Verslag van de raadsvergadering van 1 juli 2020.

#charmevandepolitiek, #HBmaaktmooier, #HBondersteunt, Nieuws, Uitgelicht
Kabeltax redt financiën gemeente Harlingen (citaat Harlinger Courant – 26 juni 2020). Verslag van de raadsvergadering van 1 juli 2020.   We kunnen er niet om heen. Bovenstaand citaat verdient een nadere toelichting.In de vorige raadsperiode in 2016 vond er tussen de coalitiepartijen PvdA/HB/CDA een discussie plaats over het heffen van precariobelasting, een belasting op kabels en leidingen in de gemeentegrond. Harlinger Belang kwam met dit initiatief en kreeg bijval van de PvdA. De partij van wethouder Boon/CDA was tegen. Uiteindelijk na lang aandringen van onze partij, werd deze “Kabeltax” wel opgelegd aan Liander met terugwerkende kracht en dit heeft kort gezegd geresulteerd in een vrijgave van totaal ca. 3,6 miljoen euro over de jaren 2015 t/m 2019. Daarmee kwam het resultaat voor de gemeente vorig jaar uit op een…
Read More

Verslag van de digitale raadsvergadering van 3 juni 2020.

#charmevandepolitiek, #HBondersteunt, Nieuws, Uitgelicht
Verslag van de digitale raadsvergadering van 3 juni 2020. De coalitiepartijen hebben last van (fiets-) tunnelvisie.   Het werd weer een lange zit. Tegen 24 uur ‘s avonds kon burgemeester Sluiter de vergadering afhameren. Het maakt niet uit: fysiek of digitaal, de raad maakt er altijd een latertje van. Is dit de charme van de politiek in Harlingen….? Wij denken, dat geïnteresseerden halverwege al lang zijn afgehaakt. O.a. vanwege de verwachte, lange vergadertijd hebben we de Wad’n Partij samen met GroenLinks gesteund in het initiatief om het punt “Uitgangspuntennotitie invoering Omgevingswet” van de agenda af te voeren. Immers, de invoering van deze wet is minstens met een jaar uitgesteld. O.i. heeft behandeling dan ook geen haast in deze Corona tijd; er zijn wel andere prioriteiten te benoemen. Er kan nog…
Read More

Verslag van de digitale raadsvergadering van 6 mei 2020.

Nieuws, Uitgelicht, Uncategorized
  De (on)barmhartigheid van CDA en CU inzake de vluchtelingenproblematiek in Griekenland.   Verslag van de digitale raadsvergadering van 6 mei 2020.   Hoewel het technisch goed verliep hopen wij van harte, dat de eerste digitale vergadering ook gelijk de laatste zal zijn. Wij roepen het college en de griffie op een zaal te zoeken, die een openbare, fysieke zitting weer mogelijk maakt met in achtneming van de RIVM regels.   Wij vroegen wethouder Kuiken hoe de stand van zaken was inzake een mogelijke, permanente accommodatie voor cultureel-maatschappelijke verenigingen nu Trebol intussen afgebroken is. Hij had toegezegd hier in het voorjaar op terug te komen. Zijn antwoord luidde: door de problematiek rond het Corona virus kan hierover waarschijnlijk pas na de zomer iets gezegd worden. Wij wachten met toegenomen interesse…
Read More

Verslag van de raadsvergadering van 8 april 2020

Nieuws, Uitgelicht
Herwaardering van de zorg op termijn? Verslag van de raadsvergadering van 8 april 2020. Het was een memorabele, bizarre en onwerkelijke raadsvergadering. Ruim verspreid in de vergaderzaal zaten 8 fractievoorzitters en één raadslid, mevr. Huizinga/PvdA, die de heer Erents/HOOP verving. Daarmee was er voldoende quorum aanwezig om raadsbesluiten te nemen. Er was geen publiek toegestaan, maar er waren ook geen wethouders of ambtenaren in de zaal. Verder present, de burgemeester als voorzitter van de raad en de griffier. De agenda bevatte voornamelijk hamerstukken en enkele onderwerpen, waarbij een stemverklaring toegestaan was. Discussie mocht niet. De vergadering was binnen 15 minuten afgelopen. Nooit eerder vertoond in Harlingen! V.w.b. de onderwerpen van de agenda verwijzen wij u graag naar de webcamopname van de raadsvergadering op de website van de gemeente. Onderstaand willen…
Read More

Verslag van de Raadsvergadering van 26 februari 2020.  

Nieuws, Uitgelicht
Harlingen Werkt….( of werkt niet), dat is de vraag.   Verslag van de Raadsvergadering van 26 februari 2020.   De agenda bevatte eigenlijk maar één  onderwerp, waar je discussie over mocht verwachten. Het betrof het punt Evaluatie Pilot Harlingen Werkt. Het ging niet eens zo zeer over de inhoud van de evaluatie rapportage, maar meer om het voorstel van verlenging van de pilot tot eind 2020 met een extra geldvraag van € 150.000/-, waarvan € 95.000/- uit de algemene investeringsreserve.   Even een korte terugblik: Harlinger Belang, deel uitmakend van de toenmalige coalitie met PvdA en CDA, heeft destijds ingestemd met het houden van deze pilot om te proberen met een onorthodoxe aanpak de zgn. generatiewerkloosheid terug te dringen. Immers, de gemeente Harlingen scoort in vergelijking met andere gemeenten al…
Read More