Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Algemene Beschouwingen Harlingen, 26 oktober 2022

Geacht college van Burgemeester en wethouders,
Geachte leden van de raad,

Wij hebben de nodige kanttekeningen bij de voorliggende begroting 2023.
De begroting is in de commissievergadering van de gemeenteraad besproken. Om maar direct met de deur in
huis te vallen, we missen in deze begroting de in onze ogen noodzakelijke aandacht en
urgentie voor de huidige stand van zaken met betrekking tot de voor onze inwoners veelal
nijpende financiële situatie.
De lasten voor burger en ondernemer stijgen verontrustend sterk, de kosten voor
levensonderhoud rijzen de pan uit, de inflatie is torenhoog en de energie is of wordt voor
veel mensen onbetaalbaar.
Armoede dreigt en niet alleen voor de mensen die financieel
altijd al langer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, ook de middenklasse
heeft het zwaar en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn beter wordt.
Wij missen een financiële buffer ter bestrijding van armoede, niet alleen voor de lagere inkomens maar ook voor de mensen met een middeninkomen.
Harlinger Belang heeft er zowel in ons programma als in eerdere politieken beschouwingen op aangedrongen om in tijden van grote onzekerheid soberheid te betrachten. Ook ogenschijnlijk noodzakelijke uitgaven dienen onder het vergrootglas gelegd te worden met betrekking tot nut, noodzaak, doelmatigheid en timing. We vinden dat niet terug in de
begroting, de lasten voor burgers gaan andermaal omhoog, zie de stijging van de OZB. In het uitvoeringsplan “Akkoord op hoofdlijnen” is gesteld dat, indien er een verhoging van
gemeentelijke belasting nodig blijkt, eerst inzichtelijk gemaakt moet worden aan welk doel
de vermeerderde inkomsten besteed wordt. Echter, dit plan is nog niet vastgesteld.
In de commissievergadering is gesproken over ombuigingen ter hoogte van een miljoen.
Gesteld werd dat “Samen Harlingen” 4 ton kost ‘en we gaan een miljoen ombuigen” aldus
het college.
Hoe dat gebeurt en in welke vorm missen wij als fractie.
Wij hebben het niet terug kunnen vinden….
In het programma van Harlinger Belang stellen we dat inwoners en (startende) ondernemers moeten worden gehoord en geholpen door de ambtelijke organisatie.
In de afgelopen periode hebben we bij herhaling gevraagd naar de stand van zaken omtrent vergunningverlening.
Hoeveel vergunningen worden verstrekt, hoeveel worden er afgewezen en hoelang zijn aanvragen omtrent vergunningverlening in behandeling.
Wij hebben gepleit voor een eigentijds gemeentebestuur.
Daarbij hoort een goede dienstverlening en transparantie in handelen.
We missen de aandacht daarvoor.
Uw college spreekt vaak over het terugwinnen van vertrouwen van de inwoner en de
ondernemer in de politiek.
Wij zien dat graag gerealiseerd door het betrekken van inwoners bij de planvorming van de raad door middel van burgerparticipatie die wat ons betreft vanzelfsprekend is maar ook door het invoeren van een burgerpanel dat met ons kan meekijken in de fases van planvorming, uitvoering en realisatie.
Zij zijn populair gezegd onze doelgroep en wij zouden graag zien dat meer betrokkenheid van onze doelgroep, inwoners van de gemeente Harlingen, vanzelfsprekend wordt.
In deze tijd is het ongepast om te volharden in een interne naar binnen gekeerde focus.
Een voorbeeld daarvan is de mededeling van het college dat wij als gemeente Harlingen 170 mensen gaan opvangen op een schip.
Waarom geen bijeenkomsten op voorhand waarbij onze inwoners op een goede en adequate manier worden geïnformeerd.
Gebrek aan participatie vinden we.
Wij hebben deze handelswijze van het college als regentesk ervaren en dat past niet bij een  modern en transparant college.
Als we onze inwoners enthousiast maken voor wat er in het stadhuis gebeurt is ons werk niet alleen voor maar ook van de inwoners en wordt ook duidelijk dat wij onze inwoners meer dan serieus nemen.
Dat is democratie ten top en er is geen enkele reden om deze vorm van participatie niet toe te passen.
Wij pleiten voor het terugwinnen van het vertrouwen van de burger en ondernemer in de politiek, o.m. door versterking van hun invloed op de gang van zaken rondom grote bouw- en ontwikkelingsprojecten.
Dat betekent dat participatie structureel toegepast moet worden.
De gemeenteraad heeft een participatievoorstel voorgelegd gekregen van het college, deze is echter nog niet vastgesteld.
Harlinger Belang vindt het geen goede zaak dat wij als raad niet betrokken zijn bij het tot stand komen van deze notitie.
Wij hadden graag gezien dat ook een burgerpanel in dit voorstel opgenomen zou zijn. Het is voor ons een voorwaarde om ons te conformeren aan het akkoord op hoofdlijnen. Ook vinden we het belangrijk dat de uitvoering van het Akkoord op hoofdlijnen periodiek door dit burgerpanel gemonitord wordt op de voortgang en op basis van concrete ijkpunten en doelstellingen.
Alleen op deze wijze kan het Akkoord op hoofdlijnen getoetst worden op zijn efficiëntie en succes. Nog even over het woord “democratisch” met betrekking tot het Akkoord op hoofdlijnen. Het woord democratisch wordt wat Harlinger Belang betreft te pas en te onpas gebruikt maar niet waargemaakt.
Wij houden het als titel graag op “Akkoord op hoofdlijnen”.
Deze kritiek en de wrange bijsmaak die wij ervaren komt voort uit het feit dat wij als partij gepasseerd zijn bij de collegevorming.
Het argument dat gebruikt is om het huidige college gestalte te geven, “wij gaan voor continuïteit in bestuur” doet geen recht aan de
verkiezingsuitslag waarbij de 1234 kiezers van Harlinger Belang niet serieus zijn genomen en dus gepasseerd. Dat schuurt.
Harlinger Belang heeft er echter voor gekozen om zich te conformeren aan dit besluit omdat wij op die manier toch onze positieve bijdrage kunnen leveren aan het besturen van onze
gemeente: dat doen wat goed is voor de inwoners en ondernemers van Harlingen. Daarin blijven wij een bijdrage leveren op een goede manier, ervan uitgaande dat de betrokkenheid van deze burgers gewaarborgd wordt door dat wat wij van belang achten: een goede en gedegen participatie en transparantie in besturen.

Namens de fractie van Harlinger Belang,
Belinda Holwerda
fractievoorzitter

Related Posts