Resultaten afgelopen jaren

Met tevredenheid kijken wij terug op de vele mooie resultaten die wij de afgelopen 4 jaren hebben geboekt. Hierna lees je een kleine greep uit deze resultaten.

Ontwikkeling Dukdalfterrein
Harlinger Belang pleit (…) voor een spoedige invulling en ontwikkeling van het Dukdalfterrein. Deze locatie leent zich door haar centrale ligging vlakbij voorzieningen in de binnenstad uitstekend voor zorgwoningen.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)

In april 2016 heeft de gemeente de panden aan de Steenhouwersstraat aangekocht. Ook zijn provinciale subsidies veilig gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van het Dukdalfterrein.

In maart 2018 kwamen de Gemeente Harlingen en VOF Zuiderhaven overeen hoe de ontwikkeling van het braakliggende Dukdalfterrein eruit moet zien. In 2018 en 2019 zullen hier maar liefst 70 levensbestendige huurwoningen en 29 woningen voor de vrije sector worden gebouwd. Lees meer…


Meer oplaadpunten elektrische auto’s
“(…) pleiten wij voor meer oplaadpunten verspreid over de stad. De gemeente moet hiertoe particuliere initiatieven ondersteunen en in het uiterste geval zelf investeren en exploiteren.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

Tijdens de behandeling van de Duurzaamheidsnotitie in maart 2015 heeft Harlinger Belang aangedrongen op meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. In 2018 zijn de eerste oplaadpalen geplaatst; onder andere aan de Noorderhaven, de Havenweg en bij MFC Het Vierkant.


Hondenbelasting maximaal kostendekkend
“Hondenbezitters betalen momenteel voor voorzieningen om de overlast van hondenpoep tegen te gaan en daarnaast dragen zij met de hondenbelasting ook nog eens extra bij aan de algemene middelen. Harlinger Belang heeft eerder gepleit om de hondenbelasting kostendekkend te maken en wij zullen ons hiertoe blijven inzetten.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

In januari 2018 kwam het college met een voorstel om de hondenbelasting met 20% te verlagen. Hiermee worden de opbrengsten in lijn gebracht me de kosten voor afvalzakjes, handhaving en belastinginning. Harlinger Belang pleitte al in 2013 voor verlaging van de hondenbelasting. Lees meer…


Stimuleringsmaatregelen monumenten
“Harlinger Belang wil investeren in en de bewoning van monumenten stimuleren. Hiertoe willen wij de vergunningaanvraag procedure vereenvoudigen en pleiten wij voor lagere of afschaffing van leges.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

In juni 2017 is het actieplan “Samen zorgen we voor onze monumenten” vastgesteld. Onderdeel hiervan is dat met ingang van 2018 monumentenbezitters geen extra bouwleges meer verschuldigd zijn bij aanpassingen aan hun pand. Lees meer…


Uitbreiding fietsenstalling station
“Kan het college het tekort aan stallingsplaatsen voor fietsen en de onderhoudstoestand van de bestrating, bij Prorail aankaarten en aandringen op een snelle en structurele aanpassing?”
(Harlinger Belang raadsvraag 25 januari 2017)

In augustus 2017 heeft Prorail een deel van de fietsenstalling bij het station vervangen door een stalling met een ‘etagerek’. Hierdoor zijn fors meer stallingsplaatsen beschikbaar en oogt het gebied rondom de stalling weer netjes. Lees meer…


Zonnepanelen op de Waddenhal
“Daarnaast zou de gemeente zonnepanelen op haar eigen gebouwen moeten plaatsen, te beginnen op de Waddenhal.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

In augustus 2017 maakte de Gemeente Harlingen bekend om in 2018 maar liefst 1.700 zonnepanelen op de daken van gemeentelijke gebouwen te gaan plaatsen, waaronder op de Waddenhal.  Lees meer…

 


Website sociale minima
“Harlinger Belang pleit (…) voor een speciale website, waarop minima met het invullen van hun inkomens- en vermogensgegevens snel en eenvoudig kunnen zien voor welke ondersteunende maatregelen zij in aanmerking komen en direct kunnen aanvragen.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

In juli 2017 lanceerde de gemeente samen met het Stimulanz een speciale website waarop mensen kunnen zien of zij recht hebben op een extra (financiële) bijdrage. Lees meer…


Vervangen aankondigingsborden
“Kan het college op korte termijn de huidige borden weer in gebruik nemen of, indien dit niet mogelijk blijkt, zorgen voor passende vervanging van deze borden?”
(Harlinger Belang raadsvraag 28 juni 2017)

In september 2017 werden de aankondigingsborden aan de Zuidwalweg en de Westerzeedijk vervangen door nieuwe exemplaren.

