“Wij bieden iedereen een passende, betaalbare woning”

Met een gemeentelijke woonvisie en diverse bestemmingsplannen heeft de gemeente belangrijke instrumenten in handen om de volkshuisvesting te coördineren. Wij willen dat de gemeente samen met belanghebbenden ervoor zorgt, dat iedereen kan wonen in de woning die bij hem of haar past.

De vraag naar woningen neemt ook in onze gemeente toe. Daarom is het zaak mogelijkheden van vernieuwende (tijdelijke) woonvormen te presenteren en deze in de woonvisie te verankeren. Harlinger Belang ziet de verhitte woningmarkt in andere delen van Nederland als een kans. Wij willen dat Harlingen als aantrekkelijke woongemeente wordt gepromoot en voorkomen dat in Harlingen onnodig panden leeg staan.

Harlinger Belang wil dat de gemeente zich inzet, om meer betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen speciaal voor senioren en jongeren te realiseren. Wij willen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Initiatieven waarbij wonen en zorg gecombineerd worden, verdienen maximale ondersteuning van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de Herbergier, De Spiker, Woonzorgcentrum Almenum en de zorgappartementen in de voormalige cocosfabriek.


En zo gaan we dit doen:

  • Wij dringen bij de eerstvolgende actualisering van de Woonvisie aan, op meer betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren, door middel van nieuwbouw of aanpassing van bestaande woningen.
  • Wij dringen bij de eerstvolgende actualisering van de Woonvisie aan, op meer woningen voor ouderen. De woningen dienen op loopafstand van bestaande voorzieningen te zijn en worden gerealiseerd door middel van nieuwbouw of aanpassing van bestaande woningen.
  • Wij vinden goede contacten tussen de gemeente, de woningbouwcoöperatie ‘De Bouwvereniging’, de huurdersvereniging en bewonerscommissies van belang. Daarbij zet de gemeente zich in voor een matige huurontwikkeling, veilige en gezonde huurwoningen en tijdige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden.
  • Harlinger Belang wil dat de gemeente in 2018 haar nieuwe wettelijke taak aangrijpt, om Vereniging van Eigenaren (vve’s) te bewegen tijdig en goed onderhoud aan hun pand te verrichten en daarbij stimuleert om duurzaam te investeren.
  • Wij willen dat de gemeente medewerking verleent aan een spoedige ontwikkeling van de woonwijk Ludinga. Hierbij biedt de gemeente ruimte om ten noorden van de Pollendam huurwoningen en woningen voor starters en jonge gezinnen te realiseren. Ten zuiden van de Pollendam kunnen duurdere koopwoningen worden gebouwd.
  • Harlinger Belang wil dat de gemeente, in samenwerking met belanghebbenden, een publiekscampagne initieert gericht op het promoten van Harlingen als aantrekkelijke forensenstad voor bijvoorbeeld mensen die in de Randstad en stedelijke gebieden in Noord-Holland werkzaam zijn.
  • De gemeente voert actief beleid om braakliggende terreinen of leegstaande panden een passende tijdelijke of permanente invulling te geven. Zij schrijft eigenaren van deze terreinen en panden aan en daagt projectontwikkelaars uit om met plannen te komen. Zo nodig past de gemeente haar Woningbouwprogramma aan en maakt zij gebruik van wet- en regelgeving om tijdelijke bewoning toe te staan.