Vanaf 2014 vormt Harlinger Belang, samen met de PvdA en het CDA, de coalitie binnen het Harlinger gemeentebestuur. Namens onze partij maakt wethouder Maria le Roy deel uit van het College van Burgemeester en Wethouders.

Rekening houdend met alle raadsfracties, betrokkenen en wet- en regelgeving, heeft onze wethouder de afgelopen jaren namens het college de besluiten van de gemeenteraad uitgevoerd. De raadsleden van Harlinger Belang hebben enthousiast het Harlinger Belang geluid laten horen. Samen met anderen hebben we hierdoor veel bereikt.

MEEDOEN EN SAMEN LEVEN

  • Sinds 2015 heeft de gemeente nieuwe taken op het gebied van werk, inkomen en zorg van de rijksoverheid overgenomen, waarbij het gebiedsteam adequaat hulp en ondersteuning aan onze inwoners biedt.
  • We hebben de huishoudelijke hulp voor ouderen met een smalle beurs betaalbaar gehouden. Ondanks een hoger inkomen en spaargeld, krijgen zij een tegemoetkoming voor deze eigen bijdrage.
  • Harlinger Belang heeft met succes gepleit voor een ruimer en eenvoudiger gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. Sinds 2017 kunnen mensen met aan laag inkomen en ondernemers kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen, diverse retributies en de identiteitskaart.
  • Ook hebben wij ons sterk gemaakt voor de medio 2017 gelanceerde website waarop inwoners, na het invullen van hun gezinssamenstelling, inkomen en vermogen, direct zien voor welke regelingen en toeslagen zij in aanmerking komen.
  • De Open Timmerwerkplaats is voor Harlingen behouden, en is nu gehuisvest in Nieuw Zuid. In dit gebouw zijn veel initiatieven van onderop tot stand gekomen. Van tentoonstellingen tot het vertonen van oude films, van een ruilbibliotheek tot een koffiecorner.

WERKEN AAN DE TOEKOMST

 • Een faillissement van het havengrondbedrijf is in 2015 ternauwernood afgewend. Sindsdien zijn diverse grondkavels verkocht en worden in de haven nieuwe activiteiten ontplooid.
 • Sinds 2006 heeft Harlinger Belang zich sterk gemaakt voor de verzelfstandiging van de gemeentelijke haven. In 2017 is de NV Port of Harlingen een feit en kan zij, samen met de gevestigde ondernemers, op een flexibele en commerciële wijze de havens verder ontwikkelen.
 • In 2014 hebben wij aangedrongen op een nulmeting in de Harlinger binnenstad om zo eventuele negatieve effecten van de zoutwinning tijdig te signaleren.
 • De afgelopen jaren heeft Harlinger Belang volop geïnvesteerd in toerisme en recreatie. In deze sectoren zien wij kansen om de bedrijvigheid en werkgelegenheid te vergroten.
  Zo is in de Kleine Voorstraat een aantrekkelijk stadspodium gerealiseerd en faciliteerden wij de pleziervaart met aanlegvoorzieningen in de singels.
  En ook de historische vloot en rivier- en zeecruisevaart krijgen in 2018 een multifunctionele aanlegsteiger in de Willemshaven.
 • De transformatie van het Willemshavengebied naar een aantrekkelijk recreatiegebied krijgt fysiek vorm. Pronkstuk is het gerenoveerde Entrepotgebouw, dat sinds 2016 dienst doet als multifunctionele ruimte.
  Op de werf van de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz aanschouwen jaarlijks ruim 10.000 bezoekers het eeuwenoude timmerambacht.
  In het gebied vinden steeds vaker activiteiten plaats en in 2018 wordt de eerste horecagelegenheid geaccommodeerd.
 • Binnenkort worden bovendien extra camperplaatsen gerealiseerd en kite- en windsurfers hebben volgend jaar volop de ruimte nabij het strand.