 


Jaarlijkse maatschappelijke plus door Omrin
Omrin heeft (…) besloten te investeren in de Harlinger samenleving door sponsoring van de Tall Ship’s Races. Wij (…) zullen bij Omrin blijven aandringen zich in te zetten voor de Harlinger samenleving.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2018-2022)

Met schriftelijke vragen heeft Harlinger Belang aandacht gevraagd voor het feit dat Omrin nauwelijks invulling geeft aan haar toezegging. De gemeente schrijft in de beantwoording van onze vragen dat zij onze waarneming deelt en gaat hierover met Omrin in gesprek. Lees meer…


Herstel voetpad Oude Trekweg
“Het voetpad dat langs (…) de Oude Trekweg ligt, wil de gemeente weghalen. Dit tot teleurstelling van omwonenden, maar ook van andere bewoners van de wijk en wandelaars die hiermee een ommetje in de wijk kunnen maken. Is het college bereid (…) tot passende oplossingen te komen?”
(Harlinger Belang raadsvraag 1 maart 2017)

In juni 2017 heeft de gemeente het bestaande voetpad opnieuw bestraat en de overhangende begroeiing weggehaald. Lees meer…


Havenbedrijf op afstand
“Het beheer en de ontwikkelingsactiviteiten van industriehavens, de visserij- en veerhaven willen wij binnen 4 jaar onderbrengen in een private onderneming, met de gemeente als aandeelhouder. Wij zijn ervan overtuigd, dat een commercieel havenbedrijf de Harlinger Haven de komende jaren winstgevend kan maken. Ook zal deze efficiënter en flexibeler worden voor de gebruiker van de havens.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

In 2014 is een onderzoek naar havenverzelfstandiging opgenomen in het coalitieprogramma dat Harlinger Belang samen met de PvdA en het CDA is overeengekomen. Uit dit onderzoek van 2016 is gebleken een zelfstandige haven zakelijker, sneller en adequater kan handelen. Bovendien levert verzelfstandiging een positieve bijdrage aan de gemeentelijke begroting en kan dit rekenen op de warme steun van de ondernemers in de haven. In april 2017 heeft de gemeenteraad definitief ingestemd met het verzelfstandigen van de haven, waarbij de gemeente enig aandeelhouder is. Lees meer…


Stimuleren en faciliteren kite- en windsurfen
“Nabij het strand, aan de Westerzeedijk willen wij dat attractieve sporten zoals kitesurfen en windsurfen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Naast het feit, dat dergelijke sporten veel kijkers trekken, worden op deze wijze jongeren tot bewegen gestimuleerd.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

Eind februari 2017 werd bekend dat Wavebandits Kiteboarding naar Harlingen komt. Naar verwachting zal in 2018 een kitesurfschool nabij strand gevestigd zijn. Met de komst worden eveneens circa 1500 overnachtingen verwacht, die een positieve bijdrage leveren aan de diverse horecagelegenheden en de detailhandel in Harlingen.


Duurzame en betaalbare huurwoningen
“Harlinger Belang pleit, voor een convenant tussen de gemeente, de Bouwvereniging en de Huurdervereniging, waarbij afspraken worden gemaakt over zaken als duurzame woningen, onderhoud van woonwijken en matiging van huurverhoging.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

In december 2016 tekenden de Bouwvereniging, de Huurdersvereniging en wethouder Le Roy namens de Gemeente Harlingen een convenant, waarmee in 2017 maar liefst 2.100 huurwoningen werden voorzien van zonnepanelen. De huur van deze woningen wordt slechts verhoogd met de gebruikelijke jaarlijkse inflatie, zodat huurders een forse lastenverlichting ontvangen. Lees meer…


Restauratie Entrepotgebouw
“Met voortvarendheid aan de slag te gaan met de herinrichting van het Willemshavengebied en daarbij als eerste prioriteit het entrepotdok en de aangrenzende gebouwen te ontwikkelen, gericht op uitvoering in 2013; ”
(Harlinger Belang motie 20 juni 2012)

