Bestuur

“Wij gaan de burger meer betrekken bij besluitvorming”

Een moderne overheid volgt de ontwikkelingen in de samenleving en past zich hierop aan. De burger is mondiger geworden en wil bij de besluitvorming betrokken worden. Hiertoe wil Harlinger Belang referenda behouden, inspraakmogelijkheden uitbreiden en experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Wij vinden dat mensen met speciale kennis en ervaring meer actief moeten worden ingezet bij de gemeentelijke plannen en projecten.

Harlinger Belang wil goede gemeentelijke communicatie waarbij verwachtingen met betrokkenen worden afgestemd. Hierin willen wij de komende jaren investeren, waarbij we rekening houden met individuele belangen, echter ervoor waken dat deze de collectieve belangen niet in de weg staan.


En zo gaan we dat doen:

  • Harlinger Belang wil dat alleen achter gesloten deuren wordt vergaderd, wanneer dit om juridische of strategische redenen noodzakelijk is. Om verantwoording af te leggen en om te voorkomen dat besluiten onnodig lang geheim blijven, zou de raad jaarlijks moeten besluiten van welke raadsvergaderingen en -besluiten de geheimhouding kan worden opgeheven.
  • Wij willen dat het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders, naast de besluiten tijdens de wekelijkse vergaderingen, ook de agenda’s en achterliggende stukken hiervan publiceert, tenzij het algemeen belang hier schade van ondervindt. Op deze wijze krijgen geïnteresseerden meer inzicht in de argumentatie achter gemeentelijke besluitvorming.
  • Om het vertrouwen van inwoners en bedrijven in de gemeente te bevorderen, willen wij dat de afwikkeling van klachten en bezwaren van alle gemeentelijke beleidsterreinen en besluiten, wordt uitgevoerd door een volledig onafhankelijke commissie. Daarnaast willen wij onderzoeken of een mediator -en in het verlengde daarvan een gemeentelijke ombudsfunctie- aangesteld kan worden, die rapporteert aan de gemeenteraad.
  • Harlinger Belang wil investeren in de professionalisering van de gemeentelijke organisatie en in het bijzonder de communicatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Doel hierbij is om sentimenten in de samenleving vroegtijdig te signaleren en hierop actief, met zowel traditionele als moderne communicatiemiddelen, te acteren.