie niet in stemming te brengen.

De Leeuwarder Courant sprak van een publieke oorwassingvoor mevr. Konst/PvdA”.

Wij zullen deze woorden niet overnemen.

Harlinger Belang is van mening, dat mevr. Konst de weg is kwijt geraakt. Wij spreken de wens uit, dat ze deze spoedig terugvindt.

De laatste raadsvergadering voor het reces is op woensdag 7 juli a.s.

Fractie Harlinger Belang,

Lokaal en loyaal.

 

 

 

Related Posts