Al jaren werd het Entrepotgebouw met de sloop bedreigd. Harlinger Belang vond dat dit karakteristieke gebouw prima kon worden gebruikt als voorziening voor de passagiers van de Bruine Zeilvaart, de cruisevaart, overige recreanten en het algemene publiek. Ondanks diverse tegenslagen is de restauratie begin december 2016 voltooid en is het pand feestelijk geopend. Lees meer…


Uitbreiding parkeergelegenheid eilandbezoekers
“Harlinger Belang steunt een uitbreiding van het parkeerterrein bij de Tjerk Hiddessluizen en pleit daarbij voor hogere pachtopbrengsten voor de gemeente.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

In november 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van het kassencomplex nabij de Tjerk Hiddessluizen. Dit terrein zal in 2022 bij het huidige lang parkeerterrein worden gevoegd en worden verpacht tegen nieuwe voorwaarden. Lees meer…


Herinrichting Zuidwalweg
“Harlinger Belang wil dat de Zuidwalweg opnieuw ingericht wordt, waarbij de verkeersonveilige kruising met de Haulewei wordt voorzien van een rotonde.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2018-2022)

In het najaar van 2017 werd de kruising Zuidwalweg/Haulewei vervangen door een ruime rotonde waarmee de verkeersveiligheid op een van de belangrijkste toegangswegen van Harlingen is vergroot.

 


Monitoring Reststoffenenergiecentrale
“Harlinger Belang pleit voor het nauwlettend volgen van de Reststoffenenergiecentrale. In de eerste plaats op het gebied van de gezondheid van onze inwoners door met de GGD de uitstoot te monitoren. Wij pleiten hierbij voor meer aandacht van permanente metingen naar dioxine en pcb’s. Ook moeten gedurende een langere periode de gezondheidseffecten van de aanwezigheid van een verbrandingsinstallatie in kaart worden gebracht.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)

Sinds augustus 2015 wordt de lucht periodiek bemonstert en gecontroleerd op de aanwezigheid van dioxine. In 2016 is dit onderzoek met een jaar verlengd.

In opdracht van onder andere de Gemeente Harlingen is november 2016 een luchtkwaliteitsonderzoek gestart. De GGD Amsterdam meet de luchtkwaliteit op leefniveau rondom de Reststoffenenergiecentrale. Met een tweetal meters wordt de lucht in de directe omgeving continu gemeten. De resultaten zijn direct via internet te raadplegen. Daarnaast wordt op 21 plaatsen de lucht bemonsterd en periodiek geanalyseerd.

De GGD Fryslân -een gemeenschappelijke regeling waarvan de Gemeente Harlingen deel uitmaakt- heeft meetapparatuur verstrekt waarmee ondernemers in de directe omgeving van de Reststoffenenergiecentrale de lucht kunnen meten op de aanwezigheid van zoutzuur.


Ruimere en eenvoudigere kwijtscheldingsmogelijkheden
“Harlinger Belang wil de kwijtscheldingsmogelijkheden van de gemeentelijke belastingen verruimen en vereenvoudigen. (…) Wij willen op korte termijn een voorstel, waarbij ook noodzakelijke leges (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs) kunnen worden kwijtgescholden. Daarnaast zien wij steeds meer huiseigenaren en kleine zelfstandigen, die niet rond kunnen komen. Ook voor hen willen wij een voorstel waarbij rioolheffing en onroerendzaakbelasting (gedeeltelijk) kunnen worden kwijtgescholden.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

Harlinger Belang heeft in 2015 gevraagd om het kwijtscheldingsbeleid te actualiseren en te verruimen. Vanaf 2017 kan, naast de afvalstoffenheffing, ook kwijtschelding worden aangevraagd voor de onroerendzaakbelasting en de rioolheffing. Ook kunnen kleine zelfstandigen met een gering inkomen voortaan kwijtschelding aanvragen voor privébelastingen. Tevens kunnen de kosten van een identiteitskaart worden kwijtgescholden.

