#HBondersteunt

Home / Uitgelicht / #HBondersteunt

Harlinger Belang zet zich in om het welzijn van de inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum te bevorderen.

Met woningcorporatie De Bouwvereniging is afgesproken dat zij 2.100 huurwoningen duurzaam zal maken en met zonnepanelen zal uitrusten. Harlinger Belang maakte zich hier in haar verkiezingsprogramma sterk voor. Omdat dit niet gepaard gaat met een huurverhoging, zullen de woonlasten van huurders fors verlagen.

Conform ons verkiezingsprogramma pleitten is het kwijtscheldingsbeleid vereenvoudigd en verruimd. Voortaan kan ook voor onroerendzaakbelastng, rioolheffing en de leges van een identiteitskaart kwijtschelding worden aangevraagd. Zowel door uitkeringsgerechtigden, werknemers als door ondernemers.

Tijdens de verkiezingscampagne hebben wij ons ingezet voor het open houden van het zwembad. In 2014 is het contract met Optisport dan ook verlengd. We hebben besloten om de bibliotheek in de binnenstad te houden.

Maar onze grootste opgave ligt op het sociaal domein. In 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp en jeugdzorg. Dit college heeft deze veranderingen zonder veel klachten doorgevoerd. Harlinger Belang volgt deze ontwikkelingen nauwlettend. Zo hebben wij aandacht gevraagd voor ouderen met een klein pensioen, die door de nieuwe regels geen bijdrage meer voor de huishoudelijke hulp ontvingen. Wij zijn blij dat dit met ingang van 1 januari 2016 is aangepast.

Ook hebben wij gepleit voor een effectiever sociaal beleid. De ondersteuning van kinderen gebeurt per 1 januari 2015 niet meer met contant geld, maar in natura.

Harlinger Belang heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over de Reststoffen Energie Centrale. In ons verkiezingsprogramma schreven we dat we de uitstoot wilden monitoren. In 2015 is hieraan gehoor gegeven en worden dioxine-metingen uitgevoerd. In 2016 volgt bovendien een onderzoek naar de luchtkwaliteit op leefniveau. Tevens zijn al diverse aanpassingen bij de Reststoffen Energie Centrale doorgevoerd. Onze motie om het ontslag van de directie van Omrin te bepleiten, kon niet rekenen op een raadsmeerderheid.