Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 18 maart 2021

Verslag van de raadsvergadering van 18 maart 2021.

Het politieke spelletje van de coalitie rondom de schooltuin. Laten we maar beginnen met dit beladen onderwerp.

U zult ongetwijfeld gehoord of gelezen hebben over dit initiatiefvoorstel van het CDA ter realisatie van een schooltuin.

Het werd met veel publicitair vuurwerk onder de aandacht gebracht. Je kon het niet missen. Onze eerste indruk was, prima werk van die CDA jongens en mooi gepland, zo voor de landelijke verkiezingen. Helaas voor hen heeft deze publiciteit niet tot meer stemmen geleid. Ook in Harlingen verloor het CDA op 17 maart jl. fors.

Op het eerste gezicht heb je van die voorstellen, waarbij je zegt sympathiek.                                Maar…., bij een nadere beschouwing kom je tot de conclusie, dat het voorstel niet af is, niet goed financieel onderbouwd is en dus onvoldragen. Slordig dus, het bevat te veel open einden ter willekeurige interpretatie en wat voegt het toe?   Ook de manier waarop het voorstel aan de raad werd gepresenteerd, strookte niet met de verordening, dit ter zijde.

Het college liet bij monde van wethouder De Groot al eerder weten, dat ze eerst graag wilde horen hoe de raad er in stond, alvorens men hierin meeging en hintte op verwijzing naar de toekomstige begrotingsdiscussies, waarbij het voorstel en de uitwerking hiervan afgewogen diende te worden tegen andere wensen bij de Programmabegroting 2022. Dus er klonk ook van die kant geen echt applaus. M.a.w., minder diplomatiek geformuleerd, wat moet je er mee. Duidelijk was wel, dat uitwerking van het voorstel grote, structurele financiële gevolgen zou hebben: Men wenst een eigen locatie ter grootte van een voetbalveld!! met les-en kooklokaal, afgesloten met een hekwerk. Er moet een biologie docent aangesteld worden en betaald door de gemeente.  Goede afspraken met de scholen moeten worden gemaakt voor het vervoer naar en van de locatie. Wij hadden dan ook de nodige bedenkingen en opmerkingen, zoals:

Plan is veel te ambitieus; Amsterdam (dat als lichtend voorbeeld werd genoemd) is geen Harlingen qua grootte en beleving. De Bijlmer of het centrum van die stad heeft een andere leefomgeving dan Ludinga of Bynia State of Groot Ropens, om maar willekeurig enkele wijken te noemen. Er is geen goede, financiële onderbouwing voorgelegd.

Waarom zoekt men geen aansluiting bij de reeds gestarteinitiatieven, zoals de stadstuin, Kweeklust of bij het toekomstige park Balkland?  De gemeente moet niet op de stoel van schoolbesturen gaan zetten v.w.b. de invulling van natuureducatie, dat is haar rol en verantwoordelijkheid niet. Hoe dan ook, Harlinger Belang had hier niet een goed gevoel bij en werd hierin gesteund door andere partijen zoals D66, HOOP en GroenLinks. Ook de Wadnpartij was kritisch.

De heer Sijtsma/CDA deed zijn uiterste best om het voorstel te verdedigen, maar kon bij anders denkenden niet echt enthousiasme oproepen. Middenin de discussie, waar hij niet aan meedeed, vroeg de heer De Vries/VVD om een schorsing. Hij bracht de suggestie van een eventueel amendement in. Tijdens de schorsing toverde mevr. Konst/PvdA een voorgekookt  amendement uit de grote hoed, waarmee getracht werd de oppositie te paaien. Het was geen een-tweetje, maar een driehoeksspelletje van de coalitie. De uitkomst stond daarmee al vast.

Dit was weer een mooi staaltje van achterkamertjespolitieken machtsdenken, dat wij zo gewend zijn van de coalitievrienden. Niemand behalve de coalitiegenoten en de Wadnpartij (tot onze grote verbazing) wenste mee te doen aan dit opzetje. U zult begrijpen, dat het voorstel met amendement, gelet op de machtsverhoudingen, werd aangenomen. Het betekent, dat het college nu de opdracht krijgt het voorstel uit te werken en dat het te zijner tijd bij de Programmabegroting 2022 afgewogen wordt tegen andere beleidswensen. Het toneelstukje krijgt dus een herhaling of belandt in de onderste la…..  De coalitie tevreden en geen gezichtsverlies bij het CDA.

Met het Plan van aanpak Transitie Visie Warmte gemeente Harlingen hebben we met de nodige twijfels en bedenkingenen grote aarzeling ingestemd. Wij geven het college vooreerst het voordeel van de twijfel. Doorslaggevend is geweest, dat het slechts een plan van aanpak betreft om te komen tot een echte visie op de transitie warmte.