AANTREKKELIJK WONEN EN LEEFBARE WIJKEN

 • Harlinger Belang bouwt mee aan onze stad. Wij zijn de belofte, om lege plekken in te vullen, nagekomen.
  Langs de Havenweg verrijzen binnenkort de laatste statige appartementen, nadat in 2015 al het appartementencomplex De Helling is opgeleverd. Binnenkort volgen ook op het Dukdalfterrein eveneens betaalbare appartementen.
  In Plan Zuid bouwt De Bouwvereniging op het voormalige azc-terrein nieuwe woningen en ook in Ludinga bouwt de private ontwikkelaar weer volop.
 • Wij hebben de bewonerscommissie van Plan Zuid gesteund bij de realisatie van voldoende sociale huurwoningen met aangepaste huren. Dit geldt ook voor de bewonerscommissie van Almenum, om het verzorgingscentrum op dezelfde plek te behouden.
 • Met succes hebben wij de renovatie van de monumentale bruggen in de binnenstad bepleit.
 • De nieuwe Welstandsnota van 2015 biedt meer ruimte om vergunningsvrij te bouwen. En op verzoek van Harlinger Belang zijn de extra bouwleges voor monumentenpanden afgeschaft.

TOEGANKELIJKE EN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE

 • De afgelopen jaren is volop geïnvesteerd in wegen, straten, openbaar groen en waterpartijen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het park in Byniastate, de opwaardering van het dorpshart van Wijnaldum en de herinrichting van het Havenplein.
  Maar ook de grootschalige herbestratingswerkzaamheden in De Spiker, het Oosterpark en in Ludinga mogen niet ongenoemd blijven.
 • De Zuidwalweg is in 2017 veiliger gemaakt met de door Harlinger Belang bepleite rotonde ter hoogte van de kruising met de Haulewei
 • Harlinger Belang heeft in 2015 het initiatief genomen het parkeerbeleid eerlijker en eenvoudiger te maken. Het betaald parkeren gebied is verkleind, vanaf 17:00 uur kan gratis worden geparkeerd en de kosten van bewonersvergunningen zijn verlaagd
 • We hebben met succes gepleit om het parkeren voor de eilandbezoekers nabij de Tjerk Hiddessluizen te concentreren en besloten om hier extra grond aan te kopen.

EEN LEVEN LANG VITAAL EN GEZOND

 • De afgelopen jaren zijn alle basisscholen van een goede accommodatie voorzien en uitgerust met peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Met succes heeft Harlinger Belang gepleit voor het openhouden van het zwembad. Ook hebben we de bibliotheek in de binnenstad weten te behouden.

SCHONE EN VEILIGE GEMEENTE

 • Harlinger Belang heeft bevorderd, dat De Bouwvereniging op circa 2.500 huurwoningen zonnepanelen heeft geplaatst. Hierbij is de huurprijs niet verhoogd, wat feitelijk een lastenverlaging voor huurders heeft opgeleverd.
 • We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in elektrische laadpalen voor auto’s en met succes gepleit voor de plaatsing van zonnepanelen op de Waddenhal.
 • We zijn kritisch geweest op de prestaties van de Reststoffenenergiecentrale en hebben aangedrongen op metingen van de uitstoot en de impact van de uitstoot op leefniveau.

ZELFSTANDIG EN EIGENTIJDS BESTUUR

 • Na het besluit om als gemeente bestuurlijk zelfstandig te blijven, zijn de nodige stappen gezet om te kijken of gemeentelijke diensten ingekocht of uitbesteed kunnen worden, danwel dat dit in samenwerking met andere gemeenten kan worden uitgevoerd.
 • Door een zorgvuldig financieel beleid kent Harlingen de op één na laagste woonlasten van de provincie.

DIENSTVERLENING MET MEER SERVICE

 • Met succes hebben wij de avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken bepleit. Ook op andere tijdstippen is de gemeente op afspraak toegankelijk. Bovendien is recent een proef gestart om rijbewijzen thuis te bezorgen.