Tall Ship’s Races: een feest met een behoorlijke kater

Tall Ship’s Races: een feest met een behoorlijke kater

Het was een mooi evenement. De slingers en de vlaggen zijn intussen opgeborgen en zoals na ieder feest komt dan de nuchterheid terug bij het afwikkelen van de formaliteiten. De belangrijkste is de verantwoording en de betaling van de rekeningen. Dan slaat nuchterheid in dit geval om in een geweldige kater. Het blijkt, dat de Stichting Sail Harlingen in zwaar weer zit en gezien de contractverplichtingen de rekening doorschuift naar de gemeente. Een verliespost van circa € 800.000; met bijkomende indirecte kosten voor de ambtelijke ondersteuning naar onze schatting een kleine miljoen euro. En dat in deze tijd van bezuinigingen en decentralisatie opgaven! Hierna volgt onze bijdrage tijdens het raadsdebat. U zult begrijpen, dat HB “not amused” is en derhalve allerlei vragen heeft gesteld in de commissievergadering: Wij willen op…
Read More
Lappendeken aan parkeermaatregelen vraagt om herziening parkeerbeleid

Lappendeken aan parkeermaatregelen vraagt om herziening parkeerbeleid

Al enige jaren zoekt de gemeentelijke politiek naar een oplossing voor de parkeerproblematiek. Na een pleidooi van Harlinger Belang, heeft in 2011 eindelijk een grondige herziening van het parkeerbeleid plaatsgevonden. Daarbij zouden de kosten van het parkeerbeleid voortaan moeten worden opgebracht door de eilandbezoekers. Bewoners zouden voortaan een bewonersvergunning kunnen krijgen tegen één uniform kostprijstarief. Nu, 3 jaar later, moeten we helaas constateren dat ondanks herhaaldelijk aandringen, dit beleid nog steeds niet door het college wordt uitgevoerd. Sterker nog: met de introductie van het parkeervignet, de kraskaarten en nieuwe vergunningen is het beleid alleen maar minder overzichtelijk geworden. Jellema stelde in de raadsvergadering dan ook: “de lappendeken aan parkeermaatregelen wordt te groot voor het waterbed.” Hij pleitte daarom wederom voor een forse herziening van het parkeerbeleid in september 2015. Als…
Read More
Harlinger Belang over zoutwinning onder de Waddenzee

Harlinger Belang over zoutwinning onder de Waddenzee

Onlangs heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de bouw van een pompgebouw door Frisia Zout B.V. (hierna: Frisia). Een besluit dat tot veel commotie heeft geleid, omdat gesuggereerd werd dat Harlingen hiermee de laatste kans om zoutwinning onder de Waddenzee te blokkeren, aan haar neus voorbij heeft laten gaan. Harlinger Belang deelt deze mening niet. Na uitvoerige bestudering van de stukken, is de raadsfractie tot de conclusie gekomen dat instemmen met het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ de enige juiste weg was. In 2010 heeft Frisia een Milieueffectenrapportage (MER) opgesteld om naast de zoutwinning onder het land, in de toekomst ook zout te winnen onder de Waddenzee.  Hiervoor dient Frisia over diverse vergunningen (Natuurbeschermingswet en Flora en Faunawet) te beschikken. Ook is een winningsvergunning en winningsplan vereist.…
Read More
Eigen museum ontspringt bezuinigingsdans ten koste van muziekschool en bibliotheek

Eigen museum ontspringt bezuinigingsdans ten koste van muziekschool en bibliotheek

Als gevolg van het rijksbeleid en door de economische recessie, ontkomt ook de gemeente Harlingen niet langer aan forse bezuinigingen. Het college stelde dan ook, dat iedere burger in Harlingen iets gaat merken van de voorgestelde bezuinigingen en lastenverzwaringen. Geen leuke boodschap, maar helaas onvermijdelijk en wel noodzakelijk. Harlinger Belang pleitte daarbij voor een eerlijke verdeling van deze bezuinigingen en lastenverzwaringen. Deze eerlijke verdeling was in de culturele sector echter ver te zoeken. Daar waar de muziekschool en de bibliotheek 15% en 6% werden gekort op hun bijdrage, ontsprong het gemeentelijke museum de dans. Zij hoefde geen bijdrage te leveren aan de gemeentelijke bezuinigingen. Klaarblijkelijk wilde het college niet ‘in eigen vlees’ snijden. (meer…)
Read More

Algemene Beschouwingen: samen investeren en efficiënter beleid

Bij de raadsbehandeling van de Perspectiefnota heeft Harlinger Belang haar visie op het  toekomstige gemeentelijke beleid gepresenteerd. Fractievoorzitter Jappie Saakstra pleitte daarbij onder andere voor meer samenwerking en samenhorigheid, investeringen in de lokale economie en een efficiëntere uitvoering van gemeentelijk beleid. De Perspectiefnota, waarin het college haar plannen voor de komende jaren bekend maakt, stond dit jaar in het teken van bezuinigingen en lastenverzwaringen. Door de economische recessie en door het rijk opgelegde taken en bezuinigingen, stevent de gemeente Harlingen in 2017 af op een tekort van ruim € 1,3 miljoen. Met een reeks van maatregelen proberen college en raad het tij te keren. Harlinger Belang stond tijdens haar algemene beschouwing nogmaals stil bij het herindelingsproces en benadrukte dat de gemeente Harlingen gekozen heeft om zelfstandig te blijven. Verdergaande samenwerking…
Read More