Na vragen van Harlinger Belang is het complexe aanvraagformulier voor kwijtschelding op de gemeentelijke website aangepast. Lees meer…


Behoud monumentale bruggen
“Harlinger Belang wil de monumentale bruggen in de huidige vorm behouden en het monumentale karakter meer benadrukken met behulp van verlichting en informatieborden.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)

In juni 2016 heeft de raad voor de restauratie eenmalig € 1.600.000 beschikbaar gesteld. De restauratie en het toekomstig onderhoud wordt in opdracht van de opgerichte Monumentenstichting Harlingen. Harlinger Belang wethouder Le Roy neemt zitting in het bestuur van de stichting. In november 2016 is de Franekereindsbrug gerestaureerd en is deze teruggeplaatst. Ditzelfde gold voor de Oosterbrug in september 2017. De Singelbrug volgt in de komende maanden.


Ontwikkeling Welgelegenterrein
“Na jarenlang braak te hebben gelegen, zal het Welgelegen terrein het komende jaar eindelijk verder worden ontwikkeld.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)

Op het eerste deel van het voormalige Welgelegenterein is in 2015 het wooncomplex ‘De Helling’ gebouwd. Dit gebouw biedt ruimte aan 30 woningen in de sociale huursector, voornamelijk voor senioren.


Eenvoudiger parkeerbeleid
“Harlinger Belang wil het parkeerbeleid verder aanpassen, waarbij de kosten van het parkeren minder bij de inwoners en meer bij de eilandbezoekers komen te liggen. Daarnaast willen wij meer uniformiteit in het soort parkeermaatregelen om zo het parkeerbeleid eenvoudiger te maken.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

In 2014 pleitte Harlinger Belang met succes voor een actualisatie van het parkeerbeleid. Sinds 2016 is het parkeerbeleid in Harlingen aanzienlijk eenvoudiger en aantrekkelijker voor haar bewoners, de detailhandel en bezoekers. Zo zijn er nog maar 2 zones, is het betaald parkeergebied verkleind en vanaf 17:00 uur gratis en zijn de kosten van een bewonersvergunning verlaagd. Lees meer…


Aanlegmogelijkheden Kleine Voorstraat
“Aan de andere kant van de Voorstraat pleiten wij voor aanlegmogelijkheden voor sloepen.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

Een particulier initiatief, om in de gracht van de Kleine Voorstraat een horecaterras met aanlegmogelijkheden voor sloepen te realiseren, is door Harlinger Belang wethouder Le Roy opgepakt en verder uitgewerkt. De gemeente heeft dit project financieel en ruimtelijk mogelijk gemaakt, waarna het terras in 2015 in gebruik is genomen.


Behoud zwembad
“Om het bewegen van jongeren en ouderen te bevorderen en gelet op onze waterrijke gemeente, vindt Harlinger Belang het behoud van het zwembad dan ook van wezenlijk belang. Om het zwembad betaalbaar te houden willen wij inzetten op intensiever gebruik en mogelijk een andere vorm van beheer.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

Ons verkiezingspunt is opgenomen in het coalitieprogramma dat Harlinger Belang samen met de PvdA en het CDA is overeengekomen. In 2014 hebben de gemeente en de exploitant van het zwembad (Optisport) hun overeenkomst verlengd. Het zwembad blijft tot en met augustus 2025 open voor de inwoners en bezoekers van Harlingen. Daarnaast zijn de gemeentelijke kosten voor het zwembad teruggebracht. Lees meer…


Aantrekkelijk maken dorpshart Wijnaldum
“Onze prioriteit voor de komende jaren ligt in Wijnaldum bij het aantrekkelijk maken van het openbaar gebied in het dorpshart.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

In het kader van de gebiedsontwikkeling in noordwest Fryslân, zijn de afgelopen diverse projecten opgepakt. Zo werd in september 2016 de geheel opnieuw ingerichte Buorren in Wijnaldum door wethouder Le Roy feestelijk geopend.


Herinrichting Havenplein
“Harlinger Belang pleit voor een spoedige herinrichting van het Havenplein. (…) Wij willen een overzichtelijk openbaar gebied, met ruimte voor de twee huidige horecavoorzieningen.”
(Harlinger Belang verkiezingsprogramma 2014-2018)

In juni 2014 is de indeling en bestrating van het Havenplein aangepast. Nadat in 2015 de tijdelijke poffertjeskraam werd vervangen door een grotere, permanente accommodatie en een jaar later het monumentale Havenmantsje werd voorzien van een eigentijdse, onopvallende serre, is het Havenplein tegenwoordig een sfeervol en ruimtelijk horecaplein.