Eigen museum ontspringt bezuinigingsdans ten koste van muziekschool en bibliotheek

Eigen museum ontspringt bezuinigingsdans ten koste van muziekschool en bibliotheek

Nieuws
Als gevolg van het rijksbeleid en door de economische recessie, ontkomt ook de gemeente Harlingen niet langer aan forse bezuinigingen. Het college stelde dan ook, dat iedere burger in Harlingen iets gaat merken van de voorgestelde bezuinigingen en lastenverzwaringen. Geen leuke boodschap, maar helaas onvermijdelijk en wel noodzakelijk. Harlinger Belang pleitte daarbij voor een eerlijke verdeling van deze bezuinigingen en lastenverzwaringen. Deze eerlijke verdeling was in de culturele sector echter ver te zoeken. Daar waar de muziekschool en de bibliotheek 15% en 6% werden gekort op hun bijdrage, ontsprong het gemeentelijke museum de dans. Zij hoefde geen bijdrage te leveren aan de gemeentelijke bezuinigingen. Klaarblijkelijk wilde het college niet ‘in eigen vlees’ snijden. (meer…)
Read More

Algemene Beschouwingen: samen investeren en efficiënter beleid

Nieuws
Bij de raadsbehandeling van de Perspectiefnota heeft Harlinger Belang haar visie op het  toekomstige gemeentelijke beleid gepresenteerd. Fractievoorzitter Jappie Saakstra pleitte daarbij onder andere voor meer samenwerking en samenhorigheid, investeringen in de lokale economie en een efficiëntere uitvoering van gemeentelijk beleid. De Perspectiefnota, waarin het college haar plannen voor de komende jaren bekend maakt, stond dit jaar in het teken van bezuinigingen en lastenverzwaringen. Door de economische recessie en door het rijk opgelegde taken en bezuinigingen, stevent de gemeente Harlingen in 2017 af op een tekort van ruim € 1,3 miljoen. Met een reeks van maatregelen proberen college en raad het tij te keren. Harlinger Belang stond tijdens haar algemene beschouwing nogmaals stil bij het herindelingsproces en benadrukte dat de gemeente Harlingen gekozen heeft om zelfstandig te blijven. Verdergaande samenwerking…
Read More
Sport dreigt onbetaalbaar te worden

Sport dreigt onbetaalbaar te worden

Nieuws
Harlinger Belang vreest dat het sporten in verenigingsverband binnenkort onbetaalbaar wordt.  Door nieuwe landelijke wetgeving moeten gemeenten voortaan de kosten van hun sportaccommodaties volledig doorberekenen aan de gebruikers van deze accommodaties. Sportverenigingen zullen hierdoor geconfronteerd worden met hogere huren en genoodzaakt zijn dit op te hoesten met een forse verhoging van contributies. Maar de effecten van de Wet Markt en Overheid reiken verder.  Niet alleen voor sportaccommodaties dient een kostendekkende huur in rekening te worden gebracht, iedere gebruiker van gemeentelijk vastgoed krijgt hiermee te maken. Zo ook de bibliotheek, het zwembad of de scouting. De raadsfractie van Harlinger Belang heeft in de raadsvergadering van 2 juli aandacht gevraagd voor de effecten van deze nieuwe wetgeving. Jellema stelde: “dat het onwenselijk is, dat gebruikers van gemeentelijk vastgoed plotseling geconfronteerd worden met fors…
Read More
Frisse Wind Harlingen 2.0

Frisse Wind Harlingen 2.0

Nieuws
Eind november 2013 betrad wederom een nieuwe, lokale partij het politieke toneel van Harlingen: de Wad’n Partij Harlingen. In diverse interviews, artikelen en bijdragen distantieerden bekende gezichten van deze kersverse partij zich van Frisse Wind Harlingen. Nee, de Wad’n Partij Harlingen was toch echt iets anders, zo beweerden zij. Maar is dit wel zo? De Kieswet bepaalt, welk lijstnummer politieke partijen bij verkiezingen toebedeeld krijgen, afhankelijk van de meest recente verkiezingsuitslag. U vraagt zich af hoe het dan kan dat de lokale nieuwkomer lijstnummer 2 heeft bemachtigd? De verklaring is heel simpel: de Wad’n Partij Harlingen is dezelfde partij als Frisse Wind Harlingen! Op 18 november 2013, bijna 4 jaar na haar oprichting, heeft de Frisse Wind Harlingen haar naam gewijzigd in Wad’n Partij Harlingen. Zo op het eerste gezicht…
Read More
Herindering- en fusieperikelen

Herindering- en fusieperikelen

Nieuws
Het zal u ongetwijfeld door de dagelijkse aandacht van de media niet ontgaan zijn: de herindeling van gemeenten staat voor de deur. Gemeenten in Friesland worden door de landelijke en provinciale overheid ‘gedwongen’ om samen te gaan, om zo meer kwaliteit te kunnen bieden aan haar inwoners. Naast de diverse bezwaren die aan fusering kleven, is onze fractie zich dan ook bewust van de noodzaak tot fusering met (delen van) andere gemeenten. Elders in Friesland worden zowel publiekelijk als in de achterkamers huwelijkskandidaten besproken. In Harlingen blijft het, behalve een aantal uitspraken van onze burgemeester, opvallend stil. Ten onrechte naar de mening van onze fractie, immers voorkomen moet worden dat Harlingen uitgehuwelijkt wordt, of nog erger, voor eeuwig vrijgezel blijft. Wij zijn van mening dat fusering altijd vrijwillig moet gebeuren,…
Read More