Armoedebestrijding

“Wij bestrijden armoede”

Zolang de uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. Wij handhaven hierbij de inkomensgrens op 120 procent. Harlinger Belang wil een passend pakket voor de bijzondere bijstand dat een vergoeding is voor bijzondere kosten.

Er wordt maximaal ingezet op armoedebeleid gericht op de minima, zoals vrije beoefening van sport en beleving van cultuur, een gratis identiteitskaart, toegang tot de voedselbank, een onkostenvergoeding voor scholieren en een bijdrage aan kinderopvangkosten. Bijkomende kosten als sportkleding en schoeisel moeten worden vergoed, omdat de ervaring is, dat deze bijkomende kosten de grootste belemmering vormen voor actieve deelname aan verenigingen.

Het door de gemeente aangeboden Kindpakket moet maximaal zijn, welke voorziet in onder andere kleding, studiebegeleiding, sportbeoefening, cultuurbeleving. Gelet op de waterrijke omgeving, zorgt de gemeente voor gratis schoolzwemmen.

Wij willen dat een vrijwillige, uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering beschikbaar is voor minima. Ook kan het wettelijk eigen risico hierin meeverzekerd worden. Wij zien dit als een middel om het mijden van zorg tegen te gaan en daarmee van groot belang voor de volksgezondheid.


En zo gaan we dit doen:

  • Harlinger Belang is kritisch over de effectiviteit en doelmatigheid van de schuldhulpverlening via de Gemeentelijke Kredietbank en willen we dat de gemeente hierbij naar alternatieven kijkt.
  • Wij willen dat binnen het sociale domein structurele middelen worden vrijgemaakt voor een gemeentelijke hardheidsclausule bij schrijnende situaties.
    • Om chronisch zieken en gehandicapten in hun zorgkosten tegemoet te komen, wil Harlinger Belang dat de huidige collectieve zorgverzekering wordt aanpast, waarbij eveneens het wettelijk eigen risico wordt meeverzekerd.