Kaders zijn de door Europa en Den Haag opgelegde klimaatplannen om te komen tot verdere reductie van de CO2 en daarmee de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Die uiteindelijke visie zal te zijner tijd nog door de raad moeten worden goedgekeurd. Veel is nog onduidelijk en met name de financiële onderbouwing. De burgers, vastgoedondernemers, wooncorporaties etc. zullen allemaal hun bijdrage moeten leveren.

Kortom, wie gaat straks de rekening betalen….

U begrijpt “iedereen van het gas af” is niet goedkoop en gaat per woning tienduizenden euro kosten. Van “het gas af” is in onze beleving niet realistisch en een vorm van wensdenken. Immers, in Duitsland gaat men van bruinkool naar gas…. Hoe bedoelt u, een Europese aanpak! Moeten we dan straks een kerncentrale naast de REC door onze strot geduwd krijgen, zoals bepleit door de jongerenafdeling van de VVD?  Nee toch, niet weer een extra tweedeling in de Harlinger gemeenschap, zoals bij de REC, geïnitieerd door de huidige coalitiepartijen PvdA/CDA/VVD?!

Den Haag zal samen met andere overheden financieringsvormen moeten vinden om de gewenste, toekomstige warmte transitie mogelijk te kunnen maken, maar tot nu toe ontbreekt ieder plan hiervoor. Wordt ongetwijfeld vervolgd en zal nog lang onze aandacht vergen.

Het voorstel bruikleen Broken Jug van Frank Stella deed veel discussiestof opwaaien.. Het spreekwoord zegt, dat er over smaak niet te twisten valt. Dat gaat zeker ook op voor kunst. De een vindt het mooi, de ander afschuwelijk. Is verder ook niet zo belangrijk, zo lang men er maar over praat…..  Spraakmakend is het kunstwerk nu al! In samenhang met de locatie.

Dat is een goed teken voor toekomstig bezoek van Harlingers, eilandgangers en toeristen onder het mom van “must es kieke”. Het belooft een “mooi (of lelijk)” landmark te worden in de geest en de ideeën van Sense of Place van wijlen Joop Mulder. Wij hebben ingestemd met het voorstel. Wij zien de meerwaarde van het kunstwerk, al was het alleen maar om de aandacht, die dit  kunstwerk voor Harlingen zal opleveren. Mooie marketing truc!

Wel vonden we het jammer, dat het college niet had onderbouwd, waarom eerder ingebrachte locaties waren afgevallen. Ook had een compositietekening/foto van het kunstwerk op deze specifieke locatie voor veel raadsleden misschien tot meer focus in hun betoog kunnen leiden. Nu weidden sommigen in onze ogen wel heel lang uit over de keuze van de locatie en het kunstwerk en waarom ze tegen stemden.

Het voorstel werd in meerderheid omarmd met de stemmen van de fracties van CDA en Wadnpartij tegen.

De andere agendapunten werden over het algemeen met grote meerderheid overgenomen en konden ook op onze goedkeuring rekenen.

Het betrof de volgende punten :

Benoeming mevr.  Hoendervoogt/HOOP tot raadslid.
Afrekening fractievergoedingen 2020.
Vaststelling bestemmingsplan Harlingen-Koningin Wilhelminastraat (Woonzorg).
Verklaring van geen bedenkingen wandelpad Westerzeedijkgebied.
Financiën exploitatie gemeentelijke parkeervoorzieningen.
Begrotingswijzigingen 2021.

Het was ruim na middernacht dat voorzitter Sluiter de vergadering kon sluiten. Zo’n lange vergadering van 5 uur in een onverwarmde Groenlandsvaarder bij een buitentemperatuur van 0 graadmoet je echt niet meer willen. Het lijkt wel een strafexercitie….. Hier doe je niemand een plezier mee. Luisteraars, belangstellenden en sommige raadsleden zijn dan al lang afgehaakt.

Wij doen bij deze een beroep op de Agendacommissie omin het vervolg terug te keren naar fysiek vergaderen in het Vierkant, zoals in het verleden meermaals uitstekend verliep, met inachtneming van de Corona regels. Kunnen de raadsleden elkaar ook weer eens in de ogen kijken.

Tevens zult u naar onze mening de invoering van eenmaximale duur van het spreekrecht per raadslid moeten overwegen. Als het niet lukt om in 5 minuten je standpunt uit te dragen, dan lukt het je ook niet in een half uur! Een andere overweging is een agenda met minder bespreekpunten samen te stellen. Kwestie van goed plannen en organiseren.

Wij wensen u wijsheid.

De volgende raadsvergadering staat gepland op 21 april 2021.

Blijf gezond.

Fractie Harlinger Belang, Lokaal en loyaal!

 

Related Posts